Till innehåll på sidan

Miljörevision och revisionsrapporter

Ständiga förbättringar är ett nyckelbegrepp i miljöledningsarbetet. Organisationen ska kunna visa att miljöförbättringar faktiskt uppnås genom det arbete som bedrivs. Miljöledningssystemet granskas därför varje år för att avgöra i vilken utsträckning kraven är uppfyllda och detta kallas revision.

Intern miljörevision

KTH är skyldiga att genomföra interna miljörevisioner enligt 17§ i Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Interna miljörevisionerna genomförs varje höst på KTH. Interna revisorer är medarbetare hos KTH Sustainability Office samt miljökonsulter. Revisionsbesöken består av intervjuer med utvalda nyckelpersoner och besök i labb eller andra lokaler. En revisionsrapport med eventuella avvikelser och förbättringsförslag skickas efter revisionen till berörda.

Nedanstående rapporter är en sammafattning av resultatet från genomförda revisioner på skolor, VS och högsta ledningen på KTH.

Rapporter interna miljörevisioner

2023 Sammanställd intern miljörevisionsrapport KTH (pdf 455 kB)

2022 Sammanställd intern miljörevisionsrapport KTH (pdf 6,7 MB)

2021 Sammanställd intern miljörevisionsrapport för KTH (pdf 269 kB)

2020 Sammanställd intern miljörevisionsrapport för KTH (pdf 331 kB)

För revisionsrapporter från tidigare år, kontakta KTH Sustainability Office, kth-miljo@kth.se

Extern miljörevision

Externa miljörevisioner genomförs varje år under våren av ett ackrediterat certifieringsorgan. Vart tredje år görs en mer omfattande revision, en så kallad omcertifiering, som omfattar hela KTH. Övriga år görs mindre omfattande revisioner. Certifieringsrevisionen genomfördes i april 2015. Omcertifiering genomfördes senast i april 2021. Nästa omcertifiering genomförs 22-25 april 2024.

Bra resultat - Extern miljörevision 2023

Den 19-20 april gästades KTH av certifieringsorganet Qvality för en uppföljande miljörevision. KTH fick mycket positiv feedback för sitt engagerade hållbarhetsarbete och kommer få fortsatt certifiering efter att två avvikelser har besvarats. Avvikelserna avser att inaktuella säkerhetsdatablad hittades vid besök i labb och att det behöver bli tydligare för berörda personer hur rapportering av farligt avfall till Naturvårdsverket går till. Även 14 förbättringsförslag delades ut.

Kontakta kth-miljo@kth.se  för att få tag i rapporten i sin helhet.