Övergripande miljörevision och revisionsrapporter

Ständiga förbättringar är ett nyckelbegrepp i miljöledningsarbetet. Organisationen ska kunna visa att miljöförbättringar faktiskt uppnås genom det arbete som bedrivs. Miljöledningssystemet granskas därför varje år för att avgöra i vilken utsträckning kraven är uppfyllda och detta kallas revision.

8-9 APRIL

Extern miljörevision 2019

Under april genomförs den årliga externa miljörevisionen på alla skolor, GVS och KTH centralt. Syftet med revisionen är att ge en bild av hur miljöledningssystemet är integrerat i verksamheten och hur arbetet med att nå KTH:s hållbarhetsmål går.


Fokusområden för årets extern miljörevision:

1. Ledningens engagemang och ledarskap
-Omvärlds- och intressentanlyser, risker och möjligheter
-Organisation och arbetssätt inom miljöledning
-Uppföljning hållbarhetsmål
-Rutiner för hållbar utveckling iutbildning och forskninginom ramen för miljöledningssystemet
-Protokoll senaste ledningens genomgång
-Resultat från deninterna miljörevisionen
 

Medverkande funktioner/roller under olika revisionspass:
KTH:s Centrala ledning: Rektor, vicerektor för hållbar utveckling, förvaltningschef och hållbarhetschef.

KTH Centralt: Avdelningen för Hållbarhet, Fastighet och service(HFS); Ledningsgruppen på HFS. Avdelningen för Kommunikation och Samverkan.

Skolans ledning: Skolchef, admin. Chef och övriga representanter ifrån ledningsgruppen.

2. Integrering av miljöarbetet i verksamhetens processer och arbetssätt

2.1 Verksamhetens processer för utbildning och forskning
-Implementering av rutiner för integrering av hållbar utveckling inom utbildning och forskning.

Medverkande funktioner/roller under olika revisionspass: PA, GA, FA och skolans representant i den akademiska referensgruppen.

2.2. Samverkan
- Samverkan med interna och externa intressenter kring hållbarhetsfrågor, som t.ex. näringsliv, kommuner, andra myndigheter (t.ex. skolornas strategiska råd).

Medverkande funktioner/roller under olika revisionspass: Chef för näringslivssamverkan och skolans deltagare i det strategiska rådet eller annat forum såsom centrumbildningar och plattformar.

2.3 Fastigheter
-Campusplanen
-Konkret byggprojekt
-Platsbesök
 

Medverkande funktioner/roller under olika revisionspass: Avdelningen för Hållbarhet, Fastighet och service(HFS):Ledningsgruppen på HFS, gruppchefer och medarbetare.

2.4 Avfall
- Hållbarhetsmålet för campus/avfall.
- Platsbesök

Medverkande funktioner/roller under olika revisionspass: Den övergripande projektgruppen för avfall på GVS med skolrepresentanter.  

2.5 Säkerhet
-Strategiskt arbete med följande frågor:
-Tillståndspliktig verksamhet
-Brandskydd
-Strålskydd
- Säkerhet
 

Medverkande funktioner/roller under olika revisionspass: Säkerhetschef, gruppchef ochmedarbetare.

Intern miljörevision

Interna miljörevisionerna genomförs varje höst på KTH. Interna revisorer är medarbeterare hos KTH Sustainability Office samt miljökonsulter. Revisionsbesöken består av intervjuer med nyckelpersoner (t.ex. skolchef, administrativ chef miljöombud och inköpare) och besök i labb eller andra lokaler. En revisionsrapport med eventuella avvikelser skickas efter revisonen.

Rapporter intern miljörevisioner

2018 Sammanställd intern miljörevisionsrapport för KTH (pdf 337 kB)

2017 Sammanställd intern miljörevisionsrapport för KTH (pdf 77 kB)

Extern miljörevision

Externa miljörevisioner genomförs varje år under våren av ett ackrediterat certifieringsorgan. Vart tredje år görs en mer omfattande revision, en så kallad omcertifiering, som omfattar hela KTH. Övriga år görs mindre omfattande revisioner. Certifieringsrevisionen genomfördes i april 2015. Omcertifiering genomfördes i april 2018.

Rapporter externa miljörevisioner för hela KTH

2019 Extern miljörevisionsrapport (pdf 260 kB)

2018 Extern miljörevisionsrapport (pdf 305 kB)

2017 Extern miljörevisionsrapport (pdf 128 kB)

2016 Extern miljörevisionsrapport (pdf 141 kB)

2015 Extern miljörevisionsrapport (pdf 129 kB)