Till innehåll på sidan

Övergripande miljörevision och revisionsrapporter

Ständiga förbättringar är ett nyckelbegrepp i miljöledningsarbetet. Organisationen ska kunna visa att miljöförbättringar faktiskt uppnås genom det arbete som bedrivs. Miljöledningssystemet granskas därför varje år för att avgöra i vilken utsträckning kraven är uppfyllda och detta kallas revision.

Resultat

Resultat extern miljörevisionen, 19-22 april, 2021

Under april genomfördes den årliga extern miljörevisionen med bra resultat. I år var det också en revision för omcertifiering, som sker vart tredje år.

Resultatet är väldigt bra!

KTH är fortsätt ISO 14001 certifierat och revisorerna var imponerade av den verksamhet som KTH bedriver och hur vi arbetar för en hållbar samhällsutveckling. Vid slutmötet lyfte revisorerna fram två mindre avvikelser, positiva iakttagelser och några förbättringsområden att arbeta vidare med. I det fortsatta förbättringsarbetet lyfte revisorerna bland annat fram vikten av att utifrån de nya hållbarhetsmålen och klimatmålen ta fram indikatorer och genomföra de åtgärder som finns beskrivna i GVS och skolornas handlingsplaner. Ett annat förbättringsområde var att säkerställa att det nya lagbevakningssystemet kommer på plats. Revisorerna bedömde att KTH har ett robust miljöledningssystem och att KTH har ytterligare utvecklat och förbättrat sitt miljö- och hållbarhetsarbete.

KTH Sustainability Officer kommer att kontakta ansvariga funktioner för att stämma av hur avvikelser och förbättringsförslagen ska hanteras. Stort tack till alla som bidragit till att det blev ett så bra resultat.

Kontakta kth-miljo@kth.se  för att få tag i rapporten i sin helhet

Intern miljörevision

Interna miljörevisionerna genomförs varje höst på KTH. Interna revisorer är medarbetare hos KTH Sustainability Office samt miljökonsulter. Revisionsbesöken består av intervjuer med utvalda nyckelpersoner och besök i labb eller andra lokaler. En revisionsrapport med eventuella avvikelser och förbättringsförslag skickas efter revisionen till berörda.
Nedanstående rapporter är en sammafattning av resultatet från genomförda revisioner på skolor, GVS och högsta ledningen på KTH.

Intern miljörevision 2021, v.43 och v.44

Den årliga interna miljörevisionen genomförs under v.43 och v.45. Revision genomförs för att bekräfta att verksamheten lever upp till kraven i miljöledningsstandarden ISO 14001:2015 samt Förordning (2009:907) miljöledning i statliga myndigheter. Revisionen syftar till att identifiera förbättringsområden

För att genomföra revisionen kommer revisorerna att samla berörda funktioner från GVS och skolorna för en gemensam dialog kring detta. Det kommer därmed inte bli som tidigare en halv dags revision per skola.

Fokusområdena för årets interna miljörevisionen är:

  • Hållbarhetskrav i upphandling av konsulttjänster avseende stöd för genomförande av en kurs.
  • Verksamhetssystem som stöd i arbetet för uppföljning av KTH:s miljömål och klimatmål: Systemstöd Wisum (IT-produkter), Systemstöd Wisum och Klara (Kemikalier), Systemstöd Edge (Forskning), Systemstöd Pythagoras (Fastighet).
  • Vicerektorers stöd i samband med uppföljningen av KTHs hållbarhetsmål /klimatmål.  

Rapporter interna miljörevisioner

2020 Sammanställd intern miljörevisionsrapport för KTH (pdf 331 kB)

2019 Sammanställd intern miljörevisionsrapport för KTH (pdf 265 kB)

För revisionsrapporter från tidigare år, kontakta KTH Sustainability Office, kth-miljo@kth.se

Extern miljörevision

Externa miljörevisioner genomförs varje år under våren av ett ackrediterat certifieringsorgan. Vart tredje år görs en mer omfattande revision, en så kallad omcertifiering, som omfattar hela KTH. Övriga år görs mindre omfattande revisioner. Certifieringsrevisionen genomfördes i april 2015. Omcertifiering genomfördes senast i april 2021.

Rapporter externa miljörevisioner för hela KTH

2021 - Extern miljörevisionsrapport (pdf 299 kB)

2020 - Extern miljörevisionsrapport (pdf 256 kB)

För revisionsrapporter från tidigare år, kontakta KTH Sustainability office, kth-miljo@kth.se