Till innehåll på sidan

Miljörevision och revisionsrapporter

Ständiga förbättringar är ett nyckelbegrepp i miljöledningsarbetet. Organisationen ska kunna visa att miljöförbättringar faktiskt uppnås genom det arbete som bedrivs. Miljöledningssystemet granskas därför varje år för att avgöra i vilken utsträckning kraven är uppfyllda och detta kallas revision.

Intern miljörevision

Interna miljörevisionerna genomförs varje höst på KTH. Interna revisorer är medarbetare hos KTH Sustainability Office samt miljökonsulter. Revisionsbesöken består av intervjuer med utvalda nyckelpersoner och besök i labb eller andra lokaler. En revisionsrapport med eventuella avvikelser och förbättringsförslag skickas efter revisionen till berörda.
Nedanstående rapporter är en sammafattning av resultatet från genomförda revisioner på skolor, GVS och högsta ledningen på KTH.

Intern miljörevision 2022, v.43 - v.45

Den årliga interna miljörevisionen genomförs under v.43 och v.45. Revision genomförs för att bekräfta att verksamheten lever upp till kraven i miljöledningsstandarden ISO 14001:2015 samt Förordning (2009:907) miljöledning i statliga myndigheter. Revisionen syftar till att identifiera förbättringsområden.

För att genomföra revisionen kommer revisorerna att samla berörda funktioner från GVS och skolorna för en gemensam dialog kring detta. Det kommer därmed inte bli som tidigare en halv dags revision per skola.

Fokusområdena för årets interna miljörevisionen är:

• GVS - HR (personalutbildning, rekrytering), ledningskansliet och KTH Innovation.
• GVS - hur integreras miljöledningssystemet i GVS nya organisation och arbetssätt
• CBH-skolan, Institutionen för kemiteknik, institutionen för genteknologi, institutionen för teoretisk kemi och biologi.
• Kursansvarig/lärare - hur väl miljöledningssystemet är integrerat och arbetet med KTH:s hållbarhetsmål i det dagliga arbetet.
• Forskargrupp/forskare - hur väl miljöledningssystemet är integrerat och arbetet med KTH:s hållbarhetsmål i det dagliga arbetet.
• Lagefterlevnad: avfall/källsortering – containrar och avfallsrum ( plockanalyser )

Rapporter interna miljörevisioner

2022 Sammanställd intern miljörevisionsrapport KTH (pdf 6,7 MB)

2021 Sammanställd intern miljörevisionsrapport för KTH (pdf 269 kB)

2020 Sammanställd intern miljörevisionsrapport för KTH (pdf 331 kB)

För revisionsrapporter från tidigare år, kontakta KTH Sustainability Office, kth-miljo@kth.se

Extern miljörevision

Externa miljörevisioner genomförs varje år under våren av ett ackrediterat certifieringsorgan. Vart tredje år görs en mer omfattande revision, en så kallad omcertifiering, som omfattar hela KTH. Övriga år görs mindre omfattande revisioner. Certifieringsrevisionen genomfördes i april 2015. Omcertifiering genomfördes senast i april 2021.

Bra resultat - Extern miljörevision 2022

Den 6-7 april fick KTH besök av det externa certifieringsorganet Qvalify med bra resultat. I år var det också en revision för omcertifiering, som sker vart tredje år.

Syftet med revisionen var att säkerställa att miljöledningssystemet underhålls, uppdateras och är effektivt för att möta verksamhetens mål. Alla skolor GVS och KTH:s ledning besöktes. Fokusområden för årets granskning var bland annat KTH:s hållbarhetsmål, omvärlds- och intressentanalys, risker och möjligheter, efterlevnad av bindande krav och ledningens genomgång.

Kontakta kth-miljo@kth.se  för att få tag i rapporten i sin helhet.

Rapporter externa miljörevisioner för hela KTH

2021 - Extern miljörevisionsrapport (pdf 299 kB)

2020 - Extern miljörevisionsrapport (pdf 256 kB)

För revisionsrapporter från tidigare år, kontakta KTH Sustainability office, kth-miljo@kth.se