Till innehåll på sidan

Årscykel KTH Sustainability office(KTHSO)

Denna årscykel redovisar miljöledningssystemets årliga aktiviteter som genomförs centralt och på skolorna samt inom det Gemensamma verksamhetsstöd (GVS). KTH Sustainability Office (KTH SO) stödjer och samordnar arbetet centralt med genomförandet av nedanstående aktiviteter inom miljöledningssystemet och arbetet med KTH:s hållbarhetsmål (2021-2025) och klimatmål (2045). Universitetsdirektören och skolchefer ansvarar för att berörda chefer och funktioner på skolorna och inom verksamhetsstödet utses för genomförande av nedanstående aktiviteter.

Årscykel för KTH Sustainability Office (KTH SO) för miljöledningssystemets systematiska arbete enligt miljöledningsförordningen och ISO 14001: 2015.

Varje skola och GVS upprättar en årscykel anpassad till deras verksamhet och uppdrag.

Våren 2021

Januari

 • KTH SO påbörjar arbetet med redovisning till Universitetsstyrelsen av hållbar utveckling i utvecklingsplanen.
 • KTH SO redovisar arbetet med hållbar utveckling till årsredovisningen.
 • KTH SO arbetar vidare med rapporteringen till Naturvårdsverket
 • KTH SO påbörjar planeringen av årets externa miljörevision.
 • KTH SO genomför översyn och revidering av övergripande rutiner och KTH:s hållbarhetspolicy.
 • KTH SO påbörjar i samverkan med skolorna och GVS inventeringen av kemikalier i KLARA.

Februari

 • KTH SO redovisar KTH:s miljöledningsarbete till Naturvårdsverket och till Utbildningsdepartementet, senast den 22 februari.
 • KTH SO redovisar arbetet med hållbar utveckling i utvecklingsplanen till universitetsstyrelsen.
 • I samverkan med KTH SO genomför skolorna och GVS (Lokalvården) en inventering av kemikalier i KLARA, som ska vara färdig senast den 28 feb.
 • KTH SO genomför en genomgång av lagbevakningssystemet med ansvariga funktioner på GVS och skolorna, som ska vara färdig senast den 15 feb.
 • KTH SO uppdaterar sin kommunikationsplan för hållbar utveckling.
 • KTH SO bedömer i samverkan med ansvarig avdelning på GVS hållbar utveckling i stipendieansökningar.

Mars

 • Skolorna rapporterar årsförbrukning av organiska lösningsmedel till KTH SO senast 30 mars. KTH SO sammanställer och rapporterar till Miljöförvaltningen, senast 31 mars.
 • KTH SO planerar och genomför ledningens genomgång med skolornas och GVS ledningsgrupp.
 • KTH SO i samverkan med Ledningkansliet genomför med GVS ledningsgrupp den årliga omvärlds-, intressent- och möjlighets/riskanalys.
 • KTH SO genomför utlysning av ”Miljö och hållbar utveckling på tvärs”.
 • KTH SO genomför en utlysning av den extra satsningen på utbildning och hållbar utveckling.
 • KTH SO medverkar i arbetet avseende granskning av hållbar utveckling i programanalyser och i skolrapporter.

April

 • KTH SO planerar och genomför ”Ledningens genomgång” med rektor, vicerektor för hållbar utveckling och universitetsdirektören, senast den 13 april.
 • KTH SO står för planering och genomförande i samverkan GVS, skolorna och de externa miljörevisorerna av den externa miljörevision som genomförs 19-22 april.
 • KTH SO påbörjar sitt arbete med budget- och verksamhetsplanering inför 2022.

Maj

 • KTH SO redovisar den fördjupade hålbarhetsredovisningen till rektor och universitetsstyrelsen.
 • KTH SO tar fram underlag till rektors dialog med samtliga skolor utifrån hållbar utveckling i KTH:s verksamhetsplan 2021.
 • KTH SO i samverkan med skolorna och GVS redovisar åtgärder för hantering av avvikelser och förbättringsförslag från extern miljörevision, senast 30 maj.
 • KTH SO medverkar i Storsträffen inom utbildning för KTHS skolor, där ett fokusområde är hållbar utveckling.
 • KTH SO medverkar i samverkan med Ledningkansliet under april- juni månad i skolornas omvärlds, risk och möjlighetsanalys.

Juni

 • KTH SO redovisar till det externa revisionsbolaget eventuella avvikelser uppkomna under externa miljörevisionen i april, senast den 30 juni.
 • KTH förbereder höstens interna miljörevisioner i samverkan med skolorna och GVS, KTH SO redovisar en fördjupad rapport av hållbar utveckling till universitetsstyrelsen.
 • KTH genomför en översyn av KTH SO dokument i BOX och mappstrukturen på G: mapp.
 • KTH SO genomför en översyn av KTH SO interna och externa webbsidor.

Hösten 2021

Augusti

 • KTH SO fortsätter arbetet med VP-planering för hållbarhetsarbetet i samverkan med skolor och GVS genom att uppdatera handlingsplaner och verksamhetsplaner för 2022.
 • KTH SO genomför ett eget planerings- och uppföljningsmöte avseende höstens åtgärder och aktiviteter kopplade till hållbarhetsmålen och klimatmålen.
 • KTH SO påbörjar utbildning för medverkan av externa miljörevisorer i den interna miljörevisionen.
 • KTH SO samordnar med vice rektor för forskning och skolorna arbetet med den externa forskningsgranskningen (RAE).

September

 • KTH SO tar fram underlag och medverkar i rektors skoldialog avseende hållbar utveckling i KTH:s verksamhetsplan.
 • KTH SO gör en översyn av att övergripande rutiner och information om arbetet med miljö och hållbar utveckling på intranätet är aktuellt.

Oktober

 • KTH SO genomför i samverkan med ledningen, skolorna och GVS den interna miljörevisionen under vecka 43 och 45.
 • KTH SO utvärderar med ansvariga funktioner föregående års arbete avseende THE Impact Rankingen.

November

 • KTH SO redovisar 2020 års miljö- och hållbarhetsarbete till THE Impact Ranking.
 • KTH SO samordnar och genomför ledningens genomgång i skolornas och GVS ledningsgrupp, senast 30 nov.

December

 • KTH:s årliga verksamhetsplan och skolornas/GVS verksamhetsplaner/handlingsplaner för 2022 beslutas där hållbar utveckling ingår.
 • KTH SO samordnar och genomför ledningens genomgång med rektor, senast 15 dec. 
 • KTH SO har ett eget planerings- och uppföljningsmöte avseende hållbarhetsmålen och klimatmålen, övergripande och på skolnivå/GVS.
 • KTH SO påbörjar inhämtning av statistik för det kommande årets redovisningar till Naturvårdsverket och till regeringen genom årsredovisningen.
 • KTH SO uppdaterar och beslutar om förvaltningsplanen för KLARA kemikaliehanteringssystem.
 • KTH SO medverkar i skolornas storsträff inom utbildning med fokus på hållbar utveckling.

Löpande under året:

 • Nyhetsbrev, internt varje månad, externt varje kvartal, samt vid behov.
 • Utlysningsbrev.
 • Nätverksmöten, interna, nationella och internationella.
 • Workshops, processkartläggningar, seminarium och övriga evenemang kopplade till miljö och hållbarhetsarbetet.
 • Uppdatering av kommunikationsplanen, vid behov.
 • Samverkan med externa intressenter, exempelvis; Akademiska hus (AH).

Senast ändrad:

2021-07-14

Ändrat av:
Sabine Micksäter, KTH Sustainability office.
sabinemi@kth.se

Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-07-14