Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Årscykel KTH Sustainability Office (KTHSO)

Denna årscykel redovisar miljöledningssystemets årliga aktiviteter som genomförs centralt och på skolorna samt inom verksamhetsstödet (VS). KTH Sustainability Office (KTH SO) stödjer och samordnar arbetet centralt med genomförandet av nedanstående aktiviteter inom miljöledningssystemet och arbetet med KTH:s hållbarhetsmål (2021-2025) och klimatmål (2045). Universitetsdirektören och skolchefer ansvarar för att berörda chefer och funktioner på skolorna och inom VS utses för genomförande av nedanstående aktiviteter.

Årscykel för KTH Sustainability Office (KTHSO) för miljöledningssystemets systematiska arbete enligt miljöledningsförordningen och ISO 14001: 2015.

Varje skola och VS upprättar en årscykel anpassad till deras verksamhet och uppdrag.

Våren 2024

Januari

 • KTH SO kompletterar senast den 2 februari med indikatorer till årsredovisningen.
 • KTH SO arbetar med rapporteringen till Naturvårdsverket.
 • KTH SO påbörjar planeringen av årets externa miljörevision.
 • KTH SO reviderar miljöaspektsförteckningen tillhörande miljöutredningen.
 • KTH SO genomför översyn av styrande dokument inom miljöledningssystemet och information på intranätet om miljö och hållbar utveckling.
 • KTH SO påbörjar i samverkan med skolorna/VS inventeringen av kemikalier i KLARA-systemet.
 • KTH medverkar i mottagningen av studenter.

Februari

 • KTH SO i samverkan med WSP (leverantör av lagbevakningssystemet) genomför den 7 februari en genomgång av nya och uppdaterade författningar och andra krav kopplade till skyddet av den yttre miljön.
 • KTH SO bedömer i samverkan med ansvarig avdelning på VS hållbar utveckling i stipendieansökningar.
 • KTH redovisar till nationella Klimatstudenternas rankning.
 • KTH SO redovisar senast den 22 februari KTH:s miljöledningsarbete till Naturvårdsverket och till Utbildningsdepartementet.
 • Skolorna och Lokalvården (VS) fortsätter i samverkan med KTH SO en inventering av kemikalier i KLARA-systemet som ska vara klar senast den 28 feb. 
 • KTH SO genomför en genomgång av lagbevakningssystemet med ansvariga funktioner på VS och skolorna, genomförd senast den 28 februari.

Mars

 • KTH SO redovisar senast 1 mars inköp, leasing och upphandlingar av fordon till transportstyrelsen.
 • Skolorna rapporterar årsförbrukning av organiska lösningsmedel till KTH SO, senast 22 mars. KTH SO sammanställer och rapporterar till Miljöförvaltningen, senast 29 mars.
 • KTH SO genomför ”ledningens genomgång” med skolorna och VS ledningsgrupp.  
 • KTH SO reviderar sin kommunikationsplan för hållbar utveckling.

April

 • KTH SO genomför ”ledningens genomgång” med rektor och universitetsdirektör.
 • KTH SO medverkar vid den externa miljörevision den 22-25 april.
 • KTH SO medverkar i arbetet med kvalitetssäkringssystemet för utbildning (förberedelser inför höstens programuppföljning).

Maj

 • KTH SO tar vid behov fram underlag till rektors dialog med samtliga skolor utifrån hållbar utveckling i KTH:s verksamhetsplan 2024.
 • KTH SO redovisar åtgärder för hantering av avvikelser och förbättringsförslag från extern miljörevision, senast 30 maj.
 • KTH SO medverkar i Storträffen inom utbildning som sker två gånger per år.
 • Resultat från THE Impact Ranking och Klimatstudenternas ranking redovisas.

Juni och Juli

 • KTH SO redovisar senast den 30 juni till det externa certifieringsorganet eventuella avvikelser uppkomna i samband med den externa miljörevisionen i april.
 • KTH SO förbereder höstens fokusområden inför höstens interna miljörevisioner.
 • KTH SO genomför en översyn av dokumentation i våra befintliga lagringsytor.
 • KTH SO genomför en översyn av att övergripande rutiner och information om arbetet med miljö och hållbar utveckling på intranätet är aktuellt.
 • KTH SO deltar i ISCN konferensen.

Hösten 2024

Augusti-september

 • KTH SO rapporterar senast 1 augusti till QS Sustainability Ranking.
 • KTH SO startar upp arbetet med VP-planering 2025.
 • KTH SO förbereder höstens interna miljörevisioner.
 • KTH SO medverkar i mottagning av nya studenter.
 • KTH SO tar fram vid behov underlag till rektors skoldialog avseende hållbar utveckling i KTH:s verksamhetsplan.
 • KTH SO i samverkan med WSP (leverantör av lagbevakningssystemet) genomför en genomgång av nya och uppdaterade författningar och andra krav, kopplade till skyddet av den yttre miljön.
 • KTH SO startar arbetet med SDG rapporten.

Oktober

 • KTH SO genomför i samverkan med ledningen, skolorna och VS den interna miljörevisionen under oktober och november.
 • KTH SO utvärderar och arbetar med redovisning till THE Impact Ranking.
 • KTH SO fortsätter arbetet med uppföljning inom kvalitetssäkringssystemet.
 • KTH SO följer upp handlingsplaner på VS avdelningar avseende KTH:s hållbarhets- och klimatmål inför ledningens genomgång i VS ledningsgrupp.
 • KTH SO följer upp skolornas handlingsplaner inför ledningens genomgång i skolornas ledningsgrupper. 

November

 • KTH SO redovisar år 2023 till THE Impact Ranking.
 • KTH SO genomför ledningens genomgång med skolorna och VS ledningsgrupp, senast 15 december.
 • KTH SO sammanställer protokoll från ledningens genomgångar och skriver revisionsrapport.
 • KTH SO lämnar synpunkter på KTHs och VS VP(verksamhetsplan) för år 2025.
 • KTH SO anordnar årlig Research day.

December

 • KTH SO genomför ledningens genomgång med rektor, senast under december månad. 
 • KTH SO har ett planerings- och uppföljningsmöte avseende VP 2024 och VP 2025.
 • KTH SO påbörjar inhämtning av statistik för det kommande årets redovisningar till Naturvårdsverket och till årsredovisningen.
 • KTH SO uppdaterar och beslutar om förvaltningsplanen för KLARA kemikaliehanteringssystem.
 • KTH SO medverkar i Storträffen inom utbildning som sker två gånger per år.
 • KTH SO redovisar arbetet med hållbar utveckling till årsredovisningen.
 • KTH SO erbjuder utbildning för inventerare inför kemikalieinventeringen i KLARA – systemet.
 • Resultat från QS Sustainability Ranking redovisas.

Löpande under året:

 • Samordnar och driver på arbetet med att genomföra åtgärder för att nå KTHs hållbarhetsmål och klimatmål.
 • Handlägger remisser och andra inkommande ärenden.
 • Skickar ut nyhetsbrev, internt varje månad, externt varje kvartal, samt vid behov.
 • Deltar i interna, nationella och internationella i nätverksmöten och konferenser.
 • Genomför workshops, processkartläggningar, seminarium och övriga evenemang kopplade till miljö- och hållbarhetsarbetet.
 • Deltar i arbetet med strategiska partnerskap och samverkar med fastighetsägare.

Senast ändrad:

2024-04-17

Ändrat av:

Felicia Widing och Sabine Micksäter, KTH Sustainability Office.
feliciaw@kth.se
sabinemi@kth.se