Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH:s övergripande hållbarhets- och klimatmål

KTH har universitetsövergripande hållbarhetsmål och klimatmål för perioden 2021-2045. För de övergripande målen finns det framtagna delmål och en universitetsövergripande handlingsplan.

Hållbart, jämställt och klimatneutralt. Det är KTH:s hållbarhets- och klimatmål sammanfattade i tre ord.

Illustration av campus miljö av Jens Magnusson
Illustration: Jens Magnusson

KTH:s övergripande mål för hållbarhet och klimat

Hållbarhetsmål och klimatmål har beslutats av Rektor (V-2021-0087) och gäller från och med den 02-02-2021. KTH:s hållbarhetsmål gäller för perioden 2021-2025 och klimatmål för perioden 2021-2045. KTH Sustainability Office är ansvarig för översyn och frågor om styrdokumentet.

Nedan följer KTH:s sex universitetsövergripande hållbarhetsmål inklusive klimatmål:

 1. KTH är ett ledande tekniskt universitet inom utbildning för hållbar utveckling där alla studenter efter examen ska kunna driva på och medverka i omställningen till en hållbar utveckling samt ett jämställt och klimatneutralt samhälle.
  Läs mer om mål, delmål och åtgärder för utbildning här
 2. KTH är ett ledande tekniskt universitet inom forskning för hållbar utveckling och ett klimatneutralt samhälle.
  Läs mer om mål, delmål och åtgärder för forskning här
 3. KTH:s samverkan, forskning och innovationer bidrar till en hållbar utveckling, jämställdhet samt klimatomställning och har en ökad och tydlig påverkan på samhället.
  Läs mer om mål, delmål och åtgärder för samverkan här
 4. KTH:s arbete med hållbar utveckling och jämställhet är integrerat i verksamheten och anställda och de som arbetar på uppdrag av KTH har kunskap och ges förutsättningar att bidra utifrån sin roll.
  Läs mer om mål, delmål och åtgärder för integration och arbetssätt här  
 5. KTH:s verksamhet präglas av en god hushållning med resurser så att det bidrar till en hållbar utveckling och klimatneutralt samhälle
  Läs mer om mål, delmål och åtgärder för resurshushållning här 
 6. KTH är ett ledande tekniskt universitet för klimatomställning och ett klimatneutralt samhälle.
  Läs mer om mål, delmål och åtgärder för klimat 2021-2045 här


Till varje universitetsövergripande mål finns delmål.

KTH:s universitetsövergripande hållbarhetsmål 2021-2025 och klimatmål 2021-2045

Handlingsplan för de universitetsövergripande hållbarhetsmålen 2021-2025

Handlingsplanen har beslutats av Rektor (V-2021-0088 1.2 ) och sträcker sig mellan 2021-2025. Handlingsplanen beskriver åtgärder, beslutsfattare, ansvarig chef i linjeorganisationen, resurser och när åtgärderna senast ska vara genomförda och hur beslut om åtgärderna ska kommuniceras. Nya Handlingsplanen ska redovisas, följs upp och revideras så att arbetet fortlöpande förbättras.

Handlingsplan och åtgärder för klimatmål 2025-2045 kommer att tas fram.

KTH Sustainability Office (KTH SO) ansvarar centralt för att stödja genomförandet av åtgärderna samt löpande under året följa upp och vid behov revidera handlingsplanen. Det sker i samverkan med beslutsfattare och ansvariga funktioner inom KTH. Inom skolorna och Verksamhetsstödet (VS) och på rektorsnivå sker två gånger per år en uppföljning av handlingsplanen i samband med ”ledningens genomgång och uppföljning” enligt miljöledningssystemet. 

Handlingsplan för de universitetsövergripande hållbarhetsmålen 2021-2025

KTH:s hållbarhetsmål och klimatmål

Framtagning av de nya hållbarhetsmålen påbörjades under 2020. KTH Sustainability Office har genomfört en miljö- och hållbarhetsutredning (V-2020-0682) som ligger till grund för de nya hållbarhetsmålen. Andra utgångspunkter för måldokumentet är Planen för ett jämställt KTH (V-2017-0469) samt KTH:s tidigare klimatmål och åtgärder.

Jämställdhet och tidigare klimatmål och åtgärder har integrerats i de universitetsövergripande hållbarhetsmålen 2021-2025 men mål för klimat sträcker sig till 2045.