Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utbildning

Här finns KTH:s hållbarhetsmål och åtgärder för utbildning 2021-2025.

illustration av ett diplom
Illustration av Jens Magnusson.

Hållbarhetsmål och åtgärder för utbildning 2021-2025

Hållbarhetsmål

KTH är ett ledande tekniskt universitet inom utbildning för hållbar utveckling där alla studenter efter examen ska kunna driva på och medverka i omställningen till en hållbar utveckling samt ett jämställt och klimatneutralt samhälle.

Delmål uppnått senast vid utgången av 2025

1.1 Inom KTH har hållbar utveckling integrerats i alla utbildningsprogram på samtliga nivåer så att studenter efter examen är medvetna om teknikens roll i samhället och människors ansvar för hur den används samt har kunskaper och färdigheter att driva på en hållbar samhällsutveckling och bidra till en omställning till ett jämställt och klimatneutralt samhälle.  

Rapport

Uppföljning av KTH:s hållbarhetsmål för utbildning 2016-2020

I denna rapport följs det tidigare hållbarhetsmålet (2016-2020) för utbildning upp. Här finns också mer att läsa om hur integreringen av hållbarhet inom utbildningsprogrammen kan analyseras utifrån föreslagna CDIO-nivåer samt rekommendationer för det fortsatta arbetet.

1.2 Inom KTH har samtliga lärar- och högskole- och civilingenjörsprogram samt arkitektprogrammet nått minst nivå 3 i CDIO-standarden för hållbar utveckling. Samtliga master- och doktorsprogram har nått minst nivå 2 i CDIO-standarden för hållbar utveckling.

1.3 Inom KTH finns på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå utbildningsprogram som har fokus på hållbar utveckling och klimatomställning utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Delmål uppnått senast vid utgången av 2022

1.4 Inom KTH:s alla civilingenjörsprogram och arkitektprogrammet finns det för studenter en möjlighet att få en hållbarhetsprofil på sin utbildning genom valbara kurser eller genom att välja ett mastersprogram eller inriktning med hållbarhetsfokus.

1.5 KTH har utvecklat den digitala undervisningen och digitala examinationsformer för att bidra till en hållbar utveckling och klimatneutralt samhälle. 

1.6 KTH har utvecklat och förstärkt fort- och vidareutbildning för yrkesverksamma inom hållbar utveckling inklusive klimatfrågor med koppling till det livslånga lärandet.

1.7 På KTH:s samtliga utbildningsprogram finns det integrerat i obligatoriska kurser moment som innebär att studenter efter examen har sådana kunskaper och färdigheter att de inom sina utbildningsområden kan bidra till en omställning till hållbar utveckling och ett klimatneutralt samhälle.

1.8 Som en del av KTH:s kvalitetssystem för utbildning ingår hållbar utveckling i både kontinuerliga och regelbundna granskningar.

Handlingsplan för hållbarhetsmål utbildning 2021-2025

Handlingsplanen beskriver åtgärder, beslutsfattare, ansvarig chef i linjeorganisationen, resurser och när åtgärderna senast ska vara genomförda och hur beslut om åtgärderna ska kommuniceras. 

Handlingsplan för de universitetsövergripande hållbarhetsmålen 2021-2025

Åtgärder 

1. Rutiner och arbetssätt utvecklas så att anställningsnämnd och befodringsnämnd beaktar kompetens avseende hållbar utveckling och jämställdhet liksom i skolornas beredning.

2. Utveckling och översyn av kurser och utbildningsprogram genomförs så att hållbar utveckling, jämställdhet och klimat beaktas, programmen nått upp till CDIO-standarden samt att det finns tvärvetenskapliga utbildningsprogram med fokus på hållbar utveckling och klimatomställning.

3. På alla arkitekt- och civilingenjörsprogram vidtas åtgärder så att det finns för studenter en möjlighet att få en hållbarhetsprofil på sin utbildning genom valbara kurser eller genom att välja ett mastersprogram eller spår med hållbarhetsfokus.

4. Samverkan sker med ansvariga för utveckling av den digitala undervisningen och digital tentamen för att säkerställa att hållbarhet och att klimatfrågan beaktas.