Till innehåll på sidan

Integration och arbetssätt

Här finns KTH:s hållbarhetsmål och åtgärder för integration och arbetssätt 2021-2025.

Hållbarhetsmål och åtgärder för integration och arbetssätt 2021-2025

Illustration av männiksor på KTH Campus
Illustration av Jens Magnusson.

Hållbarhetsmål

KTH:s arbete med hållbar utveckling och jämställdhet är integrerat i verksamheten och anställda och de som arbetar på uppdrag av KTH har kunskap och ges förutsättningar att bidra utifrån sin roll.

Delmål uppnått senast vid utgången av 2025

4.1 I KTH:s styrning och uppföljningsprocesser (processer, planer och beslut) är miljö, jämställdhet och hållbar utveckling integrerat.

4.2 Inom KTH har anställda kunskap om hållbar utveckling, jämställdhet och klimatutmaningar och arbetar utifrån sina funktioner för att bidra till en hållbar utveckling och minskad klimatpåverkan i den dagliga verksamheten.

4.3 Skolornas institutioner och avdelningar vars ämne kan bidra till en hållbar utveckling och ett klimatneutralt samhälle har lärare och forskare med kompetens att undervisa om detta och som kan forska och attrahera externa anslag för hållbar utveckling och omställning till ett klimatneutralt samhälle.

4.4 KTH:s anställda och studenter använder praktiska och digitala utbildningslösningar för en säker kemikaliehantering.

Delmål uppnått senast vid utgången av 2022

4.5. KTH är ledande på att tillvarata digitaliseringens möjligheter för en hållbar utveckling, jämställhet och klimatomställning.

4.6 Inom KTH har beslutsfattare, chefer och andra personer i ledande befattning kunskap om hållbar utveckling, jämställdhet och klimatfrågor.

4.7. Inom KTH har personal i undervisningsledande roller såsom grundutbildningsanvarig, forskarutbildningsansvarig, programansvarig och personer i utbildningsnämnd, fakultetsråd och motsvarande, genomgått utbildning i hur hållbar utveckling inklusive jämställdhet och klimatfrågor kan integreras i utbildningsprogram.

4.8 KTH har utvecklat det systematiska arbetssättet för att fasa ut särskilt farliga ämnen som inte är en nödvändig del av forskning eller undervisning.

Handlingsplan för hållbarhetsmål integration och arbetssätt 2021-2025

Handlingsplanen beskriver åtgärder, beslutsfattare, ansvarig chef i linjeorganisationen, resurser och när åtgärderna senast ska vara genomförda och hur beslut om åtgärderna ska kommuniceras.

Handlingsplan för de universitetsövergripande hållbarhetsmålen 2021-2025

Åtgärder

1. Relevanta processer, styrande dokument, planer och beslut kartläggs och beslutas i syfte att integrera hållbar utveckling klimat och jämställdhet där så är relevant.

2. Identifiera behov och föreslå utbildningsmoment så att anställda och de som arbetar på uppdrag av KTH stärker sin kompetens inom hållbar utveckling, jämställdhet och klimat. Förslagen lämnas till Arena för ledarskap och pedagogik (ALP) som fattar beslut om genomförande.

3. Högskolepedagogiska kurser utvecklas och genomförs samt individuell coachning ges till lärarna för att stärka integreringen av hållbar utveckling och jämställdhet i program och kurser.

4. Hållbar utveckling och jämställdhet beaktas i skolornas och VS rekryterings och personal-utbildningsplaner.

5. I samband med översyn av KTH:s ekonomiska resursfördelningsmodell ska jämställdhet beaktas och incitament för att nå KTH:s hållbarhetsmål undersökas.
 

Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-01-30