Till innehåll på sidan

Samverkan

Här finns KTH:s hållbarhetsmål och åtgärder för samverkan 2021-2025.

Hållbarhetsmål och åtgärder för samverkan 2021-2025

Hållbarhetsmål

Illustration av kopplade objects
Illustration av Jens Magnusson.

KTH:s samverkan, forskning och innovationer bidrar till en hållbar utveckling, jämställdhet samt klimatomställning och har en ökad och tydlig påverkan på samhället.

Delmål uppnått senast vid utgången av 2025

3.1 KTH:s målgrupper känner till, uppfattar och upplever att KTH är ett ledande tekniskt universitet för hållbar utveckling och klimatomställning och förknippar KTH:s varumärke med hållbar utveckling och klimatomställning.

3.2 KTH har höga placeringar i ryktes-, samverkans- och nyttiggörandedelar i relevanta rankingar där hållbar utveckling och klimatomställning bedöms.

3.3 KTH:s kapacitetsuppbyggande verksamhet i utvecklingsländer till stöd för genomförande av de globala målen för hållbar utveckling har ökat (basår 2020).

Delmål uppnått senast vid utgången av 2022

3.4 KTH samverkar med partners som bidrar till en hållbar utveckling, jämställdhet och som medverkar till en minskad klimatpåverkan.

3.5 I KTH:s avtal och samarbeten med strategiska partners och andra partnerskap har hållbar utveckling, jämställdhet och klimatfrågor integrerats och KTH driver frågorna inom dessa samarbeten.

3.6 KTH:s campusområden används i större utsträckning än tidigare som mötesplats för studenter, forskare från olika discipliner, anställda och omvärlden för att ta sig an globala utmaningar och skapa ny kunskap och innovationer (basår 2020).

3.7 KTH uppmuntrar och erbjuder möjligheter för studenter och anställda att skapa innovationer som kan bidra till hållbar utveckling och KTH ses som ett attraktivt lärosäte för innovativa studenter och forskare från hela världen.

3.8 KTH når och behåller topplaceringar i internationellt kända och uppmärksammade rankningar som omfattar hållbar utveckling.

3.9 Synligheten av KTH:s arbete med hållbar utveckling, jämställdhet och klimatfrågor har ökat (basår 2020).

Handlingsplan för hållbarhetsmål samverkan 2021-2025

Handlingsplanen beskriver åtgärder, beslutsfattare, ansvarig chef i linjeorganisationen, resurser och när åtgärderna senast ska vara genomförda och hur beslut om åtgärderna ska kommuniceras.

Handlingsplan för de universitetsövergripande hållbarhetsmålen 2021-2025

Åtgärder

1. I befintliga och nya samarbeten med olika partners/målgrupper på nationell och internationell nivå integreras frågor om hållbar utveckling, jämställhet och klimat som en del av samarbetet.

2. Samverkan med Tekniska Högskolans Studentkår och andra studentorganisationer utvecklas i syfte att arbete med frågor som rör hållbarhet, jämställdhet och klimat.

3. Aktiviteter genomförs inom KTH som lyfter fram innovation och nyttiggörande i forskning i relation till hållbar utveckling, jämställhet och klimat.

4. KTH deltar i rankning och andra mätningar och utvärderingar kopplat till hållbar utveckling.

5. KTH:s stödverksamhet inom innovation ges extra fokus inom hållbar utveckling och klimat.

6. KTH utvecklar platser på KTH:s campusområden som visar på klimat- och hållbarhetsarbete och bjuder in till deltagande, till exempel genom demonstrationsprojekt.

7. I kommunikationsinsatser som riktar sig till KTH:s målgrupper återges KTH:s verksamhet inom hållbar utveckling och klimatomställning som ett fokusområde.

8. KTH genomför seminarier och andra öppna föreläsningar riktade mot allmänhet, företag, kommuner och annan offentlig förvaltning kring hållbarutveckling inklusive frågor kring klimatomställning, klimatanpassning, biodiversitet, ekosystemtjänster och förnybar energi.
 

Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-04-10