Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Resurshushållning

Här finns KTH:s hållbarhetsmål och åtgärder för resurshushållning 2021-2025.

Hållbarhetsmål och åtgärder för resurshushållning 2021-2025

Hållbarhetsmål

KTH:s verksamhet präglas av en god hushållning med resurser så att det bidrar till en hållbar utveckling och klimatneutralt samhälle

Illustration av mat, återvinning, byggande och energi
Illustration av Jens Magnusson.

Resor och transporter

Delmål för resor och transporter uppnått senast vid utgången av 2025

5.1 KTH:s klimatpåverkan från tjänsteresor (koldioxidekvivalenter per årsarbetskraft) har minskat med 40 % (basår 2015).

5.2 KTH:s klimatpåverkan från studenters utbildningsrelaterade resor har minskat med 40 % (basår 2015).

5.3 KTH:s anställdas resor och transporter till, från, inom och mellan våra campusområden sker med minskad klimatpåverkan (basår 2015).

5.4 KTH har i samverkan med berörda aktörer minskat utsläpp och bullerproblematik från transporter och stillastående fordon utomhus på campusområdena.

Delmål för resor och transporter uppnått senast vid utgången av 2022

5.5 KTH:s klimatpåverkan från tjänsteresor (koldioxidekvivalenter per årsarbetskraft) har minskat med 25 % (basår 2015).

Upphandling och avfall

Delmål för upphandling och avfall uppnått senast vid utgången av 2025

5.6 KTH har utifrån ett livscykelperspektiv en god hushållning av de varor och tjänster som köps in, används och hanteras som avfall inom KTH.

5.7 KTH ställer hållbarhetskrav i samtliga upphandlingar, avrop och inköp där så är möjligt och kraven utvecklas kontinuerligt och följs upp.

5.8 KTH:s totala mängd avfall har minskat i vikt per helårsstudent och årsarbetskraft med 25 % (basår 2019).

Delmål för upphandling och avfall uppnått senast vid utgången av 2022

5.9 Inom KTH har mängden möbler och inredningsmaterial som går till avfallshantering minskat (basår 2019).

5.10 KTH:s totala mängd avfall har minskat i vikt per helårsstudent och årsarbetskraft med 20 % (basår 2019).

5.11 På KTH har andel av källsorterat avfall, inklusive matavfall, plast- och pappersförpackningar ökat (basår 2019).

Hållbara byggnader

Delmål för hållbara byggnader uppnått senast vid utgången av 2025

5.12 KTH i samverkan med fastighetsägare har minskat den köpta energin (el, värme, kyla, verksamhetsenergi), med 3,5 % jämfört med året innan fram till år 2025.

5.13 KTH i samverkan med fastighetsägare har nollutsläpp av växthusgaser från produktion av inköpt el, värme och kyla.

5.14 KTH:s energianvändning har i samverkan med fastighetsägaren minskat med 25 % (el, fjärrvärme, kyla) per årsarbetskraft, helårsstudent och per kvadratmeter, utan att göra avkall på inomhusklimatet (basår 2015).

5.15 KTH har i samverkan med fastighetsägare ökat effektiviteten i lokalanvändningen med 15 % räknat per helårsstudent och per årsarbetskraft (mätt som lokalyta per person) (basår 2020).

5.16 KTH i samverkan med fastighetsägare tillser att eventuella ny och ombyggnader har lägre klimatpåverkan än motsvarande typbyggnad 2015.

5.17 KTH i samverkan med fastighetsägare tillser att det för nybyggnader och renoveringar används relevanta certifieringar inklusive standards för energieffektiviseringar och att högsta klass eftersträvas.

5.18 KTH:s byggnader och campus kännas tryggt, tillgängligt och inkluderande för alla som rör sig där.

5.19 KTH i samverkan med fastighetsägare tillser att det i samband med ny- och ombyggnation av KTH:s byggnader används förnybara byggnadsmaterial i ökande grad.

Delmål för hållbara byggnader uppnått senast vid utgången av 2022

5.20 KTH:s klimatpåverkan (i koldioxidekvivalenter och normalårskorrigerat) från energianvändning har i samverkan med fastighetsägaren minskat med 15 % per årsarbetskraft, helårsstudent och per kvadratmeter (basår 2015).

5.21 KTH har i samverkan med fastighetsägaren ökat effektiviteten i lokalanvändningen med 10 % räknat per helårsstudent och per årsarbetskraft (mätt som lokalyta per person) (basår 2020).

5.22 KTH har i samverkan med fastighetsägaren minskat behovet av tillsatsvärme i form av el för klimatisering av lokaler (basår 2020).

Mat och servering

Delmål för mat och servering uppnått senast vid utgången av 2025

5.23 KTH ska vara pådrivande när det gäller att beakta miljö och hållbar utveckling inom ramen för mat och servering.

5.24 KTH ställer krav i sina upphandlingar och beställningar vad varje måltid maximalt får släppa ut i form av koldioxidekvivalenter per måltid.

Delmål för mat och servering uppnått senast vid utgången av 2022

5.25 KTH ställer systematiskt konkreta klimat- och hållbarhetskrav i upphandling och ramavtal för catering samt klimat och hållbarhetskrav på restauranger där KTH har ett avtal med hyresgästen.

5.26 I KTH:s upphandlingar och beställningar av cateringstjänster följs KTH:s Riktlinjer för hållbara evenemang och konferenser och specifikt de om förtäring.

5.27 KTH och fastighetsägaren har i samverkan med restauratörerna utvecklat hållbarhetskriterier för deras verksamhet.

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Delmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster uppnått senast vid utgången av 2025

5.28 KTH:s campusområden i samverkan med fastighetsägare utvecklas och förvaltas så att ekologiska strukturer och processer stärks och lyfts fram med särskilt fokus på naturens betydelse för människors hälsa och välbefinnande.

Handlingsplan för hållbarhetsmål resurshushållning 2021-2025

Handlingsplanen beskriver åtgärder, beslutsfattare, ansvarig chef i linjeorganisationen, resurser och när åtgärderna senast ska vara genomförda och hur beslut om åtgärderna ska kommuniceras.

Handlingsplan för de universitetsövergripande hållbarhetsmålen 2021-2025

Åtgärder

Resor och transporter

1. Olika incitament och åtgärder undersöks och implementeras för att säkerställa att anställdas och studenters rese- och mötesmönster leder till en minskad klimatpåverkan.
2. Identifiera och föreslå åtgärder för att säkerställa infrastruktur och kunskapshöjande åtgärder som leder till en minskad klimatpåverkan. Dessa åtgärder kan vara både kunskap om teknikanvändning och digitala mötesformer, digitala undervisningsformer eller examinationsformer. Stödja utveckling av nya former för konferenser och andra möten som sker helt eller delvis digitalt.
3. I samverkan med fastighetsägare vidtas åtgärder inklusive användning av cykel och elbilar för att främja klimatneutrala transporter till och från samt mellan Campusområden.
4. Inom ramen för upphandlingsregelverket vidtas åtgärder för att krav ställs på nuvarande och kommande resebyrå avseende åtgärder som leder till en minskad klimatpåverkan.
5. För att kunna analysera och redovisa KTH:s tjänsteresor tas utökad statistik fram som bryts ned på varje skola och institution/avdelning för att kunna bedöma hur klimatpåverkan kan minskas. Ett visualiseringsverktyg utvecklas för att redovisa resandet.

Upphandling och avfall

1. Utifrån genomförd analys av KTH:s klimatpåverkan (2020) tas åtgärder fram och implementeras i verksamheten för att nå uppsatta mål.
2. Befintliga system och rutiner utvecklas för att underlätta hållbara inköp av produkter och tjänster samt för att kunna följa upp effekter av ställda miljö- och hållbarhetskrav.
3. En avfallsplan upprättas som innehåller rutiner och åtgärder för att minska mängden avfall som uppkommer inom KTH.
4. Åtgärder tas fram och kommuniceras som främjar ett minskat inköp av produkter, exempelvis genom att förlänga livslängden på befintliga produkter, ökat återbruk av produkter inom och utanför organisationen samt inköp som främjar cirkulära affärsmodeller där tjänster snarare än av produkter handlas.
5. Arbetssätt för återvinning och återanvändning utvecklas för att öka livslängden på produkter och minska mängden avfall.

 Hållbara byggnader

1. I samverkan med fastighetsägare och forskare vidtas åtgärder för att minska energianvändning genom effektivare lokalutnyttjande och en ökad digitalisering (projektet ”Inomhusklimat som tjänst”).
2. I samverkan med fastighetsägare och forskare vidtas åtgärder i ett tidigt skeende så att förnyelsebara byggmaterial och bränslen används vid ny- och ombyggnationer.
3. Vid ny- och ombyggnad ska Miljöbyggnad Guld vara en utgångspunkt och eventuella avvikelser ska motiveras. KTH i samarbete med fastighetsägarna ser över möjligheten att certifiera KTH Campus Valhallavägen enligt Citylab och NollCO2.
4. I samverkan med fastighetsägare tar KTH fram en energiplan för att minska energianvändningen.

Mat och servering

1. Säkerställ systematiska och välgrundade klimatkrav och hållbarhetskrav på catering vid såväl upphandling som vid beställningar. Det sker utifrån vedertagna krav och standarder inom området.
2. Kunskapsutbyte sker mellan forskare och restauratörer på KTH:s campusområden för att främja samhällets medvetenhet kring livsmedel, klimat och hållbar utveckling.