Till innehåll på sidan

Hållbara byggnader

Delmål för hållbara byggnader uppnått senast vid utgången av 2025

5.12 KTH i samverkan med fastighetsägare har minskat den köpta energin (el, värme, kyla, verksamhetsenergi), med 3,5 % jämfört med året innan fram till år 2025.

5.13 KTH i samverkan med fastighetsägare har nollutsläpp av växthusgaser från produktion av inköpt el, värme och kyla.

5.14 KTH:s energianvändning har i samverkan med fastighetsägaren minskat med 25 % (el, fjärrvärme, kyla) per årsarbetskraft, helårsstudent och per kvadratmeter, utan att göra avkall på inomhusklimatet (basår 2015).

5.15 KTH har i samverkan med fastighetsägare ökat effektiviteten i lokalanvändningen med 15 % räknat per helårsstudent och per årsarbetskraft (mätt som lokalyta per person) (basår 2020).

5.16 KTH i samverkan med fastighetsägare tillser att eventuella ny och ombyggnader har lägre klimatpåverkan än motsvarande typbyggnad 2015.

5.17 KTH i samverkan med fastighetsägare tillser att det för nybyggnader och renoveringar används relevanta certifieringar inklusive standards för energieffektiviseringar och att högsta klass eftersträvas.

5.18 KTH:s byggnader och campus kännas tryggt, tillgängligt och inkluderande för alla som rör sig där.

5.19 KTH i samverkan med fastighetsägare tillser att det i samband med ny- och ombyggnation av KTH:s byggnader används förnybara byggnadsmaterial i ökande grad.

Delmål för hållbara byggnader uppnått senast vid utgången av 2022

5.20 KTH:s klimatpåverkan (i koldioxidekvivalenter och normalårskorrigerat) från energianvändning har i samverkan med fastighetsägaren minskat med 15 % per årsarbetskraft, helårsstudent och per kvadratmeter (basår 2015).

5.21 KTH har i samverkan med fastighetsägaren ökat effektiviteten i lokalanvändningen med 10 % räknat per helårsstudent och per årsarbetskraft (mätt som lokalyta per person) (basår 2020).

5.22 KTH har i samverkan med fastighetsägaren minskat behovet av tillsatsvärme i form av el för klimatisering av lokaler (basår 2020).

Handlingsplan för hållbarhetsmål resurshushållning 2021-2025

Handlingsplanen beskriver åtgärder, beslutsfattare, ansvarig chef i linjeorganisationen, resurser och när åtgärderna senast ska vara genomförda och hur beslut om åtgärderna ska kommuniceras.

Handlingsplan för de universitetsövergripande hållbarhetsmålen 2021-2025

Åtgärder

1. I samverkan med fastighetsägare och forskare vidtas åtgärder för att minska energianvändning genom effektivare lokalutnyttjande och en ökad digitalisering (projektet ”Inomhusklimat som tjänst”).
2. I samverkan med fastighetsägare och forskare vidtas åtgärder i ett tidigt skeende så att förnyelsebara byggmaterial och bränslen används vid ny- och ombyggnationer.
3. Vid ny- och ombyggnad ska Miljöbyggnad Guld vara en utgångspunkt och eventuella avvikelser ska motiveras. KTH i samarbete med fastighetsägarna ser över möjligheten att certifiera KTH Campus Valhallavägen enligt Citylab och NollCO2.
4. I samverkan med fastighetsägare tar KTH fram en energiplan för att minska energianvändningen.

Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-05-04