Till innehåll på sidan

Upphandling och avfall

Delmål för upphandling och avfall uppnått senast vid utgången av 2025

5.6 KTH har utifrån ett livscykelperspektiv en god hushållning av de varor och tjänster som köps in, används och hanteras som avfall inom KTH.

5.7 KTH ställer hållbarhetskrav i samtliga upphandlingar, avrop och inköp där så är möjligt och kraven utvecklas kontinuerligt och följs upp.

5.8 KTH:s totala mängd avfall har minskat i vikt per helårsstudent och årsarbetskraft med 25 % (basår 2019).

Delmål för upphandling och avfall uppnått senast vid utgången av 2022

5.9 Inom KTH har mängden möbler och inredningsmaterial som går till avfallshantering minskat (basår 2019).

5.10 KTH:s totala mängd avfall har minskat i vikt per helårsstudent och årsarbetskraft med 20 % (basår 2019).

5.11 På KTH har andel av källsorterat avfall, inklusive matavfall, plast- och pappersförpackningar ökat (basår 2019).

Handlingsplan för hållbarhetsmål resurshushållning 2021-2025

Handlingsplanen beskriver åtgärder, beslutsfattare, ansvarig chef i linjeorganisationen, resurser och när åtgärderna senast ska vara genomförda och hur beslut om åtgärderna ska kommuniceras.

Handlingsplan för de universitetsövergripande hållbarhetsmålen 2021-2025

Åtgärder

  1. Utifrån genomförd analys av KTH:s klimatpåverkan (2020) tas åtgärder fram och implementeras i verksamheten för att nå uppsatta mål.
  2. Befintliga system och rutiner utvecklas för att underlätta hållbara inköp av produkter och tjänster samt för att kunna följa upp effekter av ställda miljö- och hållbarhetskrav.
  3. En avfallsplan upprättas som innehåller rutiner och åtgärder för att minska mängden avfall som uppkommer inom KTH.
  4. Åtgärder tas fram och kommuniceras som främjar ett minskat inköp av produkter, exempelvis genom att förlänga livslängden på befintliga produkter, ökat återbruk av produkter inom och utanför organisationen samt inköp som främjar cirkulära affärsmodeller där tjänster snarare än av produkter handlas.
  5. Arbetssätt för återvinning och återanvändning utvecklas för att öka livslängden på produkter och minska mängden avfall.
Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-10-19