Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Resor och transporter

Delmål för resor och transporter uppnått senast vid utgången av 2025

5.1 KTH:s klimatpåverkan från tjänsteresor (koldioxidekvivalenter per årsarbetskraft) har minskat med 40 % (basår 2015).

5.2 KTH:s klimatpåverkan från studenters utbildningsrelaterade resor har minskat med 40 % (basår 2015).

5.3 KTH:s anställdas resor och transporter till, från, inom och mellan våra campusområden sker med minskad klimatpåverkan (basår 2015).

5.4 KTH har i samverkan med berörda aktörer minskat utsläpp och bullerproblematik från transporter och stillastående fordon utomhus på campusområdena.

Delmål för resor och transporter uppnått senast vid utgången av 2022

5.5 KTH:s klimatpåverkan från tjänsteresor (koldioxidekvivalenter per årsarbetskraft) har minskat med 25 % (basår 2015).

Handlingsplan för hållbarhetsmål resurshushållning 2021-2025

Handlingsplanen beskriver åtgärder, beslutsfattare, ansvarig chef i linjeorganisationen, resurser och när åtgärderna senast ska vara genomförda och hur beslut om åtgärderna ska kommuniceras.

Handlingsplan för de universitetsövergripande hållbarhetsmålen 2021-2025

Åtgärder

Resor och transporter

  1. Olika incitament och åtgärder undersöks och implementeras för att säkerställa att anställdas och studenters rese- och mötesmönster leder till en minskad klimatpåverkan.
  2. Identifiera och föreslå åtgärder för att säkerställa infrastruktur och kunskapshöjande åtgärder som leder till en minskad klimatpåverkan. Dessa åtgärder kan vara både kunskap om teknikanvändning och digitala mötesformer, digitala undervisningsformer eller examinationsformer. Stödja utveckling av nya former för konferenser och andra möten som sker helt eller delvis digitalt.
  3. I samverkan med fastighetsägare vidtas åtgärder inklusive användning av cykel och elbilar för att främja klimatneutrala transporter till och från samt mellan Campusområden.
  4. Inom ramen för upphandlingsregelverket vidtas åtgärder för att krav ställs på nuvarande och kommande resebyrå avseende åtgärder som leder till en minskad klimatpåverkan.
  5. För att kunna analysera och redovisa KTH:s tjänsteresor tas utökad statistik fram som bryts ned på varje skola och institution/avdelning för att kunna bedöma hur klimatpåverkan kan minskas. Ett visualiseringsverktyg utvecklas för att redovisa resandet.