Till innehåll på sidan

Miljöpåverkan

KTH påverkar miljön både positivt och negativt. KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

Miljöaspekter

Med miljöaspekter avses aktiviteter som har eller kan ha inverkan på miljön dvs. omgivningen där organisationen verkar, vilket innefattar luft, vatten, mark, naturresurser, flora, fauna, människan samt samspelet mellan dessa. En betydande miljöaspekt är en miljöaspekt som orsakar eller kan orsaka betydande miljöpåverkan.

Direkta och indirekta aspekter

Direkta aspekter är sådana som uppstår inom organisationen så som avfallsgenerering och energianvändning. Indirekta aspekter är sådana som uppstår i andra organisationer men som påverkas av våra egna aktiviteter, till exempel miljöpåverkan från tjänster och varor som upphandlas eller resultat av undervisning och forskning. Indirekt miljöpåverkan är svårare att beskriva och kvantifiera än den direkta, men den har sannolikt större miljöpåverkan och är därför väsentlig att få med i miljöarbetet.

Miljö- och hållbarhetsutredning vid Kungliga Tekniska högskolan 2020

Enligt miljöledningsförordningen och miljöledningsstandarden ISO14001:2015 ska en miljöutredning genomföras för att bedöma vilka aktiviteter som har en betydande miljöpåverkan och som miljöledningssystemet ska fokusera på.

Rapporten "KTH Miljö- och hållbarhetsutredning" har diarienummer V-2020-0682 KS-kod 1.3 och kan efterfrågas hos registrator@kth.se  eller kth-miljo@kth.se .

KTH:s betydande miljöaspekter

 • Organisation och styrning

 • Utbildning, forskning och samverkan

 • Byggnader -ny och ombyggnad

 • Energi, vatten och avfall

 • Kemikalier

 • Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

 • Resor och transporter

 • Upphandling och inköp

 • Mat och servering

 • Förvaltat kapital och investeringar

 • Beredskap och agerande vid nödlägen

För att ständigt förbättra vår miljöpåverkan och bidra till en hållbar utveckling har KTH hållbarhetsmål inom dessa områden.

Universitetsövergripande hållbarhetsmål 2021-2025 och klimatmål 2021-2045

Följande betydande miljöaspekter har även en koppling till lagkrav: avfall, energi, upphandling, kemikalier och utbildning.