Till innehåll på sidan

Miljöpåverkan

KTH påverkar miljön både positivt och negativt. KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

Aktiviteter med en miljöpåverkan

Aktiviteter med en miljöpåverkan avses de aktiviteter som har eller kan ha inverkan på miljön dvs. omgivningen där organisationen verkar, vilket innefattar luft, vatten, mark, naturresurser, flora, fauna, människan samt samspelet mellan dessa. En betydande aktivitet är en aktivitet som orsakar eller kan orsaka en betydande miljöpåverkan och bör prioriteras i miljöarbetet.

Direkt och indirekt miljöpåverkan

Direkt miljöpåverkan uppstår inom organisationen som t.ex. avfallsgenerering och energianvändning. Indirekt miljöpåverkan uppstår i andra organisationer men som påverkas av våra egna aktiviteter, till exempel miljöpåverkan från tjänster och varor som upphandlas eller resultat av undervisning och forskning. Indirekt miljöpåverkan är svårare att beskriva och kvantifiera än den direkta, men den har sannolikt större miljöpåverkan och är därför väsentlig att få med i miljöarbetet.

Miljö- och hållbarhetsutredning vid Kungliga Tekniska högskolan 2020

Enligt miljöledningsförordningen och miljöledningsstandarden ISO14001:2015 ska en miljöutredning genomföras för att bedöma vilka aktiviteter som har en betydande miljöpåverkan och som miljöledningssystemet ska fokusera på.

Rapporten "KTH Miljö- och hållbarhetsutredning" har diarienummer V-2020-0682 KS-kod 1.3 och kan efterfrågas hos registrator@kth.se  eller kth-miljo@kth.se .

KTH:s aktiviteter med en betydande miljöpåverkan;

 • Organisation och styrning

 • Utbildning, forskning och samverkan

 • Byggnader -ny och ombyggnad

 • Energi, vatten och avfall

 • Kemikalier

 • Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

 • Resor och transporter

 • Upphandling och inköp

 • Mat och servering

 • Förvaltat kapital och investeringar

 • Beredskap och agerande vid nödlägen

För att ständigt förbättra vår miljöpåverkan och bidra till en hållbar utveckling har KTH:s beslutat om hållbarhetsmål och klimatmål inom dessa områden. Till målen finns en handlingsplan med åtgärder för att nå målen.