Till innehåll på sidan

Miljöpåverkan

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

Miljöutredning fastställer miljöaspekter

KTH:s betydande miljöaspekter

 • Organisation och styrning
 • Utbildning, forskning och samverkan
 • Byggnader -ny och ombyggnad
 • Energi, vatten och avfall
 • Kemikalier
 • Biologisk mångfald och ekosystemtjänster
 • Resor och transporter
 • Upphandling och inköp
 • Mat och servering
 • Förvaltat kapital och investeringar
 • Beredskap och agerande vid nödlägen

För att ständigt förbättra vår miljöpåverkan och bidra till en hållbar utveckling har KTH hållbarhetsmål inom dessa områden.

Följande betydande miljöaspekter har även en koppling till lagkrav: avfall, energi, upphandling, kemikalier och utbildning.

Miljö- och hållbarhetsutredning vid Kungliga Tekniska högskolan 2020

Enligt miljöledningsförordningen och miljöledningsstandarden ISO14001:2015 ska det genomföras en miljöutredning som syftar till att bedöma vilka aktiviteter som har en betydande miljöpåverkan och som miljöledningssystemet ska fokusera på för att förbättra verksamhetens miljöprestanda. Miljö- och hållbarhetspåverkan kan vara både direkt och indirekt samt positiv eller negativ. Denna rapport är KTH:s miljö-och hållbarhetsutredning.

Sammanfattningsvis görs bedömningen att KTH:s verksamhet avseende forskning, utbildning och samverkan har den största betydande miljö- och hållbarhetspåverkan. Det innebär att det är inom dessa områden som KTH i första hand bör upprätta nya hållbarhetsmål för perioden 2021-2025.

Hållbarhetsmål bör också upprättas för den miljö och hållbarhetspåverkan som uppkommer från den egna verksamheten och som behövs för att KTH ska kunna bedriva utbildning, forskning och samverkan. De områden som ansetts vara betydande är utbildning, forskning, samverkan, upphandling/inköp, resor och transporter, avfall, byggnader, energi och förvaltat kapital och investeringar.

Läs hela rapporten

Rapporten "KTH Miljö- och hållbarhetsutredning" har diarienummer V-2020-0682 KS-kod 1.3 och kan efterfrågas hos registrator@kth.se  eller kth-miljo@kth.se .

Vad säger ISO 14001

Miljöaspekter

Med miljöaspekter avses aktiviteter som har eller kan ha inverkan på miljön dvs. omgivningen där organisationen verkar, vilket innefattar luft, vatten, mark, naturresurser, flora, fauna, människan samt samspelet mellan dessa. En betydande miljöaspekt är enmiljöaspekt som orsakar eller kan orsaka betydande miljöpåverkan.

Direkta och indirekta aspekter

Direkta aspekter är sådana som uppstår inom organisationen så som avfallsgenerering och energianvändning. Indirekta aspekter är sådana som uppstår i andra organisationer men som påverkas av våra egna aktiviteter, till exempel miljöpåverkan från tjänster och varor som upphandlas eller resultat av undervisning och forskning. Indirekt miljöpåverkan är svårare att beskriva och kvantifiera än den direkta, men den har sannolikt större miljöpåverkan och därför väsentlig att få med i miljöarbetet.