Till innehåll på sidan

Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

Aktuellt

KTH:s nya hållbarhetsmål 2021-2025

KTH: s nuvarande hållbarhetsmål (2016-2020) löper ut vid utgången av 2020. Arbetet med att utveckla de nya hållbarhetsmålen för perioden 2021-2025 pågår sedan april i år. Som en del av KTH s åtagande i Klimatramverket fastställde KTH klimatmål och åtgärder i slutet av 2019. Dessa klimatmål kommer att integreras i de nya hållbarhetsmålen.

Framtagningsprocessen för nya målen har involverat KTHs ledning, anställda, studenter och andra intressenter genom dialog och workshops under våren och hösten. Återkoppling från dessa möten har beaktats i framtagande av de nya hållbarhetsmålen. Ett slutligt förslag av hållbarhetsmålen kommer att presenteras för det strategiska rådet i slutet av november. Beslut förväntas tas av rektor den 1 december.

Målen träder i kraft från och med den 1 januari 2021.

Kontakta KTH Sustainability Office för mer information: sustainability@kth.se

Klimatramverket för universitet och högskolor

Lärosätena tar helhetsgrepp om sitt klimatarbete

37 svenska universitet och högskolor har tagit fram ett gemensamt klimatramverk. Utifrån det ska varje anslutet lärosäte ta fram varsin konkret klimatstrategi, med målet att ligga i linje med 1,5-gradersmålet år 2030. De höjda ambitionerna rymmer både sänkta egna utsläpp och större effekt på samhällets omställning.

KTH:s miljöledningssystem ISO 14001

vecka 43 och 45

Intern miljörevision


Den årliga interna miljörevisionen sker under vecka 43 och vecka 45. I år kommer revisorerna tillsammans med personal vid KTH skolor och GVS att fokusera på: Hållbarhet i utbildningsprocesserna, institutionernas organisation och styrning, biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt mat och mattjänster.

20-21 APRIL

Extern miljörevision 20-21 april, 2020

Under april genomförs den årliga externa miljörevisionen på alla skolor, GVS och KTH centralt. Syftet med revisionen är att ge en bild av hur miljöledningssystemet är integrerat i verksamheten och hur arbetet med att nå KTH:s hållbarhetsmål går.

Läs mer om interna och externa miljörevisioner

Vi vill veta!

Rapportera miljöavvikelse eller förbättringsförslag

Har du sett något som avviker från hur KTH arbetar med miljöfrågor, så kallade avvikelser (brister) i miljöarbetet? Eller har du förbättringsförslag angående KTH:s miljöarbete?

Nyheter och evenemang inom hållbar utveckling på KTH 

Evenemang