KTH:s miljöledningssystem

KTH:s verksamhet är miljöcertifierat enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO14001.
Miljöledningssystemet finns på KTH:s intranät, här finns information, dokument, rutiner och miljömålen.

KTH is certified according to the international environmental management standard ISO 14001.

Certificate (pdf 173 kB)

Policy för hållbar utveckling för KTH är vägledande och visar vart KTH ska i miljö- och hållbarhetsarbetet. Ledningssystemets omfattning och utformning baseras på en miljöutredning, identifiering av miljöaspekter samt identifiering av intressenter och bindande krav. Elva betydande miljöaspekter har identifierats där KTH har störst påverkan på miljön, både positiv och negativ. För att öka bidraget till en hållbar utveckling och minska miljöpåverkan har hållbarhetsmål  med tillhörande handlingsprogram upprättats. Övergripande hållbarhetsmål omfattar hela KTH och detaljerade mål upprättas på KTH:s skolor och universitetsförvaltningen.

För att styra hur vi arbetar och säkerställa att vi lever upp till Bindande krav - legala och andra krav som vi omfattas av finns dokumenterade rutiner. Rutinerna upprättas både på central och lokal nivå, centrala rutiner omfattar hela KTH:s verksamhet och lokala rutiner en mer avgränsad del av verksamheten.

Rapportera miljöavvikelse eller förbättringsförslag

Har du sett något som avviker från hur KTH arbetar med miljöfrågor, så kallade avvikelser (brister) i miljöarbetet?
Eller har du förbättringsförslag angående KTH:s miljöarbete?

Rapportera avvikelse eller förslag mm här

För att kontrollera att vi arbetar på rätt sätt genomförs revisioner. Interna revisioner genomförs årligen och för att vara certifierad krävs även att en extern revision utförs av ett ackrediterat certifieringsorgan. För att driva arbetet vidare går KTH:s ledning igenom systemet årligen under mötet ledningens genomgång, mötet genomförs både centralt och lokalt. Vid mötet ska ledningen ta ställning till hur systemet fungerar och ta beslut om det vidare arbetet.

En viktig del i miljöledningsarbetet är också kommunikation och utbildning. All dokumentation finns tillgänglig på intranätet liksom allmänna utbildningar för anställda . Nyhetsbrev  skickas också ut både internt och externt.

Så drivs miljöarbetet
Centralt drivs miljöarbetet av KTH Sustainability Office  på universitetsförvaltningen som arbetar med övergripande frågor som berör hela verksamheten. Skolorna och universitetsförvaltningen har miljöombud  som tillsammans med sin lokala ledning driver miljöarbetet lokalt. Skolornas och universitetsförvaltningens detaljerade miljömål, rutiner och organisation finns på de lokala miljösidorna.

Omfattning av Miljöledningssystemet

KTH:s miljöledningssystem omfattar hela KTH:s kärnverksamhet och den operativa verksamhet inom de fem skolor och universitetsförvaltningen. Där ingår samtliga fem campusområden där KTH har verksamhet omfattas: KTH Campus, KTH Solna, KTH Flemingsberg, KTH Kista och KTH Södertälje. Verksamheten är uppdelad i fem skolor och universitetsförvaltning:

  • Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
  • Skolan för elektronik och datavetenskap (EESC)
  • Skolan för industriell teknik och management (ITM)
  • Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
  • Skolan för teknikvetenskap (SCI)
  • Universitetsförvaltningen (UF)

Vad säger ISO14001?

Miljöledningssystem

Ett miljöledningssystem uppbyggt enligt ISO 14001 baseras på en cyklisk metodik bestående av faserna planering - genomförande - uppföljning - förbättring. Drivkraften i miljöledningssystemet är ständig förbättring. Nyttan och syftet med miljöledningssystem är att ha ett systematiskt miljöarbete som leder till minskad miljöpåverkan, det ger också ordning och reda i miljöarbetet och en tydlig ansvarsfördelning av arbetet.

Till sidans topp