Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH:s miljöledningssystem

KTH:s miljöledningssystem är miljöcertifierad enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

KTH:s verksamhet har ett miljöledningssystem enligt förordningen om miljöledning (2009:907) i statliga myndigheter.

Miljöledningssystemet finns beskrivet på KTH:s intranät. Här finns information, hållbarhetsmålen, klimatmålen och tillhörande handlingsplan samt rapporter och styrande dokument för miljöledningsarbetet.

Logga för kvalitetsmärkning qvalify ISO14001
KTH är miljöcertifierad enligt ISO 14001:2015

Policy för hållbar utveckling 

Policy för hållbar utveckling  beskriver KTH:s ambitioner inom området. KTH ska vara ett ledande tekniskt universitet inom hållbar utveckling. KTH:s värdegrund för anställda lyfter också fram hållbar utveckling som en del av KTH:s verksamhet.

Miljöutredning

Miljöledningssystemets omfattning och utformning baseras på en miljöutredning , identifiering av betydande aktiviteter med en miljöpåverkan samt en analys avseende vad som händer i omvärlden och intressenter krav och förväntningar på KTH.

Hållbarhetsmål och klimatmål samt handlingsplan

För att öka bidraget till en hållbar utveckling och minska miljöpåverkan har övergripande hållbarhets- och klimatmål beslutats av rektor med en tillhörande handlingsplan. På skolorna och VS finns det lokala handlingsplaner för att nå målen. 

Styrande dokument

Både övergripande och lokala rutiner finns upprättade för att säkerställa att miljöledningssystemet upprätthålls och utvecklas enligt kraven i miljöledningsförordningen och ISO 14001. En viktig del är de rutiner som finns för att följa bindande krav - legala och andra krav.

Välkommen att skicka in miljöavvikelser, idéer och förbättringsförslag för ett hållbart KTH

Har du idéer eller förbättringsförslag angående KTH:s arbete med hållbar utveckling? Eller har du sett något som avviker från hur KTH arbetar med miljöfrågor, så kallade avvikelser (brister) i miljöarbetet?

Kommunikation och utbildning

En viktig del i miljöledningsarbetet är också kommunikation och utbildning.  Kommunikation sker via ledning och nyckelpersoner, i samband med möten med intressenter och genom studenter och anställda. Nyhetsbrev  skickas ut både internt och externt. All dokumentation kring miljö och hållbarhetsarbetet finns tillgängligt på intranätet liksom allmänna utbildningar för anställda.

Interna och externa revisioner

KTH genomför årligen interna och externa miljörevisioner som ett led i förbättringsarbetet. Interna och externa revisioner genomförs årligen. För att vara certifierad enligt ISO 14001 krävs att den externa revisionen utförs av ett ackrediterat certifieringsorgan. Certifieringen omfattar hela KTH:s verksamhet, organisation samt våra fem campusområden.

Ledningens uppföljning av hållbarhetsarbetet

Uppföljning av miljö- och hållbarhetsarbetet sker två gånger om året i samband med ledningens genomgång . Uppföljningen sker i skolornas och VS ledningsgrupper samt med KTH:s högsta ledning. Vid mötet ska ledningen ta ställning till hur systemet fungerar och ta beslut om det vidare arbetet med målen och handlingsplaner osv.

Intern och extern redovisning

Arbetet med miljö och hållbar utveckling redovisas både internt och externt i form av ledningsgruppsmöten, rapporter och redovisningar. Redovisning sker årligen till universitetsstyrelsen, Naturvårdsverket, transportstyrelsen samt till utbildningsdepartementet. KTH deltar också i den internationella rankningen av universitet enligt THE impact rankning som sker mot FN:s Globala mål.

Så drivs miljö- och hållbarhetsarbetet

KTH Sustainability Office  på Verksamhetsstöd (VS) driver arbetet centralt och är ett stöd till ledningen, skolorna och VS i deras miljö och hållbarhetsarbete. Ledningar på skolorna och VS arbetar tillsammans med relevanta funktioner för att driva miljö och hållbarhetsarbetet lokalt. Skolornas och VS arbete finns beskrivet på deras lokala miljö- och hållbarhetssidor.

Omfattning av Miljöledningssystemet

KTH:s miljöledningssystem omfattar hela KTH:s organisation  och verksamhet. Det inkluderar skolornas utbildning, forskning och samverkan samt KTH:s verksamhetsstöd. I miljöledningssystemet ingår samtliga fem campusområden där KTH har verksamhet, vilket omfattar: KTH Campus, KTH Solna, KTH Flemingsberg, KTH Kista och KTH Södertälje.
Verksamheten är uppdelad i fem skolor och VS:

  • Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
  • Skolan för elektronik och datavetenskap (EESC)
  • Skolan för industriell teknik och management (ITM)
  • Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
  • Skolan för teknikvetenskap (SCI)
  • Verksamhetsstöd (VS)

Vad säger ISO14001?

Miljöledningssystem

Ett miljöledningssystem uppbyggt enligt ISO 14001 baseras på en cyklisk metodik bestående av faserna planering - genomförande - uppföljning - förbättring. Drivkraften i miljöledningssystemet är ständig förbättring. Nyttan och syftet med miljöledningssystem är att ha ett systematiskt miljöarbete som leder till minskad miljöpåverkan, det ger också ordning och reda i miljöarbetet och en tydlig ansvarsfördelning av arbetet.

Cykliskt förlopp: miljöpolicy, miljöplan, handlingsplan, verkställa, uppföljning, revidering