Till innehåll på sidan

Policy för hållbar utveckling för KTH

KTH ska vara ett ledande tekniskt universitet inom hållbar utveckling och aktivt och ansvarsfullt bidra till en hållbar utveckling genom utbildning, forskning, samverkan och genom att minska miljöbelastningen från den egna verksamheten samt verka för socialt ansvarstagande.

Vad betyder att "främja en hållbar utveckling"?

Läsanvisning till KTH:s hållbarhetspolicy

I detta dokument finns definitioner och förslag på tolkningav begreppet hållbar utveckling and andra liknande begrepp. 

Detta innebär att KTH ska:

 • Integrera ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet på alla nivåer i den strategiska och operativa verksamheten.
 • Ha en identitet och varumärke som förknippas med hållbar utveckling.
 • Ha en verksamhet som präglas av öppenhet, demokrati och respekt för människors lika värde och för människors livsvillkor.
 • Erbjuda utbildning av högsta kvalitet som utrustar framtidens yrkesverksamma med kunskap, engagemang, kritiskt tänkande och praktiska verktyg som gör att de kan bidra till ett hållbart samhälle.
 • Producera forskning av högsta kvalitet som bidrar med hållbara och innovativa lösningar på samhällsutmaningar.
 • Skapa nytta genom att sprida och stödja tillämpningar av teknik, metoder och synsätt samt aktivt delta i samhällsdebatten för att bidra till en hållbar utveckling.
 • Ständigt förbättra det interna ledningssystemet som syftar till att förbättra KTH:s miljö- och hållbarhetsprestanda.
 • I syfte att skydda miljön vidta åtgärder för att förebygga miljöpåverkan från den egna verksamheten.
 • Uppfylla legala och andra bindande krav som verksamheten omfattas av.
 • Uppmuntra, utbilda och skapa förutsättningar för medarbetare och studenter till att bidra till en hållbar utveckling i och utanför verksamheten.
 • Arbeta med partners som bidrar till en hållbar utveckling och verka för hållbar utveckling i samverkan med lokala och globala aktörer.

Policyns syfte

Policy för hållbar utveckling för KTH syftar till att stödja och förbättra KTH:s hållbarhetsarbete. I likhet med övriga policyer för KTH (etisk policy, kvalitetspolicy, placeringspolicy gällande donationskapital, personalpolicy samt säkerhetspolicy) revideras denna policy årligen.

Definition av hållbar utveckling

Baserat på Brundtlandrapporten (1987) kan begreppet ”hållbar utveckling” definieras som:

En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.
Det innehåller två grundläggande koncept: behov, och speciellt de grundläggande behoven hos världens fattiga för vilka prioritet ska ges, och
de begränsningar av ekosystemens möjligheter att tillgodose nuvarande och framtida behov som också bestäms av teknologi och social organisation.

Beslutat av Universitetsstyrelsen 2015-02-19. Gäller fr o m 19 februari 2015. Reviderat 16 juni 2017. Reviderad 28 maj 2018.