Till innehåll på sidan

KTH:s miljöledningssystem ISO 14001

KTH:s verksamhet är miljöcertifierat enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO14001. Miljöledningssystemet finns på KTH:s intranät, här finns information, dokument, rutiner och hållbarhetsmålen.

Logga för kvalitetsmärkning qvalify ISO14001
KTH är miljöcertifierad enligt ISO 14001:2015

Policy för hållbar utveckling 

Policy för hållbar utveckling för KTH  är vägledande och visar vart KTH ska i miljö- och hållbarhetsarbetet. Ledningssystemets omfattning och utformning baseras på en miljöutredning, identifiering av miljöaspekter samt identifiering av intressenter och bindande krav . Elva miljöaspekterhar identifierats där KTH har störst påverkan på miljön, både positiv och negativ. För att öka bidraget till en hållbar utveckling och minska miljöpåverkan har hållbarhetsmål med tillhörande handlingsprogram upprättats. Övergripande hållbarhetsmål omfattar hela KTH.

Rutiner finns upprättade som styra hur vi arbetar och säkerställer att vi lever upp till Bindande krav - legala och andra krav  . Rutinerna finns både på central och lokal nivå, centrala rutiner omfattar hela KTH:s verksamhet och lokala rutiner en mer avgränsad del av verksamheten.

Vi vill veta!

Rapportera miljöavvikelse eller förbättringsförslag

Har du sett något som avviker från hur KTH arbetar med miljöfrågor, så kallade avvikelser (brister) i miljöarbetet? Eller har du förbättringsförslag angående KTH:s miljöarbete?

För att kontrollera att vi arbetar på rätt sätt genomförs revisioner . Interna revisioner genomförs årligen och för att vara certifierad krävs även att en extern revision utförs av ett ackrediterat certifieringsorgan. För att driva arbetet vidare går KTH:s ledning igenom systemet årligen under mötet ledningens genomgång , mötet genomförs både centralt och lokalt. Vid mötet ska ledningen ta ställning till hur systemet fungerar och ta beslut om det vidare arbetet.

En viktig del i miljöledningsarbetet är också kommunikation och utbildning. All dokumentation finns tillgänglig på intranätet liksom allmänna utbildningar för anställda . Nyhetsbrev  skickas också ut både internt och externt.

Så drivs miljö- och hållbarhetsarbetet
Centralt drivs arbetet av KTH Sustainability Office  på Gemensamt verksamhetsstöd (GVS) som arbetar med övergripande frågor som berör hela verksamheten. Ledningar på skolorna och GVS arbetar tillsammas med relevanta funktioner för att driva miljöarbetet lokalt. Skolornas och GVS lokala arbete finns på de lokala miljö- och hållbarhetssidorna .

Omfattning av Miljöledningssystemet

KTH:s miljöledningssystem omfattar hela KTH:s kärnverksamhet och den operativa verksamhet inom de fem skolor och GVS. Där ingår samtliga fem campusområden där KTH har verksamhet omfattas: KTH Campus, KTH Solna, KTH Flemingsberg, KTH Kista och KTH Södertälje. Verksamheten är uppdelad i fem skolor och GVS:

  • Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
  • Skolan för elektronik och datavetenskap (EESC)
  • Skolan för industriell teknik och management (ITM)
  • Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
  • Skolan för teknikvetenskap (SCI)
  • Gemensamt verksamhetsstöd (GVS)

Vad säger ISO14001?

Miljöledningssystem

Ett miljöledningssystem uppbyggt enligt ISO 14001 baseras på en cyklisk metodik bestående av faserna planering - genomförande - uppföljning - förbättring. Drivkraften i miljöledningssystemet är ständig förbättring. Nyttan och syftet med miljöledningssystem är att ha ett systematiskt miljöarbete som leder till minskad miljöpåverkan, det ger också ordning och reda i miljöarbetet och en tydlig ansvarsfördelning av arbetet.

Cykliskt förlopp: miljöpolicy, miljöplan, handlingsplan, verkställa, uppföljning, revidering