Till innehåll på sidan

Universitetsövergripande rutin för kompetens, utbildning och medvetenhet

RUTIN
Beslutsfattare:  Hållbarhetschef
Gäller från och med:   29 mars 2019
Ändrad från och med:   29 mars 2019
Diarienummer:  V-2019-0348 kskod 1.2
Ansvarig avdelning:  KTH Sustainability Office

1. Syfte

Syftet med denna rutin är att säkerställa att anställda och personer som arbetar på uppdrag åt KTH har tillräcklig kompetens för att utföra sina arbetsuppgifter på ett sätt som är förenligt med KTH:s arbete med miljö- och hållbar utveckling.

2. Omfattning/avgränsning

Rutinen omfattar kompetens, utbildning och medvetenhet för KTH:s personal inom ramen för miljöledningssystemet.

3. Definitioner

GVS

Gemensamt verksamhetsstöd

KLARA

KTH:s webbaserade kemikalieregister

4. Ansvar

 • Hållbarhetschef ansvarar för att identifiera behov av generella och specifika utbildningar relaterade till miljö- och hållbarhetsarbetet på KTH och för att dessa finns tillgängliga för KTH:s personal.
 • Säkerhetschef ansvarar för att identifiera behov av utbildningar relaterade till brand- och nödlägesberedskap och för att dessa finns tillgängliga för KTH:s personal.
 • Central KLARA-handläggare ansvarar för att identifiera behov av allmänna utbildningar relaterade till användningen av KLARA och för att dessa finns tillgängliga.
 • Skolchef ansvarar för att det specifika utbildningsbehovet identifieras på respektive skola/GVS.
 • Skolchef/chef för GVS ansvarar för att lokala utbildningsbehov tillgodoses.
 • Uppdragsgivare ansvarar för att medvetandegöra personer som arbetar på uppdrag av KTH om KTH:s övergripande miljöarbete liksom regler och riktlinjer som är tillämpbara för uppdraget.

5. Genomförande

5.1 Genomförande KTH-Centralt

Hållbarhetschef utvärderar det övergripande utbildningsbehovet för anställda. Hållbarhetschef säkerställer att generella och specifika utbildningar finns tillgängliga för anställda. Samtliga utbildningar som erbjuds inom miljöledningsarbetet sammanställs i den övergripande utbildningsplanen, se bilaga.

Generella och specifika utbildningar inom miljö- och hållbarhetsområdet för anställda kommuniceras på intranätet både på miljösidorna och karriär och kompetensutveckling samt i kalendern för personalutbildning. Information om utbildningar kommuniceras även genom ordinarie kommunikationskanaler samt riktat till de som berörs speciellt.

Genomförda utbildningar ska dokumenteras och tas upp på ledningens genomgång.

5.2 Genomförande skolor och Gemensamt verksamhetsstöd

HR-ansvarig och annan utpekad ansvarig funktion ska utvärdera utbildningsbehovet på skolan/GVS. Planerade utbildningar ska dokumenteras i en utbildningsplan eller annat dokument. Genomförda utbildningar ska dokumenteras.

Genomförda utbildningar och utbildningsplan är underlag till ledningens genomgång centralt och på skolnivå.

Lokala rutiner specificerar hur arbetet sker lokalt.

5.3 Kunskapskrav inom miljö och hållbar utveckling

Kunskapskrav för anställda

 • Alla medarbetare ska ha grundläggande kunskap om och förståelse för KTH:s miljöarbete och betydande miljöpåverkan vilket inkluderar exempelvis KTH:s policy för hållbar utveckling, miljömål, betydande miljöpåverkan, rutiner och arbetssätt samt vilket ansvar de har.
 • Ledning, chefer och andra nyckelfunktioner med ansvar som påverkar miljöarbetet ska ha grundläggande kunskap om miljöledningssystem, ISO14001, miljöledningsförordningen och miljölagstiftning.
 • Inköpare, centralt och på skolorna ska även ha kunskap om relevant miljölagstiftning inom området och att ställa miljökrav i upphandling.
 • Utbildning- och forskningsansvariga, ansvariga för samverkan, reseansvariga, byggnadsplanering, lokalservice och andra nyckelfunktioner som har ett ansvar för de betydande miljöaspekterna och KTH:s hållbarhetsmål, ska ha en detaljerad kunskap om miljöpåverkan inom det område som arbetsuppgifterna omfattas av. Det omfattar också kunskap om de hållbarhetsmål, rutiner och riktlinjer som finns inom området.

Kunskapskrav för miljöfunktioner

 •  Medarbetare på KTH Sustainability Office ska ha kunskap om FN:s globala utvecklingsmål, miljö och hållbarhetsfrågor, miljöledningssystem, ISO 14001, miljöledningsförordningen och miljölagstiftning, intern miljörevision, KTH:s miljöarbete samt tillräcklig kunskap inom sina specifika ansvarsområden.
 • Ansvariga funktioner på skolor och GVS ska ha grundläggande relevant kunskap om FN:s globala utvecklingsmål, KTH:s miljö- och hållbarhetsarbete, miljöledningssystem och ISO 14001.
 • Interna miljörevisorer ska ha grundläggande kunskap om ISO14001 och intern miljörevision enligt specifikationer i Funktionsbeskrivning interna miljörevisorer.

Kunskapskrav inom kemikaliehantering

 • Labbchefer och kemikalieansvariga eller motsvarande ska ha tillräcklig kunskap för att utföra sitt arbete enligt gällande lagstiftning, mål, rutiner och riktlinjer.
 • Skoladministratör för KLARA ska ha grundläggande dokumenterad kunskap enligt funktionsbeskrivning.
 • Inventerare i KLARA ska ha grundläggande dokumenterad kunskap enligt funktionsbeskrivning.
 • Alla studenter och anställda som arbetar i labb ska ha tillräckliga kunskaper för att utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt.

Kunskapskrav brandfarlig vara

 • Föreståndare brandfarlig vara/ stf föreståndare brandfarlig vara ska ha dokumenterad utbildning enligt specifikationer i funktionsbeskrivning.

6. Dokumentation

 • Central och lokala utbildningsplaner
 • Centrala och lokala utbildningsregister för genomförda utbildningar
 • Utbildningsbevis

7. Bilagor

Utbildningsplan för anställda – Miljö och Hållbar Utveckling-2018-04-06

8. Ändringslogg

Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn
04/00 2018-04-06 Tidigare MR-115, Ändringar i beskrivning under rubriken Omfattning/avgränsning Ändring av Dokument ID i samband med Kristina von Oelreich
05/00 2019-03-27 Revidering av rutin mot bakgrund av ny organisation för förvaltningen och miljöledningssystemets nya organisation och arbetssätt där miljömbudsrollen ersätts med ansvariga funktioner Kristina von Oelreich
Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-11-19