Till innehåll på sidan

Universitetsövergripande rutin för utvärdering av KTH:s hållbarhetsmål och miljöprestanda

RUTIN
Beslutsfattare:  Hållbarhetschef
Gäller från och med:  29 mars 2019
Ändrad från och med:  1 april 2021
Diarienummer:  V-2019-0353-05 kskod 1.2
Ansvarig avdelning:  KTH Sustainability Office

1. Syfte

Syftet med denna rutin är att beskriva hur KTH ska övervaka, mäta, analysera och utvärdera sin miljöprestanda.

2. Omfattning/avgränsning

Rutinen omfattar de verksamhetsprocesser som omfattas av de indikatorer som är fastställda enligt denna rutin.

3. Definitioner

Indikator

Mätbar representation av tillstånd eller status för drift, ledning eller förhållanden.

Övervakning

Bestämning av status hos ett system, en process eller en aktivitet

Mätning

Av process för att bestämma ett värde.

Prestanda

Mätbart resultat.Prestanda kan avse kvantitativa eller kvalitativa iakttagelser.Prestanda kan avse ledning av aktiviteter, processer, produkter (inklusive tjänster), system eller organisatione

Prestanda

Mätbart resultat.
Prestanda kan avse kvantitativa eller kvalitativa iakttagelser.
Prestanda kan avse ledning av aktiviteter, processer, produkter (inklusive tjänster), system eller organisationer.

Miljöprestanda

Prestanda rörande hantering av miljöaspekter. Resultat mäts mot organisationens miljöpolicy, miljömål eller andra kriterier med hjälp av indikatorer.

GVS

Gemensamt verksamhetsstöd.

4. Ansvar

 • Rektor har det övergripande ansvaret för att KTH:s hållbarhets- och klimatmål, miljöprestanda och miljöledningssystem följs upp och utvärderas.

 • Rektor ansvarar för övervakning, mätning, analys och utvärdering enligt övergripande tillstånd där KTH står som tillståndshavare.

 • Hållbarhetschef ansvarar för genomförandet av den övergripande övervakningen, mätningen, analysen och utvärderingen av KTH:s hållbarhets- och klimatmål, miljöprestanda och av miljöledningssystemet.

 • Hållbarhetschefen ansvarar för att utifrån olika interna och externa intressenters krav och förväntningar sammanställa rapporter och underlag avseende KTH:s hållbarhets- och klimatmål, miljöprestanda och hållbarhetsarbete. Skolchefer och chef för GVS har ansvaret för att hållbarhets- och klimatmålen, miljöprestandan och miljöledningssystemet följs upp och utvärderas inom ramen för sina ansvarsområden.

 • Skolchefer ansvarar för övervakning, mätning, analys och utvärdering kopplat till skolspecifika tillstånd.

 • Ansvariga chefer och funktioner på GVS och skolorna ansvarar för att övervakning, mätning, analys och utvärdering av KTH:s hållbarhets- och klimatmål, miljöprestanda och miljöledningssystemet genomförs och följs upp.

 • Utsedda personer för specifika tillstånd, indikatorer och statistik ansvarar för att rapportera uppgifter enligt överenskommelse.

5. Genomförande

Indikatorer och mätetal används internt för att bedöma miljöledningssystemet effektivitet och KTH:s miljöprestanda. Uppföljning sker genom miljöindikatorer, mätetal och statistik för att mäta och följa upp:

 • KTH:s miljöaspekte
 • verksamhetsprocesser kopplade till de betydande miljöaspekterna
 • efterlevnad av bindande krav
 • miljöledningssystemets effektivitet
 • efterlevnad av hållbarhetspolicyn och
 • måluppfyllelse avseende KTH:s hållbarhets- och klimatmål

Indikatorerna och mätetalen används som grund till beslut och är underlag till ledningens genomgång. Ytterligare krav på övervakning, mätning och uppföljning finns i bindande krav. I tabellen nedan beskrivs vad som redovisas, när och vem som är ansvarig. I övrigt beskrivs övervakning och mätning i de generella miljöledningsrutiner som finns för ovanstående punkter.

KTH kommunicerar och rapporterar både internt och externt relevant information rörande miljöprestandan. Det sker i överensstämmelse med de kommunikationsprocesser som finns för hållbar utveckling och vad som krävs och förväntas enligt bindande krav. KTH bevarar lämplig dokumenterad information digitalt som visar resultaten av övervakning, mätning, analys och utvärdering.

5.1 Rapportering

Hållbarhetschefen ansvarar för att KTH:s miljöledningsarbete årligen rapporteras till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) och Naturvårdsverket enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Transportstyrelsen rapporteras enligt förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar.

Hållbarhetschefen ansvarar för att KTH upprättar årligen en hållbarhetsredovisning mot FN globala mål och rapporterar om sitt miljö- och hållbarhetsarbete intern och externt. Hållbarhetschefen i samverkan med vicerektor för hållbar utveckling ansvarar för rapportering av miljö- och hållbarhetsarbetet till Universitetsstyrelsen.

5.2 Övervakning av tillstånd

Ansvariga för tillstånd ansvarar för att uppfylla tillståndskrav. Tillstånd inom miljö, arbetsmiljö, brand och nödläge finns förtecknade i Lagbevakning och uppföljning sker vid utvärdering av lagefterlevnad, årlig lagrevision av KTH centralt/GVS och skolor.

5.3 Sammanställning av indikatorer, mätetal, statistik och rapporter inom miljö och hållbar utveckling

KTH-Sustainability Office har en sammanställning över samtliga indikatorer inom miljö- och hållbar utveckling samt när de ska rapporteras, till vem och ansvariga personer för varje indikator. Den ses över årligen i samband med årliga rapporteringar eller då behov föreligger.

6. Dokumentation

 • Rapport till Naturvårdsverket.
 • Protokoll Ledningens genomgång, KTH:s ledning, GVS ledningsgrupp och skolor.
 • Uppföljning av KTH:s hållbarhets- och klimatmål och handlingsplan.
 • Kartläggning och uppföljning av verksamhetsprocesser.

7. Bilagor

Inga bilagor.

8. Ändringslogg 

Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn
04/00 2019-03-27 Revidering av rutin mot bakgrund av ny organisation för förvaltningen och miljöledningssystemets nya organisation och arbetssätt där miljömbudsrollen ersätts med ansvariga funktioner. Kristina von Oelreich

05/00

2021-04-01

Redaktionella ändringar och begrepp i och med nya hållbarhets- och klimatmål 2021-2025(2045)

Kristina von Oelreich Sabine Micksäter

Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-10-20