Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Från grundkurs till djupdykning: Studenter återvänder till tekniken!

Antalet studenter som väljer denna kurs har ökat med 143 procent i år.

En kvinna som håller i en liten kossa
Madeléne Beckman en av lärarna på kursen
Publicerad 2023-11-16

Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan samarbetar för att utbilda framtidens lärare och teknikdidaktiker inom Naturvetenskap och teknik för grundlärare, F-3, II kurs. Lärarstudenter vid grundlärarutbildningen på Stockholms universitetet får sin undervisning i teknik och teknikdidaktik genom KTH.

Teknikdidaktik på KTH

En märkbar trend som har glatt både lärare och studenter är den närmast ökningen av antalet inskrivna studenter i år. Det är en utveckling som verkligen har fångat uppmärksamheten och skapat en entusiastisk stämning på både SU och KTH. Med nästan en fördubbling av antalet studenter som har valt att läsa kursen i år är det tydligt att ämnet har en stark och växande attraktion bland studenter.

Undervisning i naturvetenskap och teknik för grundskollärare

Två lärare från Lärande i Stem  på Institutionen för lärande  som undervisar i ämnet på KTH Henni Söderberg  och Annica Gullberg  delar med sig av sina insikter och erfarenheter

Kan ni beskriva hur samarbetet mellan Stockholms universitet och KTH fungerar när det gäller att undervisa lärarstudenter i ämnet teknik och teknikdidaktik?

Annica Gullberg och Henni Söderberg
Annica Gullberg och Henni Söderberg

Det är av stor vikt för våra lärarstudenter. Genom detta samarbete får de tillgång till en omfattande och djup akademisk grund som sträcker sig över båda lärosätena. Det innebär att de inte bara får en stadig grund inom naturvetenskapsämnenas didaktik, utan också möjligheten att fördjupa sig inom teknik och teknikdidaktik. Det ger studenterna en stadig grund att bygga på och en chans att utforska ämnena på djupet.

Vad är de vanligaste utmaningarna och bristerna i lärarstudenternas förståelse för teknik när de börjar sin utbildning?

Det är inte ovanligt att lärarstudenter initialt har en snävare uppfattning och kunskap om vad teknik är. En del förknippar teknik enbart med elektronik och digitala lösningar. Teknikämnet omfattar emellertid mycket mer än så; det sträcker sig från teknikens grundläggande funktioner till dess påverkan på individen, samhället, miljön och de drivkrafter som främjar teknikutvecklingen. Ofta kan dessa kunskapsbrister härledas till bristfällig teknikundervisning i grundskolan. 

Vilka specifika ämnen och koncept betonas i fördjupningskursen inom teknik och teknikdidaktik för lärarstudenter?

I fördjupningskursen lägger vi fokus på specifika ämnen som tekniska lösningars funktion och ändamålsenlighet, tekniska system, teknikens påverkan på individ, samhälle och miljö samt konsekvenserna av teknikval i etiska termer. Dessa ämnen fördjupar den grundläggande kunskapen från grundkursen och ger studenterna en djupare förståelse av teknikens betydelse i fler dimensioner.

Hur tror ni att en djupare förståelse för teknik kan gynna lärarstudenterna när de senare undervisar sina egna elever?

Tre tjejer som  jobba i ett grupp

För det första möjliggör det en engagerande undervisning med praktiska exempel och projekt, vilket ökar elevernas intresse för ämnet. För det andra stärker det lärarstudenternas förmåga att främja kreativitet och problemlösning hos eleverna genom att uppmuntra utforskning av teknikidéer. Slutligen rustar den ökade teknikkunskapen och bredare förståelsen för teknikens påverkan på samhället lärarstudenterna att förbereda eleverna för en teknikintensiv framtid.

Varför är kunskap om teknikens roll och påverkan så viktig för lärarstudenterna, och hur kan de förbereda sina elever för en teknikintensiv framtid?

För lärarstudenter är förståelsen för teknikens roll och påverkan avgörande, då teknik är en integrerad del av samhället. Genom aktiv utforskning av vardagliga tekniska system får de konkret kunskap att integrera i sin framtida undervisning. Genom att dela med sig av relevanta teknikexempel kan de engagera och inspirera eleverna. Deras teknikförståelse möjliggör också vägledning för elevernas medvetenhet om teknikens centrala roll och framtida betydelse. De kan guida eleverna i ansvarsfull och hållbar teknikanvändning, främjande av medveten och etisk teknikanvändning i samhället.

Hur ser ni på den framtida utvecklingen av detta samarbete mellan lärosäten och dess påverkan på lärarutbildningen och teknikundervisningen?

Genom detta samarbete har vi som lärare på KTH inom teknik och teknikdidaktik i grundlärarutbildningen möjlighet att utbilda och forma kommande tekniklärare. Dessa lärare kommer i sin tur att vara rustade att förbereda eleverna för en framtid som kännetecknas av teknologiska framsteg. Det är av yttersta vikt att elever i grundskolan får en gedigen utbildning i teknik. Ämnet har länge varit relativt bortglömt och försummat, men det behöver fortsätta stärkas – något som endast kan uppnås genom välutbildade och engagerade lärare.

Har ni några råd eller insikter att dela med dig av till andra lärarutbildare som vill förbättra teknikundervisningen och främja hållbarhets- och etiska aspekter i sin undervisning?

Tre kvinnor som tittar bort

Genom verkliga exempel får studenterna djupare förståelse för teknikens påverkan på individer, samhället och miljön. Diskussioner om etiska dilemman är viktiga för att främja kritiskt tänkande kring teknikens påverkan och alternativa lösningar. Ett öppet klassrumsklimat uppmuntrar till diskussion om olika perspektiv på teknik. Inom ämnet finns möjligheter att skapa projekt som fokuserar på hållbarhets- och etikfrågor, vilket ger praktisk tillämpning av kunskaper. Lärare bör hålla sig uppdaterade om de senaste trenderna och forskningen inom hållbarhet och etik inom teknikområdet.

"Jag vill forma engagerande och roliga tekniklektioner för mina kommande små elever".

Två tjejer som jobba i ett grupp i en klassrum

"Kursen är otroligt spännande och överträffar förväntningar. Den belyser teknikens vardagliga relevans, historiska betydelse och nuvarande inverkan på både samhälle och individ. Kursen erbjuder inte bara spännande historiska insikter utan även diskussioner om etiska dilemman och fokuserar på hållbarhet. Starkt rekommenderad för de som vill förstå sin vardag och samhället bättre samt uppskatta teknikens fascinerande sidor. Kursen har påverkat mig genom att väcka lust till att gå fler kurser i teknik".
Ann Lindqvist Alinder – Student på SU lärarprogram F-3, termin 6/8

Denna betydande ökning visar inte bara på kursens aktualitet och relevans, utan också på det engagemang och det intresse som studenter nu visar för ämnen som rör hållbar utveckling, teknik och samhälle. Det är en positiv indikation på att nya lärare är allt mer medvetna om de utmaningar och möjligheter som vårt samhälle står inför i framtiden.

Länk till kursen Naturvetenskap och teknik för grundlärare, F-3, II