Tidplan licentiatseminarium

Licentiatseminarium skall äga rum mellan den 7 januari och den 15 juni samt 15 augusti till 20 december om inte synnerliga skäl föreligger.

Enligt fastställd tidplan ska anmälan lämnas in till institutionens administratör 7 veckor innan planerat datum och till skolkansliet senast 5 veckor innan planerat datum. Dessa 7 respektive 5 veckor ska infalla under perioderna 7 januari– 15 juni och 15 augusti– 20 december. Glöm inte att boka lokal och ordna med tryckning. Samtliga nedan angivna blanketter finns att hämta i KTH:s Blankettarkiv.

Tidplan licentiatseminarium

Tidpunkt

Åtgärder i samband med licentiatexamen

Utförs av

Senast 9 veckor före licentiatseminarium

Huvudhandledare lämnar förslag på förhandsgranskare (förhandsgranskaren ska ha minst tio (10) dagar på sig att utföra granskningen.

  • Blankett: Utse förhandsgranskare
Huvudhandledare

Senast 7 veckor före licentiatseminarium

Skicka följande till din institutions forskarutbildningsadministratör

Licentiand i samarbete med huvudhandledare

 
  • Blankett: Anmälan- licentiatseminarium
  • Individuell studieplan- Slutlig studieplan
  • Blankett: Summering av kvalitetsgranskning, vilket innebär att den interna granskningen av avhandlingen skall vara genomförd
  • Blankett: Distributionslista, licentiatuppsats
 

Senast 5 veckor före licentiatseminarium

Anmälan samt bilagor skickas efter granskning till Forskarutbildningshandläggare, ABE:s Skolkansli, Teknikringen 74D

Institutionens forskarutbildningsadministratör

Senast 3 veckor före licentiatseminarium

Beslut om licentiatseminarium som distribueras till licentiand, huvudhandledare, granskare, ABE:s strategiska råd, skolans institutioner och KTH-kalendern.

Forskarutbildningsansvarig samt Forskarutbildningshandläggare

Senast 3 veckor före licentiatseminarium

Licentiatuppsatsen distribueras enligt distributionslistan.

Licentianden

Senast 3 veckor före licentiatseminarium

Licentiatuppsatsen ska tillgängliggöras elektroniskt i Diva (spikas).

Se följande sida för mer information om hur spikningen går till Spika licentiatuppsats

Licentianden

1 vecka före licentiatseminarium

Blanketten Intyg - licentiatexamen skickas till huvudhandledaren inför licentiatseminariet

Forskarutbildningshandläggare

Efter licentiatseminariet

Blanketten Intyg - licentiatexamen skickas till Forskarutbildningshandläggare, ABE:s Skolkansli, Teknikringen 74D

Huvudhandledaren

 

Alla läskurser skall vara klara och registrerade i Ladok

Institutionens forskarutbildnings-administratör

 

Avhandlingen registreras i Ladok.

Forskarutbildningshandläggare

 

Ansökan om examen sker sedan hösten 2018 via Personliga menyn/Tjänster

Licentianden

 

Ansökan granskas i två steg, av forskarutbildningshandläggare på skolan samt av examenshandläggare på central förvaltning. Examensbevis utfärdas som elektroniska dokument.

Forskarutbildningshandläggare, Examenshandläggare, central förvaltning