Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tidplan licentiatseminarium

Licentiatseminarium skall äga rum mellan den 7 januari och den 15 juni samt 15 augusti till 20 december.

Tryck av avhandling

Avhandlingsomslag

I rektorsbeslut om uppdatering av layout för doktors- och licentiatavhandlingar (V-2020-0075) har beslutade mallar tagits fram för omslag, titelblad och nästföljande sida med bokinformation, samt även en samprofilerad mall för avhandlingar där KTH är en part bland flera avsändare. Omslag, titelsida och nästföljande sida layoutas av US-AB i samband med tryck.

Enligt fastställd tidplan ska anmälan lämnas in till institutionens administratör sju (7) veckor innan planerat datum och till skolkansliet senast fem (5) veckor innan planerat datum. Dessa sju respektive fem veckor ska infalla under perioderna 7 januari– 15 juni eller 15 augusti– 20 december. Glöm inte att boka lokal och ordna med tryckning. Samtliga nedan angivna blanketter finns att hämta i KTH:s Blankettarkiv.

Tidplan licentiatseminarium

Tidpunkt

Åtgärder i samband med licentiatexamen

Utförs av

Senast 9 veckor före licentiatseminarium

Huvudhandledare lämnar förslag på förhandsgranskare (förhandsgranskaren ska ha minst två (2) veckor på sig att utföra granskningen.

  • Blankett: Utse förhandsgranskare
Huvudhandledare

Senast 7 veckor före licentiatseminarium

Skicka följande till din institutions forskarutbildningsadministratör

Licentiand i samarbete med huvudhandledare

 
  • Blankett: Anmälan- licentiatseminarium
  • Blankett: Summering av kvalitetsgranskning, vilket innebär att den interna granskningen av avhandlingen skall vara genomförd
  • Blankett: Distributionslista, licentiatuppsats
 

Senast 5 veckor före licentiatseminarium

Anmälan samt bilagor skickas efter granskning till Forskarutbildningshandläggare, ABE:s Skolkansli, Teknikringen 74D

Institutionens forskarutbildningsadministratör

Senast 3 veckor före licentiatseminarium

Beslut om licentiatseminarium som distribueras till licentiand, huvudhandledare, granskare, ABE:s strategiska råd, skolans institutioner och KTH-kalendern.

Forskarutbildningsansvarig samt Forskarutbildningshandläggare

Senast 3 veckor före licentiatseminarium

Licentiatuppsatsen distribueras enligt distributionslistan.

Licentianden

Senast 3 veckor före licentiatseminarium

Licentiatuppsatsen ska tillgängliggöras elektroniskt i Diva (spikas).

Se följande sida för mer information om hur spikningen går till Spika licentiatuppsats

Licentianden

1 vecka före licentiatseminarium

Blanketten Intyg - licentiatexamen skickas till huvudhandledaren inför licentiatseminariet

Forskarutbildningshandläggare

Efter licentiatseminariet

Blanketten Intyg - licentiatexamen skickas till Forskarutbildningshandläggare, ABE:s Skolkansli, Teknikringen 74D

Huvudhandledaren

 

Alla läskurser skall vara klara och registrerade i Ladok

Institutionens forskarutbildnings-administratör

 

Avhandlingen registreras i Ladok.

Forskarutbildningshandläggare

 

Ansökan om examen sker sedan hösten 2018 via Personliga menyn/Tjänster

Licentianden

 

Ansökan granskas i två steg, av forskarutbildningshandläggare på skolan samt av examenshandläggare på central förvaltning. Examensbevis utfärdas som elektroniska dokument.

Forskarutbildningshandläggare, Examenshandläggare, central förvaltning