Till innehåll på sidan

Forskning och forskarutbildning

 Kursuppgifter till Ladok

Senast ändrad Titel Dokument
2022-01-31 För registrering av kurs på forskarnivå i Ladok / For registration of third cycle course in Ladok, see Inrätta kurs  
   

Antagning med mera

Senast ändrad Titel

Dokument

2024-02-28 Ansökan om byte av forskarutbildningsämne, inriktning eller ämnesstudieplan / Application for change of Third-cycle subject area, Specialisation or General syllabus FO-BANT_Byte av ämne.docx (docx 345 kB)
  FO-BANT_Byte av ämne.pdf (pdf 267 kB)
2022-04-07

Tidigare blankett har ersatts av Beslutsmall för Antagning till forskarutbildning för doktorsexamen och licentiatexamen / Decision template for doctoral studies and licentiate studies (third cycle studies)

   
2021-11-18

Särskilt tillstånd att läsa kurser på forskarnivå, för doktorand vid annat lärosäte, utan att vara antagen till Fo-studier vid KTH / Special permission to attend third cycle courses for doctoral students from other universities who are not admitted to doctoral studies at KTH

FO-SANT (docx 196 kB)

   

Handledning, studieuppföljning m m

Senast ändrad Titel Dokument
2013-07-15 Individuell Studieplan FO-INDS.dot (dot 134 kB)
  FO-INDS.pdf (pdf 128 kB)
2013-07-15 Individual study programme FO-INDS-eng.dotx (dotx 68 kB)
    FO-INDS-eng.pdf (pdf 145 kB)
     
2024-02-28 Ansökan om annat förled än teknologie på examen på forskarnivå FO-FORL_Annat förled.dot (docx 348 kB)
    FO-FORL_annat förled.pdf (pdf 295 kB)
     
2015-10-09 Tillgodoräknande av kurs / Transfer of course credits. FO-TRAK.dotx (dotx 90 kB)
   

FO-TRAK.pdf (pdf 91 kB)

     
2019-06-18 Byte av handledare / Change of supervisor Ny handledare / New supervisor (dotx 72 kB)
     
2018-11-06 Anmälan Studieavbrott / Notification of non-completion of studies Webbformulär / Webform
   

Licentiatseminarium, disputation

Senast ändrad Titel Dokument
2024-03-01 Förhandsgranskare för licentiatuppsats/doktorsavhandling/ Advance reviewer for licentiate thesis/doctoral thesis

FO-FOGR_Förhandsgranskare.docx (docx 348 kB)

FO-FOGR_Förhandsgranskare.pdf (pdf 246 kB)

     
2023-04-28 Summering av förhandsgranskning för licentiatuppsats/doktorsavhandling FO-SUKV Summering av förhandsgranskning (docx 71 kB)
   
     
2024-03-01 Anmälan om licentiatseminarium FO-ANLI_Anmälan licentiatseminarium.dot (docx 354 kB)
  FO-ANLI_Anmälan licentiatseminarium.pdf (pdf 228 kB)
     
2024-03-01 Anmälan om disputation/Application thesis defence FO-ANDI_Anmälan disputation (docx 356 kB)
    FO-ANDI_Anmälan disputation.pdf (pdf 239 kB)
     
2019-06-19 Distributionslista, doktorsavhandling, licentiatuppsats Distributionslista/Distribution list (dotx 69 kB)
   
2024-03-12 Beslut - Licentiatseminarium

FO-BELI_Beslut licentiatseminarium (docx 347 kB)

FO-BELI_Beslut licentiatseminarium (pdf 164 kB)

 
2024-03-12 Beslut - Disputation

FO-BEDI_Beslut disputation (docx 349 kB)

FO-BEDI_Beslut disputation (pdf 167 kB)

 
2024-03-07 Intyg - Licentiatseminarium

FO-INLI_Granskning och examination av licentiatuppsats (docx 348 kB)

FO-INLI_Granskning och examination av licentiatuppsats (pdf 239 kB)

 
2024-03-07 Protokoll fört vid betygsnämndens sammanträde

FO-PROT_Protokoll betygssättning doktorsavhandling (docx 353 kB)

FO-PROT_Protokoll betygssättning doktorsavhandling (pdf 244 kB)

 

 Examina

Senast ändrad Titel Dokument
2018-12-11 Ansökan om doktors- eller licentiatexamen / Application for doctoral or licentiate degree Webbanmälan/Apply online

 Enkät

Senast ändrad Titel Info
2010-05-21 Enkät för Uppgifter om forskning och forskarutbildning

Övrigt

Senast ändrad

Titel

Dokument
2013-07-25 Försäkran lönehöjning doktorandstegen JU-FOFL.dot