Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Inrätta kurs

Här finns processbeskrivning, instruktioner och mallar för att inrätta kurs. Hanteringen är samma för kurser på alla utbildningsnivåer.

Kursplanens regler är bindande för anställda och studenter. Genom kursplanen informeras studenten om vad som gäller för kursen och studenten ska genom kursplanen få tydligt besked om hur kursen examineras.

En kurs inrättas genom beslut enligt delegationsordning och andra styrdokument. Kursplanen antas samtidigt och beslut fattas om kompletterande kursuppgifter (för registrering i Ladok). Studenter har rätt till, och ska ges möjlighet till, inflytande inför beslutet.

För kurs som ges inom uppdragsutbildning läs mer på sidan Inrätta kurs inom uppdragsutbildning

Nyheter

Från och med 2024-01-01 har rektor delegerat till skolornas fakultetsnämnder (tidigare skolchef) att inrätta kurs och fastställa kursplan.

Från och med 2024-02-06 har rektor också delegerat till skolornas fakultetsnämnder att besluta om kompletterande kursuppgifter.

Processmodell

Processmodellen visar arbetsflödet från en kursplan utarbetas enligt mall till att kursen är etablerad i Ladok och kursplanen finns tillgänglig som PDF i kurs- och programkatalogen.

Ladda ned processmodellen: Inrätta ny kurs, fastställa kursplan och etablera kurs i Ladok (pdf 21 kB)

Stoppdatum

Sista dag för beslut om inrättande av programkurs inom behörighetsgivande utbildning, utbildning på grundnivå och avancerad nivå inför nästkommande läsår presenteras på intranätet Aktiviteter och datum för arbete med KTH:s utbildningsutbud  och i KTH:s kalender: 

Kalender, stoppdatum för beslut om utbildningsutbud

Kalender, stoppdatum i Kopps

Mallar

Mallarna ska användas när en kurs ska inrättas. Mallar och instruktioner hittar du här .

 Stöd vid framtagande av kursuppgifter

Beskrivning av KTH:s huvudområden (pdf 3,4 MB)

Formulering av särskild behörighet till kurs

Exempel på modulkoder

SCB:s kodförteckning för ämnesgrupper

Ämnesord till antagning.se - endast för fristående kurs

Styrdokument

Riktlinje om kursplan, betygssystem och examination inom alla utbildningsnivåer finns här .

Kursplaner publiceras i kurs- och programkatalogen

Kurs- och programkatalogen (KTH:s kurs och utbildningsplaner)

Kalender, stoppdatum i Kopps

MHU-märkning i KOPPS av kurser som rör miljö och hållbar utveckling

Studenter på KTH har ett starkt engagemang för hållbarhetsfrågor och både vill få och behöver kunskaper och färdigheter för att kunna ta sig an de hållbarhetsutmaningar som väntar i arbetslivet. Kursansvariga bör därför MHU-märka kurser som innehåller undervisning och examination med relevans för miljö och hållbar utveckling. Kriteriet för att få märka en kurs på detta sätt är att minst ett lärandemål ska relatera till miljö, miljöteknik och/eller hållbar utveckling och att lärandemålet examineras i kursen. Märkningen görs i KOPPS under rubriken Kursinformation.

Antal MHU-märkta kurser är en viktig indikator för KTH:s uppföljning och det är viktigt att kurser märks enligt ovan. Vid frågor kontakta sustainability@kth.se

Processledning

Processägare

Fredrik Oldsjö
Fredrik Oldsjö avd.chef/bitr.univ.dir oldsjo@kth.se 087907012 Profil

Processledare

Kontakt

För frågor om processen kontakta processledaren