Till innehåll på sidan

Stöd för formulering av särskild behörighet till kurs

KTH ska enligt Högskoleförordningen kap. 7 redogöra för vilka behörighetskrav som ställs för en kurs i kursplanen. KTH: s grundutbildningsansvariga har beslutat att ge Avdelningen för utbildningsadministration, AUA i uppdrag att ta fram mallar för hur detta kan uttryckas.

Gemensamt stöd för behörighetstexter syftar till att underlätta för kursgivare att ta fram kursplaner.

Riktlinjer för utformning av behörighetskrav

  • De behörighetskrav som ställs ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen (högskoleförordningen kap. 7).
  • Behörighetskraven ska vara tydliga för den sökande.
  • Samma behörighetskrav gäller oavsett om kursen ges inom program eller för fristående studenter.
  • För kurser på grundnivå med engelska som enda undervisningsspråk ges undantag från Svenska 3. 
  • För kurser på avancerad nivå ska alltid nödvändiga språkkrav anges men kan inte vara de enda behörighetskraven. Rekommenderad nivå är Svenska 3 och Engelska 6.
  • Behörighetskrav ska inte enbart anges genom en kurskod, nödvändiga kunskaper måste skrivas ut. För att underlätta maskinell hantering ska kurskod anges.
  • Om en specifik kurskod anges i behörighetskravet måste detta uppdateras om kursen det hänvisas till byts ut/läggs ner.
  • Ordalydelsen ”eller motsvarande” skrivs aldrig ut då följande enligt högskoleförordningen alltid gäller:

Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Förordning (2018:1503).

Nedan följer mallar för formuleringar som ska användas och kombineras så att de stämmer överens med behörighetskraven för aktuell kurs.

Kurser på grundnivå

Svenska Engelska

Gymnasiekurserna x, x och x.

Courses from Upper Secondary School corresponding to the courses x, x, and x according to the Swedish upper secondary school system.

 

Kunskaper i XXX, Y hp (exempelvis linjär algebra, 7,5 hp) motsvarande innehåll i kurs AB1234 eller CD1234.

Documented knowledge in XXX, Y hp (eg. Linear algebra, 7,5 hp) corresponding to the content in course AB1234 or CD1234.

X hp i ämnet XXX. X ECTS -credits within the subject XXX.

Kurser på avancerad nivå

Svenska Engelska

Gymnasiekurserna Sv B/3 och/eller Eng B/6.

Courses from Upper Secondary School corresponding to the courses Sv B/6, and/or Eng B/6 according to the Swedish upper secondary school system.

Kunskaper i XXX, Y hp (exempelvis linjär algebra, 7,5 hp) motsvarande innehåll i kurs AB1234 eller CD1234.

Documented knowledge in XXX, Y hp (eg. Linear algebra, 7,5 hp) corresponding to the content in course AB1234 or CD1234.

Totalt x hp, varav minst x hp inom ämnet x.

In total x ECTS-credits, including x ECTS-credits within the subject x.

Till startsidan för process inrätta kurs