Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Stöd för formulering av särskild behörighet till kurs

På denna sida finns stöd för hur särskild behörighet till kurs bör förstås och formuleras. Särskild behörighet är de helt nödvändiga förkunskapskrav som gör att en student ska kunna tillgodogöra sig en specifik kurs. Alla som har förutsättningar att tillgodogöra sig kursen, oavsett hur dessa kompetenser har förvärvats, är därmed behöriga.

Behörighetskrav ska utgå från innehållet i kursen och ska svara på frågan vilka förkunskaper är helt nödvändiga för att klara kursen? En kurs som bara innehåller fysik ska t ex normalt inte ha krav på kunskaper i kemi, medan det däremot kan vara relevant att ange krav på matematik. En kurs som ges både inom program och som fristående kurs ska ha samma förkunskapskrav i båda fallen.

Riktlinjer för utformning av behörighetskrav

För alla kurser gäller:

 • Behörighetskraven ska vara nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.
 • Kraven ska vara tydliga och lätta att förstå även för den som inte studerat på KTH.
 • Samma behörighetskrav gäller oavsett om kursen ges inom program eller som fristående kurs.
 • Var noggrann med hur orden och respektive eller används i beskrivningen av särskild behörighet. Exempel: ”A och B eller C” kan läsas som ”sökande måste ha A och B. Har de inte det går C lika bra”. Men det kan också läsas som ”sökande måste ha A. Har de inte det går B eller C lika bra”.

För kurser på grundnivå gäller:

 • Krav på grundläggande behörighet gäller alltid och ska inte anges under särskild behörighet.
 • Krav på språkkunskaper i svenska och engelska följer med den grundläggande behörigheten och behöver därför inte anges.
 • Kurstillfällen som ges helt på engelska får automatiskt undantag från kravet på svenska.

För kurser på avancerad nivå gäller:

 • För kurser på avancerad nivå finns det ingen specificerad grundläggande behörighet som det gör för program. Högskoleförordningen säger dock att utbildning på grundnivå ska ha genomgåtts.
  Minimikrav på omfattning och eventuell progression för studier på grundnivå måste därför anges.
 • Nödvändiga språkkrav ska anges. Rekommenderad nivå är Svenska 3 och/eller Engelska 6.

Nedan följer mallar för formuleringar som bör användas och kombineras så att de stämmer överens med förkunskapskraven för aktuell kurs och riktlinjerna ovan.

Kurser på grundnivå

Svenska Engelska
Gymnasiekurserna x, y och z.

Courses from upper secondary school corresponding to x, y and z, according to the Swedish upper secondary school system.

 

Minst Y hp kunskaper i [ämne] (exempelvis minst 7,5 hp linjär algebra).

A minimum of Y ECTS documented knowledge in [subject] (exempelvis a minimum of 7.5 ECTS in Linear algebra).
Y hp i ämnet XXX. Y ECTS -credits within the subject XXX.
Yrkeslivserfarenhet (exempelvis Minst 2 års yrkeserfarenhet inom arbetsmiljöutveckling). Professional experience (exempelvis A minimum of 2 years professional experience in work environment development).

Kurser på avancerad nivå

Svenska Engelska
Gymnasiekurserna Svenska B eller Svenska 3 och/eller Engelska B eller Engelska 6.

Courses from Upper Secondary School corresponding to the courses Swedish B or Swedish 6, and/or English B or English 6 according to the Swedish upper secondary school system.

Kunskaper i [ämne], Y hp (exempelvis linjär algebra, minst 7,5 hp).

Documented knowledge in [ämne], with a minimum of Y ECTS (exempelvis Linear algebra, 7.5 ECTS).

Totalt Y hp, varav minst Z hp inom [ämne].

In total Y ECTS-credits, including Z ECTS-credits within [ämne].

Yrkeslivserfarenhet (exempelvis Minst 2 års yrkeserfarenhet inom arbetsmiljöutveckling).

Professional experience (exempelvis A minimum of 2 years professional experience in work environment development).

Till startsidan för process inrätta kurs