Till innehåll på sidan

Utbildningsadministrativa processer

För att stärka Ett KTH samt att möjliggöra ett effektivt, digitaliserat och rättssäkert utbildningsstöd kartläggs, beskrivs och publiceras utbildningsadministrativa processer.

Fotograf: Jann Lipka

De utbildningsadministrativa processerna fungerar som stöd i ditt dagliga arbete oavsett om du arbetar som lärare eller administratör på någon av KTH:s skolor eller i Verksamhetsstödet (VS), oavsett om du jobbar med utbildning på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå. Du finner processmodeller (arbetsflöden) och dess ingående aktiviteter samt övrig aktuell information som beslutsmallar och styrdokument.

Att utbilda

Processkarta för processen Att utbilda (pdf 125 kB)

Syftet med processkartan är att sätta de beskrivna och publicerade processerna i ett sammanhang. Processerna är indelade i 6 kategorier:

1 Planera utbildningsutbud

Hantera utbildningsutbud och publicera anslagsfinansierade kurser inom livslångt lärande

2 Förbereda utbildning

3 Hantera anmälan till utbildning

4 Påbörja utbildning

5 Genomföra utbildning

6 Hantera studentmobilitet

7 Avsluta utbildning

Roller i processerna

Varje process har en processägare och en processledare. För frågor som rör en process kontakta du processledaren eller angiven kontakt. Arbetsflödena (processmodellerna) utvärderas och uppdateras regelbundet. Hur ofta detta sker varierar från process till process.

Ett pågående arbete att beskriva processer

Att beskriva processer är ett pågående arbete och publicering av fler beskrivna processer sker löpande. Mer information om arbetet med utbildningsadministrativa processer hittar du på sidan Om processarbete .

Utbildning i processorienterat arbete

Ta gärna del av KTHs utbildning för anställda i processorienterat arbete .

Kontakt

För frågor om en specifik process se kontaktperson/processledare för den processen.

För allmänna frågor om utbildningsadministrativa processer kontakta Karin Hellmalm, hellmalm@kth.se

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-09