Till innehåll på sidan

Om processarbete

Arbetet med utbildningsadministrativa processer är en del av KTH:s verksamhetsutveckling. Att beskriva processer/arbetsflöden är ett av flera verktyg som stödjer KTH att uppnå mål och förverkliga planer som formulerats inom ramen för 'att utbilda'. Det sätt på vilket vi arbetar med processer kan även stödja utveckling på det mellanmänskliga området som handlar om medarbetarskap, ledarskap, värderingar, förhållningssätt och relationer.

Målet med processarbetet är att uppnå ett effektivt och rättssäkert utbildningsstöd. Arbetet med processer syftar till att stärka Ett KTH. Genom att kartlägga och visualisera arbetsflöden (processer) får vi en gemensam bild av flödet/processen och dess utmaningar. En av produkterna av ett sådant arbete är en processmodell med aktivitetsbeskrivningar som publiceras.

På så sätt erbjuder vi stöd för att:

  • Möjliggöra för KTH personal att leverera rätt sak i rätt tid på ett rättssäkert sätt
  • Introducera nyanställd
  • Följa upp en process
  • Upphandla systemstöd/stödtjänst
  • Möjliggöra digitalisering

För vem?

Materialet på dessa sidor vänder sig främst till KTH personal som arbetar inom processen att utbilda.

Är alla processer beskrivna?

Att beskriva processer är ett pågående arbete. Nytillkomna beskrivningar publiceras löpande och befintliga uppdateras. Det finns flera anledningar till att en viss process har beskrivits och publicerats.

Processcykeln – från behov att kartlägga till regelbunden uppföljning

Så här kan det gå till:

1 Något inträffar som motiverar en kartläggning

2 Initiera kartläggning – vilka ska delta, vem beställer, möjlighet till stöd i arbetet

3 Kartläggningsarbete – visualisera flödet, workshop, identifiera utmaningar, fånga upp förbättringsområden, erhålla en gemensam bild av flödet och dess utmaningar

4 Prioritera åtgärder

5 Åtgärda

6 Utse processägare och processledare

7 Beskriva och publicera på webb

8 Arbeta enligt den beskrivna processen

9 Regelbundet följa upp processen

Processroller

Processledare

Processägare

Chef

Medarbetare

Processtöd (Verksamhetsutvecklare)

Lista med beskrivna processer indelat i kategorier

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-10-22