Till innehåll på sidan

Inrätta kurs

En kurs inrättas genom ett beslut. Kursplan och kompletterande kursuppgifter (för registrering i Ladok) fastställs samtidigt.

Bestämmelser i kursplaner är regler som är bindande för anställda och studenter. Genom kursplanen informeras studenten om vad som gäller för en särskild kurs och studenten ska genom kursplanen få tydligt besked om hur kursen examineras.

Beslut om att inrätta en kurs ska fattas i enlighet med KTH:s styrdokument och delegationsordning. Studenter har rätt till, och ska ges möjlighet till, inflytande inför beslutet.

Nyheter

2021-01-18 Från och med 18 januari 2021 ersätter riktlinje om kursplan, betygssystem och examination inom utbildning på alla nivåer tidigare riktlinjer. Mallarna anpassas för att även gälla forskarnivån.

Processmodell

Processmodellen visar arbetsflödet från utarbetandet av en kursplan enligt mall till att kursen är etablerad i Ladok och kursplanen finns som PDF i kurs- och programkatalogen.

Ladda ned processmodellen: Inrätta ny kurs, fastställa kursplan och etablera kurs i Ladok (pdf 267 kB)

Stoppdatum

Sista dag för beslut om inrättande av programkurs inom behörighetsgivande utbildning, utbildning på grundnivå och avancerad nivå inför nästkommande läsår presenteras på intranätet: Aktiviteter och datum för arbete med KTH:s utbildningsutbud  och i KTH:s kalender:

Kalender, stoppdatum för beslut om utbildningsutbud

Kalender, stoppdatum i Kopps

Beslutsmallar

Mallarna ska användas när en kurs ska inrättas. Mallar och instruktioner hittar du här .

 Stöd vid framtagande av kursuppgifter

Beskrivning av KTH:s huvudområden (pdf 3,4 MB)

Formulering av särskild behörighet till kurs

Exempel på modulkoder

SCB:s kodförteckning för ämnesgrupper

Styrdokument

Riktlinje om kursplan, betygssystem och examination inom alla utbildningsnivåer

Kursplaner publiceras i kurs- och programkatalogen

Kurs- och programkatalogen (KTH:s kurs och utbildningsplaner)

Kalender, stoppdatum i Kopps

MHU-märkning i KOPPS av kurser som rör miljö och hållbar utveckling

Studenter på KTH har ett starkt engagemang för hållbarhetsfrågor och både vill få och behöver kunskaper och färdigheter för att kunna ta sig an de hållbarhetsutmaningar som väntar i arbetslivet. Kursansvariga bör därför MHU-märka kurser som innehåller undervisning och examination med relevans för miljö och hållbar utveckling. Kriteriet för att få märka en kurs på detta sätt är att minst ett lärandemål ska relatera till miljö, miljöteknik och/eller hållbar utveckling och att lärandemålet examineras i kursen. Märkningen görs i KOPPS under rubriken Kursinformation.

Antal MHU-märkta kurser är en viktig indikator för KTH:s uppföljning och det är viktigt att kurser märks enligt ovan. Vid frågor kontakta sustainability@kth.se

Processledning

Processägare

Åsa Gustafson, avdelningschef, GVS/MO

Processledare

Karin Almgren, utredare, GVS/MO

Kontakt

För frågor om processen kontakta processledaren

Innehållsansvarig:Karin Almgren
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-03-09