Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Inrätta kurs inom uppdragsutbildning

Poänggivande kurser inom uppdragsutbildning inrättas på samma sätt som andra kurser på grundnivå och avancerad nivå. Kurserna kan inrättas när som helst under året.

Åter till startsidan för Process Inrätta kurs

Uppdragsutbildning kan ges på grundnivå och avancerad nivå och regleras i särskilda förordningar.

Uppdragsutbildning som ger högskolepoäng ska ges som en kurs och, liksom KTH:s övriga kurser, inrättas genom beslut och registreras i Ladok. KTH:s studenter (THS) har rätt till, och ska ges möjlighet till, inflytande inför beslutet om inrättande.

Kurskoden för kurs som ges som uppdragsutbildning ska sluta på U. Kursen kan endast ges som uppdragsutbildning och finansieringsformen i KOPPS ska anges som ”UPP”.

Kurs som ska ges som uppdragsutbildning ska alltid inrättas för detta ändamål/separat med egen kursplan. Det går inte att ge en anslagsfinansierad kurs (programkurs) som uppdragsutbildning. Om uppdragsutbildningen ska samläsas med en anslagsfinansierad kurs, eller av andra skäl överlappar en sådan kurs, är det viktigt att det anges under ”Överlappande kurs” i bilagan vid inrättandet.

Nyheter

Från och med 2024-01-01 har rektor delegerat till skolornas fakultetsnämnder (tidigare skolchef) att inrätta kurs och fastställa kursplan.

Från och med 2024-02-06 har rektor också delegerat till skolornas fakultetsnämnder att besluta om kompletterande kursuppgifter.

Detta innebär att beslut om att inrätta kurs, fastställa kursplan och om kompletterande kursuppgifter fattas på nämndens möte och dokumenteras i mötets protokoll (beslutsmallen som skolchef använt behövs inte längre). 

Beslutsbilagorna för kursplan och kompletterande kursuppgifter påverkas mycket lite av förändringen. 

"Kort beskrivning av kursen" ska inte längre skickas till ladokgruppen utan läggas in via "Om kursen". "Kort beskrivning av kursen" har därför tagits bort från mallen.

Beslutsmall

​ Bilaga - Inrättande av kurs inom uppdragsutbildning (docx 600 kB)

Om mallarna

Mallarna ska användas när en kurs ska inrättas. Undvik att spara ner mallar eftersom de kan komma att uppdateras. Frågor om mallarna och hur de ska användas besvaras av ledningskansliet  (VS/MO).

  • Protokoll med bilagor ska skickas till ladok@kth.se . När kursuppgifter registrerats i Ladok meddelas skolan och överföring sker till Kopps. När kursuppgifterna finns i Kopps ska skolan skriva in kursplan samt övrig kursinformation i Kopps.
  • Kursplanen ska finnas på både svenska och på engelska. Den svenska versionen är den juridiskt bindande. Den engelska översättningen görs i Kopps med stöd av översättningsvertyg

Styrdokument

Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

Förordning (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare

UHRFS 2013:11. UHR:s föreskrifter om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor