Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Inköp av kemikalier ABE

Nedanstående personer är utsedda av skolchefen för att utföra inköp av kemikalier inom Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad.

Beskrivning av uppgifter kopplade till inköp av kemikalier

Inköp av kemikalier ska i första hand ske via upprättade ramavtal. Då så är möjligt ska enligt miljöbalken kemikalier bytas ut mot mindre farliga kemikalier. Det sker genom att inköparen går igenom kandidatförteckningen, tillståndslistan och begränsningslistan, Inköparen skall även göra en riskbedömning om kemikaliens eventuella miljö- och/eller hälsorisker.

  • Inköparen skall dessutom innan inköp sker tillse att tillstånd finns eller söks om sådant krävs
  • Att kemikalie inte redan finns tillgänglig på skolan
  • Erforderlig kunskap finns för hantering

När leverans skett ska kemikalier registreras i KLARA eller annat register enligt KTH:s rutin för registrering och inventering av kemikalier. Därefter skall inköparen tillse att Information om kemikalier finns genom säkerhetsdatablad.

Utsedda inköpare

Kontaktperson för strålsäkerhet