Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Scaling sufficiency

Towards less material consumption

Tid: Fr 2022-10-14 kl 09.15

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/62627894052

Språk: Engelska

Ämnesområde: Planering och beslutsanalys, Urbana och regionala studier

Respondent: Ola Persson , Urbana och regionala studier

Opponent: Reader Kersty Hobson, University of Cardiff

Handledare: Docent Karin Bradley, Urbana och regionala studier; Professor Mikael Klintman, Department of Sociology, Lund University

Exportera till kalender

QC 20220907

Abstract

Flertalet forskare framhåller att om vi ska undvika ytterligare katastrofalakonsekvenser relaterade till miljöns tillstånd, orsakade av ohållbarakonsumtions- och produktionsmönster, så krävs inte bara innovationer ocheffektivare produktionsprocesser, utan även en minskning av energi-ochmaterialkonsumtion. Det finns ett framväxande forskningsfält kring begreppsom “tillräcklighet” och ”bortom ekonomisk tillväxt” där man pekar på attdjupgående samhälleliga förändringar behöver ske för att undvika de värstamiljörelaterade konsekvenserna och sociala ojämlikheter.

Med utgångspunkt i litteratur kring hållbar konsumtion, politik ochstyrmedel för tillräcklighet, samt hur hållbarhetsinitiativ kan få störregenomslag, eller ”skalas”, har denna avhandling som syfte att bidra till ökadkunskap om social och ekologisk omställning, med specifikt fokus på(o)hållbar konsumtion. Sverige utgör den geografiska kontexten med dess, åena sidan, starka engagemang i hållbar utveckling från civilsamhälle, företagoch offentlig sektor och, å andra sidan, ohållbara konsumtion av resurser percapita.

Avhandlingen består av fyra vetenskapliga artiklar och en kappa. Den förstaartikeln utforskar hur miljöorganisationer ”ramar in” olikatillräcklighetspraktiker – från de som utgör en del av den monetäramarknaden till de som fokuserar på sociala relationer och icke-kommersiellavärden bortom marknadstransaktioner – för att på så vis nå olikamålgrupper. I den andra artikeln analyseras de individuella motiven ochsocio-ekologiska effekterna av Göteborgs Stads ”rätt till deltid”-policy. Dentredje artikeln utforskar diskurserna kring olika former av cirkuläraekonomier genom att jämföra Naturskyddsförenings kampanj ”Fixa Grejen”och Göteborgs Stads öppna mötesplatser för göra-det- själv reparation, såkallade ”Fixotek”, med den dominerande cirkulär ekonomi diskursen. Denfjärde artikeln utforskar hur olika företagsformer påverkar sociala ochekologiska hållbarhetsdynamiker på den svenska andrahandsmarknaden förkläder.

Tillräcklighet är ett perspektiv som fortfarande sällan lyfts fram i denoffentliga debatten om hur social and ekologisk hållbarhet kan uppnås.Likväl, forskningen i denna avhandling visar på konkreta exempel på hurtillräcklighetspraktiker kan ”skalas” inte enbart genom gräsrotsrörelser, utanäven genom mer konventionella aktörer såsom kommuner, etablerademiljöorganisationer och företag (artiklar I-IV). Avhandlingen bidrar på så vistill kunskap om hur tillräcklighet kan gå bortom en individuell strategi förminskad materiell konsumtion till att omfatta olika typer av samhällsaktöreroch former för genomslag, beskrivet som ”skala ut”, ”skala djupt” och ”skalaupp”. Samtidigt pekar avhandlingen på de motsättningar och spänningar somuppkommer när tillräcklighetspraktiker skalas.

Genom ett tillräcklighetsperspektiv bidrar denna avhandling till debattenkring omställning och cirkulär ekonomi (artiklar III och IV). Specifikt så visaravhandlingen på hur den dominerande diskursen kring cirkulär ekonomi harförbisett frågor som rör maktrelationer mellan medborgare/konsumenteroch företag. Den visar också på sociala och ekologiska aspekter relaterat tillvilka aktörer som verkar på begagnatmarknaden, hur materialflödet ser ut,och hur vinsten så småningom fördelas. Sammanfattningsvis pekaravhandlingens resultat på kritiska frågor gällande vem som gynnas avomställningen till en cirkulär ekonomi och på vilket sätt.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-316650