Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sustainable tourism development

Social sustainability, planning and strategic development for better cities

Tid: Ti 2022-10-25 kl 10.00

Plats: U1, Brinellvägen 26, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/webinar/register/WN_KXpc_CgvRAenVE97sPf9VA

Språk: Engelska

Ämnesområde: Planering och beslutsanalys, Urbana och regionala studier

Licentiand: Anna-Paula Jonsson , Urbana och regionala studier

Granskare: Docentn Jan-Henrik Nilsson, Lund University, Department of Service Management and Service Studies

Huvudhandledare: Professor Hans Westlund, Urbana och regionala studier

Exportera till kalender

QC 20221006

Abstract

Det övergripande målet för denna avhandling har varit att bidra till en bättre förståelse förhur städer kan påverka turismens utveckling. Mer bestämt, hur städer kan påverka turismenför att uppnå bättre social hållbarhet, genom att planera för hållbar turism i den offentligaplanprocessen. Ett grundläggande antagande för forskningen som bedrivits för detta projekthar varit att turistutveckling och stadsutveckling är två processer som sker under ömsesidigpåverkan. Utifrån detta antagande har frågorna i avhandlingen sökt utveckla vetande kringde utmaningar och egenheter som kan uppstå om turism analyseras och utvecklas genomden offentliga stadsplaneringsprocessen. Frågor har utformats för att förstå hur politiska,organisatoriska och ideologiska sammanhang påverkar dessa processer.

Mycket av tidigare forskning inom turiststudier har varit bidrag till hur stadsturismensnegativa konsekvenser kan minskas. Detta har bidragit till en dikotomi inom fältet, därboendes välmående och social hållbarhet uppfattas i motsatsförhållande till turismensmöjliga negativa påverkan på städer. Genom att närma sig frågor om hur turism kananvändas mer strategiskt för att gynna stadsutvecklingens mål, avser denna avhandling attbidra till ett alternativt synsätt på hur turism kan och bör utvecklas i städer.

Avhandlingen innehåller en kappa och tre fallstudier. De tre städerna som studerats äreuropeiska huvudstäder och den sociala aspekten av hållbarhet har stått i fokus.Fallstudierna har behandlats i två artiklar; den första artikeln studerar planprocessen för enny detaljplan i Stockholm, och den andra inbegriper en jämförelse av planering ochstadsutveckling med avseende till hållbar turism i Amsterdam och Wien. Information harinhämtats främst genom semi-formella intervjuer med representanter från kommuner,besöksnäringsorganisationer samt sakkunniga och akademiker från respektive stad.

Studiens resultat understryker att viktiga skillnader kan observeras i hur turismensutveckling och motsvarande sociala och politiska sammanhang påverkar utformning avpolicies, och vice versa. Avhandlingen antyder att möjligheten att göra strategiska val för hurturismen bör utvecklas utifrån idéer om social hållbarhet är begränsade efter en viss punkt.När en kritisk mängd faktorer associerade med social hållbarhet påverkas negativt blirpolicies begränsade till ingrepp som avser att vända en sådan utveckling.

Givet kombinationen av teorier från turismstudier med planeringsteori kan dennaavhandling ses som multi-disciplinär. Avhandlingen hoppas därför även attforskningsresultat kan bidra till en utveckling både inom fältet för turismstudier och förplaneringsstudier.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-319581