Till innehåll på sidan

Kemiska arbetsmiljörisker

I Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) finns det flera krav på hur vi ska hantera detta. Nedan följer en genomgång av de viktigaste kraven som du som chef måste känna till.

Kontakt

För frågor: Leif Svanblom, Miljöcontroller UF
E-post: leif@kth.se
Tel: 08-790 72 77

Tillstånd för A- och B-ämnen

I §§ 45 – 47 beskrivs hur tillstånd ska sökas för de ämnen som finns upptagna i bilagan till AFS 2011:19. Ansökan ska bl a innehålla vilket ämne som gäller, arbetsmetod, syftet, tidsperiod, maxmängd m m. En riskbedömning ska bifogas tillståndsansökan. Saknas giltigt tillstånd kan sanktionsavgift utgå med 150 000 kr (B-ämne) och 400 000 kr (A-ämne).

Riskbedömning med hjälp av KLARA

Om det finns risk för att kemiska riskkällor kan orsaka ohälsa eller olycksfall ska en riskbedömning genomföras. Arbete får inte påbörjas innan en undersökning och riskbedömning har genomförts (§ 5). I KLARA finns en riskbedömningsmodul som är till hjälp för att genomföra en korrekt riskbedömning. Denna kan göras digitalt och sparas i en lokal mapp. Kontakta skolans KLARA-administratör eller central KLARA-administratör om du inte har tillgång till modulen. Riskbedömningarna ska skrivas under av arbetsgivaren och finnas tillgängligt för berörda arbetstagare. Du som chef har ansvar för att endast de som fått ansvaret tilldelat sig är de som skriver under riskbedömningarna.

Märkningspliktiga kemikalier

Behållare som innehåller farliga kemiska produkter ska vara märkta med produktens namn, faropiktogram samt text i vissa fall (cancerogent, allergiframkallande, reproduktionsstörande eller risk för skador på arvsmassan). I KLARA finns en etikettsfunktion som kan användas i de fall etiketten på behållaren blivit oläslig.

CMR-utredning för H350, H340 och H360

En kemisk produkt som har följande faroangivelser; H350 (kan orsaka cancer), H340 (kan orsaka genetiska defekter) eller/och H360 (kan skada fertiliteten eller ofödda barnet), får endast hanteras om det finns en dokumenterad utredning, en s k CMR-utredning (Cancerogent, Mutagent, Reproduktionsstörande).

Exponeringsregister

Arbetsgivaren ska föra ett register över arbetstagare som utsatts för exponering som kan medföra risk för hälsan. Detta gäller produkter med faroangivelserna H340 och H350. Du som chef är ansvarig för att oönskad exponering anmäls och att blanketten fylls i korrekt. I normalfallet ska exponering ej ske och behöver ej anmälas, d v s anmälningskravet gäller ej vid normal hantering utan då olycka/tillbud skett. Anmälan till exponeringsregistret ska skickas till Leif Svanblom.

Innehållsansvarig:leif@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-11-11