KTH:s arbetsmiljö

KTH tar ett helhetsperspektiv på arbetsmiljön. På KTH innebär begreppet ”arbetsmiljö” både det som rör den fysiska och psykosociala arbetsmiljön och det som aktivt bidrar till samhällets hållbara utveckling.

Friskvårdsbidrag

KTH erbjuder alla anställda ett friskvårdsbidrag om max 2400 kr per kalenderår samt rätt att träna på betald arbetstid genom användning av en friskvårdstimme.

KTH strävar efter att alla resurser, både mänskliga och materiella, används och utvecklas på bästa sätt, och därmed uppmuntrar KTH den anställdes engagemang för en hållbar utveckling. En god arbetsmiljö bidrar positivt till kreativitet och hälsa, och ger förutsättningar för goda arbetsresultat. Alla utgör vi delar av varandras arbetsmiljö och arbetsmiljön är allas ansvar, både chefers och medarbetares. KTH ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2001:1) är arbetsgivaren skyldig att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka medarbetare och studenters hälsa och säkerhet. Det innebär att arbetsgivaren ansvarar för att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås

På KTH arbetar vi systematiskt med arbetsmiljön på en rad olika sätt. Vi har regelbundna arbetsplatsträffar, APT, och personalsamverkan på flera nivåer. Vi genomför årliga arbetsmiljöplaner, utvecklingssamtal, skyddsronder och en återkommande medarbetarundersökning. Vi haar rutiner för hantering av arbetsskador och tillbud, diskriminering trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Personalpolicyn är tillika KTH:s arbetsmiljöpolicy och finns bland KTH:s övergripande styrdokument i KTH:s regelverk.

För mer information om hur man kan arbetar systematiskt med arbetsmiljön se Arbetsmiljöverkets hemsida Arbetsmiljöverket

Även studenter omfattas av arbetsmiljölagen och kan utse studerandeskyddsombud.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp