Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Skyddsombud

Arbetsgivaren och anställda samverkar gemensamt för att skapa en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och skyddsombudet (SKO) är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor. Tillsammans arbetar de för att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

Ledamöter i KTH:s skyddskommitté (pdf 140 kB)   Studerandeskyddsombud 2024 (pdf 271 kB)   Skyddsombud juni 2024 (pdf 180 kB)

Skyddsombuds uppdrag

Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) och KTH:s samverkansavtal har skyddsombud följande uppdrag.

Skyddsombud

 • Företräder arbetstagarna, inkl. inhyrda och entreprenadanställda, inom sitt skyddsområde.

 • Bevakar arbetsmiljön inom sitt skyddsområde och verkar för en tillfredsställande arbetsmiljö i samverkan med arbetsgivaren.

 • Inom sitt skyddsområde påpeka brister i arbetsmiljön.

 • Deltar i skyddsronder.

 • Är med och samverkar vid planering och förändring inom arbetsmiljön, exempelvis gällande lokaler, anordningar, arbetsmetoder och användning av kemiska ämnen.

 • Vara behjälplig vid och verka för att arbetsskade- och tillbudsamälningar görs.

 • Ha kunskap om innehållet i arbetsmiljölagstiftningen och annan lagstiftning som gäller för den aktuella verksamheten, samt ha kunskap om innehållet i centrala och lokala parters avtal, överenskommelser mm som har betydelse från arbetsmiljösynpunkt.

Huvudskyddsombud

Därutöver har huvudskyddsombuden ytterligare uppdrag:

 • Samordna skyddsombudens verksamhet och vara en länk mellan skyddskommittén och skyddsombuden.

 • Sitta med i Skyddskommittén.

 • Gå med vid skyddsronder om inte skyddsombudet har möjlighet.

 • Kan träda in i skyddsombuds ställe om skyddsombud saknas på arbetsplatsen.

Studerandeskyddsombud

Representerar och företräder studenterna på KTH. Studenterna betraktas som arbetstagare. (AML kap 1 § 3) Studerandeskyddsombud (StudSKO) utses av studenterna på varje enskild sektion. I det fall som det saknas ett studSKO på en sektion så företräds studenterna av Huvudstuderandeskyddsombudet. StudSKO:s skyddsområde är sektionsvis d v s alla platser där sektionens studenter befinner sig. Studenterna har två platser i KTH:s skyddskommitté och utser själva representanter som utses bland studSKO. Studerandeskyddsombuden har samma rättigheter och skyldigheter som de anställdas skyddsombud förutom rätten att stoppa arbetet. De får i likhet med skyddsombud inte obehörigen röja det han eller hon fått reda under uppdraget och som kan leda till skada. (AML kap 7 § 13). Nya studSKO skall registreras hos arbetsgivaren d v s KTH. Se länk ovan. Arbetsgivaren (KTH) skall underrätta studSKO om förändringar av betydelse inom ombudets område. Ombudet har rätt att vara ledig för sitt uppdrag.

Huvudstuderandeskyddsombud

Förutom de rättigheter och skyldigheter som ordinarie studSKO har så har huvudstuderandeskyddsombudet hela KTH som sitt skyddsområde och kan ersätta ett studSKO. Huvudstuderandeskyddsombudet utses av studenterna genom deras studentkår. Det ingår i rollen som THS Studiemiljöansvarig att vara huvud-studerandeskyddsombud. I rollen ingår att samordna studSKO och initiera utbildning och företräder alla KTH:s studenter. Huvudstuderandeskyddsombudet har tillträdesrätt i de miljöer där studenterna vistas under sina studier.

 • I tillträdesrätten så ingår att ha ett acceskort.
 • Kortet skall vara tidsbegränsad till gällande mandatperiod (i regel 1 år).
 • Skall iaktta försiktighet i alla miljöer och kan om nödvändigt medföljas, men kan inte hindras tillträde.

Skyddsorganisation

Arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna kommer överens om hur skyddsombudsorganisationen ska se ut, i regel ska det finnas ett huvudskyddsombud för varje skola/VS (dnr. V-2006-1447 doss 83).

Skyddsombudens skyddsområde bestäms av arbetstagarorganisationerna för varje enskilt skyddsomobud och kan till exempel vara geografiskt, organisatoriskt eller indelat per yrkesgrupp.

Anmälan och avanmälan

Skyddsombud utses gemensamt av de fackliga organisationerna. Val av skyddsombud anmälas enligt KTH:s rutin för anmälan av skyddsombud .

Studerandeskyddsombud och huvudstuderandeskyddsombud utses av Tekniska Högskolan studentkår (THS), THS anmäler dessa till Verksamhetsstödet (se kontaktperson nedan).

Mandatperiod

På KTH utses skyddsombuden i fyraårsperioder (dnr. V-2006-1447, doss 83). Mandatperioden för studerandeskyddsomobud beslutas av THS och löper vanligen på ett år.

Ersättning

För uppdraget som huvudskyddsombud utgår ersättning till skola (dnr. C-2006-1447, doss 83), parterna kommer gemensamt överens om hur mycket ersättningen uppgår till.

Utbildning för skyddsombud

Personalavdelningen erbjuder och rekommenderar skyddsombud som är anställda vid KTH att genomgå utbildning arbetsmiljö och skyddsombudsrätt.

Kontakt

Gruppen för arbetsrätt och arbetsmiljö, personalavdelningen, VS. E-post: arbetsratt-arbetsmiljo@kth.se

Studiemiljöansvarig i THS kårledning, tel:08-790 98 95, e-post: studiemiljo@ths.kth.se