Till innehåll på sidan

Skyddsombud

Arbetsgivaren och anställda samverkar gemensamt för att skapa en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och skyddsombudet (SKO) är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor. Tillsammans arbetar de för att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

Studerandeskyddsombud 2021 (docx 33 kB)   Skyddsombudslista 2021 (docx 33 kB)

Skyddsombuds uppdrag

Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) och KTH:s samverkansavtal har skyddsombud följande uppdrag.

Skyddsombud

 • Företräder arbetstagarna, inkl. inhyrda och entreprenadanställda, inom sitt skyddsområde.

 • Bevakar arbetsmiljön inom sitt skyddsområde och verkar för en tillfredsställande arbetsmiljö i samverkan med arbetsgivaren.

 • Inom sitt skyddsområde påpeka brister i arbetsmiljön.

 • Deltar i skyddsronder.

 • Är med och samverkar vid planering och förändring inom arbetsmiljön, exempelvis gällande lokaler, anordningar, arbetsmetoder och användning av kemiska ämnen.

 • Vara behjälplig vid och verka för att arbetsskade- och tillbudsamälningar görs.

 • Ha kunskap om innehållet i arbetsmiljölagstiftningen och annan lagstiftning som gäller för den aktuella verksamheten, samt ha kunskap om innehållet i centrala och lokala parters avtal, överenskommelser mm som har betydelse från arbetsmiljösynpunkt.

Huvudskyddsombud

Därutöver har huvudskyddsombuden ytterligare uppdrag:

 • Samordna skyddsombudens verksamhet och vara en länk mellan skyddskommittén och skyddsombuden.

 • Sitta med i Skyddskommittén.

 • Gå med vid skyddsronder om inte skyddsombudet har möjlighet.

 • Kan träda in i skyddsombuds ställe om skyddsombud saknas på arbetsplatsen.

Studerandeskyddsombud

 • Företräder studenterna som är medlemmar i kåren och bevakar utbildnings- /studiemiljön inom sitt område.

 • Sitter med i Skyddskommittén.

Skyddsorganisation

Arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna kommer överens om hur skyddsombudsorganisationen ska se ut, i regel ska det finnas ett huvudskyddsombud för varje skola/UF (dnr. V-2006-1447 doss 83).

Skyddsombudens skyddsområde bestäms av arbetstagarorganisationerna för varje enskilt skyddsomobud och kan till exempel vara geografiskt, organisatoriskt eller indelat per yrkesgrupp.

Anmälan och avanmälan

Skyddsombud utses gemensamt av de fackliga organisationerna. Val av skyddsombud anmälas enligt KTH:s rutin för anmälan av skyddsombud .

Studerandeskyddsombud och huvudstuderandeskyddsombud utses av Tekniska högskolan studentkår (THS), THS anmäler dessa till Universitetsförvaltningen (se kontaktperson nedan).

Mandatperiod

På KTH utses skyddsombuden i fyraårsperioder (dnr. V-2006-1447, doss 83). Mandatperioden för studerandeskyddsomobud beslutas av THS och löper vanligen på ett år.

Ersättning

För uppdraget som huvudskyddsombud utgår ersättning till skola/UF (dnr. C-2006-1447, doss 83), parterna kommer gemensamt överens om hur mycket ersättningen uppgår till.

Utbildning för skyddsombud

Personalavdelningen erbjuder och rekommenderar skyddsombud som är anställda vid KTH att genomgå utbildning arbetsmiljö och skyddsombudsrätt. Kontakta Leif Svanblom, kontaktinformation nedan, för information.

Kontakt

Leif Svanblom , arbetsmiljöhandläggare på GVS och stödfunktion för skyddsombud.

Studiesocialt ansvarig i THS ledningsgrupp, tel:08-790 98 87, e-post: studiesocialt@ths.kth.se

Innehållsansvarig:leif@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-10-22