Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Friskvård

KTH ser hälsa och friskvård som en viktig angelägenhet eftersom välmående medarbetare ger bättre förutsättningar att kunna möta de krav som ställs i arbetslivet. Din hälsa är inte bara en personlig angelägenhet utan även en gemensam resurs som är avgörande för organisationens prestation. KTH erbjuder anställda ett friskvårdsbidrag om max 3 000 kr per kalenderår (fr o m 2019-01-01) samt rätt att träna på betald arbetstid genom användning av en friskvårdstimme. För att få tillgång till friskvårdsbidrag behöver medarbetaren ha en visstid- eller tillsvidareanställning.

Friskvårdstimme

KTH ser hälsa och friskvård som en viktig angelägenhet eftersom välmående medarbetare ger bättre förutsättningar att kunna möta de krav som ställs i arbetslivet. Alla anställda, oavsett anställningens omfattning, har rätt att utnyttja en friskvårdstimme per vecka om arbetet så tillåter, under ordinarie arbetstid kl. 08-16.30. Timmen får inte delas upp eller ackumuleras över flera veckor utan måste tas ut sammanhållen. Tid för att ta sig till och från motionslokalen, ombyte och dusch ska räknas in i timmen. All användning av friskvårdstimmen ska ske i samråd med närmaste chef.

Friskvårdsbidrag

Brytdatum för inlämning av friskvårdskvitton

Skatteverket har kommit med ett förtydligande gällande kontantprincipen där friskvårdsbidraget ska utbetalas under innevarande kalenderår.

För att säkerställa att utbetalning sker under innevarande år gäller följande brytdatum i KTH för mig för registrering och inskickning av kvitton till Benify.

  • Kom ihåg! Digitala och fysiska kvitton för köp utanför portalen ska registreras i KTH för mig senast 31 oktober för att belasta innevarande års friskvårdsbidrag.
  • Fysiska kvitton och eventuella kompletteringar, ska inkomma till Benify senast 10 november.
  • Kvitton utställda och registrerade i november kommer att belasta nästkommande års bidrag, enligt Skatteverkets undantag.
  • Observera! Ett kvitto som är utställt i oktober eller tidigare som inte registreras senast 31 oktober kommer inte att ersättas.

Notera: Detta gäller endast köp som görs utanför KTH för mig. I KTH för mig kan du som vanligt göra köp fram till 31 december för att använda innevarande års friskvårdsbidrag eftersom det är ett direktköp.

Alla visstid- och tillsvidareanställda på KTH har rätt till ett friskvårdsbidrag som får användas till sådana aktiviteter som är godkända som skattefria motion av Skatteverket. Exempelvis gym, massage, golf, ljusterapi och simning. Läs mer om friskvård på Skatteverkets sida för godkända friskvårdsaktiviteter (www.skatteverket.se) .

I förmånsportalen här Logga in på KTH för mig  kan du se hur mycket du har i friskvårdsbidrag. Friskvårdsbidraget är baserat på anställningstiden genom att man har rätt till 250 kr per anställningsmånad och är lika oavsett anställningens omfattning, dvs är man anställd tre månader på hel- eller deltid, så har man rätt till 750 kr i friskvårdsbidrag. Även del av månad ger 250 kr.

Hur använder jag friskvårdsbidraget?

Friskvårdsbeställning i förmånsportalen

Du kan göra en friskvårdsbeställning direkt i förmånsportalen. Om summan överstiger det friskvårdsbidrag du har rätt till eller har kvar att använda, så blir det automatiskt ett nettolöneavdrag på mellanskillnaden mellan beställningskostnaden och friskvårdsbidraget.

Kvitton för köp utanför förmånsportalen

Du kan också köpa friskvård utanför KTH för mig och betala pengar själv. Det är då viktigt att du får ett kvitto på ditt friskvårdsköp, som sedan registreras i KTH för mig. Är det ett digitalt kvitto så registreras kvittot enkelt i portalen samt laddas upp. Är det ett fysiskt kvitto behöver det även skickas in till Benify per post tillsammans med en underskriven och påskriven orderbekräftelse. Orderbekräftelsen genereras via KTH för mig vid kvittoregistreringen. När kvittot är granskat och godkänt registreras utlägget och du får automatiskt pengar via löneutbetalningen.

Arbetsgivarens ansvar

Ansvaret för det övergripande hälsoarbetet liksom uppföljningen av desamma ligger på respektive skola. Arbetsgivaren ska ge sitt aktiva stöd till hälsa och friskvård. Chefer främjar hälsa hos anställda bland annat genom att skapa förutsättningar för anställda att själva aktivt ta ansvar för sin hälsa. Chefer bör vara förebilder och påverka medarbetarnas hälsa genom sitt sätt att leda och organisera arbetet. Genom att aktivt verka för ett hälsofrämjande arbetssätt skapas arbetsplatser och arbetsrelationer som optimerar medarbetarnas resurser.

Friskvårdsarbetet ska vara en del av arbetsmiljöarbetet och vara synligt i handlingsplaner och budget med årlig uppföljning.

Medarbetarens ansvar

Den anställda medarbetaren är ytterst ansvarig för sin egen hälsa och för utvecklingen av sina personliga resurser. Medarbetarskapet innebär även ansvar för att aktivt medverka i arbetet för hälsa och arbetsmiljö på arbetsplatsen, liksom en hälsosam utveckling av verksamheten.