Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM

Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM

Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter om SAM ställer krav på att arbetsgivaren, i samverkan med arbetstagare och skyddsombud, ska arbeta systematiskt med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att man förebygger ohälsa och olycksfall i arbetet, och uppnår en tillfredsställande arbetsmiljö.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet vid KTH är en självklar och naturlig del av det dagliga arbetet. Det betyder att det är allas ansvar att uppmärksamma och ta hänsyn till förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka medarbetares och studenters hälsa och säkerhet. KTH ser hälsa och friskvård som en viktig angelägenhet då regelbunden friskvård ger medarbetare bättre förutsättningar att kunna möta de krav som ställs i arbetslivet.

Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön

Arbetet med arbetsmiljön är en systematisk och kontinuerligt pågående process och handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka medarbetare och studenter.

Nyckelkomponenterna i arbetsmiljöarbetet är:

  1. Förebygg: Genom att regelbundet, och vid behov, undersöka och riskbedöma arbetsförhållanden.

  2. Hantera: Agera i ett tidigt skede och åtgärda brister som uppmärksammas i arbetsmiljön.

  3. Följ upp: Kontrollera att åtgärder och utvecklingsinsatser lett till önskat resultat.

På KTH sker arbetet med SAM bland annat genom årliga arbetsmiljöplaner och medarbetarsamtal, genom regelbundna arbetsplatsträffar, medarbetarundersökningar, skyddsronder samt hantering av arbetsskador och tillbud.

Arbetsmiljöplan - en del i KTH:s systematiska arbetsmiljöarbete

Varje skola skall kontinuerligt under året kartlägga såväl den fysiska och som den organisatoriska och sociala (benämns ofta psykosociala) arbetsmiljön. Detta görs i mallen för "Arbetsmiljöplan" (nedan).

Mallen, som även innehåller instruktioner, är utformad för att dokumentera kartläggningen och riskbedömningen gällande arbetsmiljön på arbetsplatsen. Den innefattar även åtgärdsplaneringen, dvs. handlingsplan och dokumentation av uppföljningen. Kartläggningarna, handlingsplanen och uppföljningen från respektive skola skall varje år skickas in i sin helhet i det angivna malldokumentet, till KTH:s universitetsförvaltning/personalavdelningen. Att arbeta med arbetsmiljöplanen är en del av KTH:s systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöplanerna sammanställs av UF:s personalavdelning och redovisas för KTH:s Skyddskommitté.

Öppna/ladda ner årlig arbetsmiljöplan (XLSX 53 kB)

Att tänka på vid framtagandet av planen

  • Redovisning och uppföljning av aktiviteter som genomförts under året, såväl inom organisatoriska och sociala (benämns ofta psykosociala som fysiska arbetsmiljön.
  • Vilka organisatoriska och sociala riskfaktorer har kartlagts på skolan/motsvarande och hur ska dessa åtgärdas?
  • Vilka fysiska riskfaktorer har kartlagts på skolan/motsvarande och hur ska dessa åtgärdas?
  • Vilka insatser inom arbetsmiljön planerar skolan/motsvarande för nästa år? Notera att förbättringar i arbetsmiljön kan uppmärksammats i olika forum exempelvis i samverkansgruppen, på arbetsplatsträffar, vid arbetsmiljörond, i medarbetarundersökningen, vid en psykosocial sittrond, vid introduktion av nyanställda, i rehabiliteringsarbetet, i utvecklingssamtal etc.
  • Beskriv handlingsplanen (åtgärd, ansvarig person, uppföljning och tidplan) för att åtgärda dessa riskfaktorer?
  • Förankras arbetsmiljöplan på er skola/motsvarande

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

I samband med den årliga arbetsmiljöplanen ska varje skola/UF göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Syftet är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Genom intervjuer med chefer, arbetsledare, andra arbetstagare och skyddsombud kan arbetsgivaren ta reda på om arbetsmiljöarbetet fungerar bra och vad som behöver förbättras. Idenitfierade förbättringsområden skrivs in i den årliga arbetsmiljöplanen.

Öppna/ladda ner Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (docx 80 kB)

Samverkan i arbetsmiljöarbetet

Personalsamverkansgruppen har en central roll i skolans arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöfrågor ska diskuteras och följas upp kontinuerligt. Arbetet med arbetsmiljöplanen är en del av det som ska planeras och följas upp av personalsamverkansgruppen. Arbetsgrupper kan tillsättas för olika projekt. Arbetsmiljöfrågor ska vara integrerade med verksamhetsfrågor och alltid ingå som en naturlig del i samverkansarbetet. Om det på skolan finns en arbetsmiljögrupp så bör denna vara delaktig i upprättandet av arbetsmiljöplanen.

När studierelaterade arbetsmiljöfrågor diskuteras ska ett studerandeskyddsombud inkallas.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp