Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM

Arbetsmiljöarbetet är en systematisk och kontinuerligt pågående process som handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka medarbetare och studenter.

Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM

Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ställer krav på att arbetsgivaren, i samverkan med arbetstagare och skyddsombud, ska arbeta systematiskt med arbetsmiljön i verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall förebyggs, och en god arbetsmiljö uppnås.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet vid KTH är en självklar och integrerad del i det dagliga arbetet. Det betyder att det är allas ansvar att uppmärksamma och ta hänsyn till förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka medarbetares och studenters hälsa och säkerhet.

Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön

Arbetet med arbetsmiljön är en systematisk och kontinuerligt pågående process som handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka medarbetare och studenter.

På KTH sker arbetet med SAM bland annat genom årliga arbetsmiljöplaner och medarbetarsamtal, genom regelbundna arbetsplatsträffar, medarbetarundersökningar, skyddsronder samt hantering av arbetsskador och tillbud.

Nyckelkomponenterna i arbetsmiljöarbetet är:

  1. Undersök: Regelbundet och vid behov undersök arbetsförhållanden.

  2. Riskbedöm

  3. Åtgärda: Agera i ett tidigt skede och åtgärda brister som uppmärksammas i arbetsmiljön.

  4. Kontrollera & följ upp: Kontrollera att åtgärder och utvecklingsinsatser lett till önskat resultat.

Arbetsmiljöplan - en del i KTH:s systematiska arbetsmiljöarbete

Varje skolchef/motsvarande ansvarar för att upprätta den årliga arbetsmiljöplanen. Av arbetsmiljöplanen ska det framgå vilka skolövergripande aktiviteter som planeras för det kommande året. Syftet är att säkerställa att arbetsmiljöarbetet sker enligt gällande lagstiftning och KTH:s styrdokument, och i övrigt bidrar till att uppnå KTH:s målsättning inom arbetsmiljön. När studierelaterade arbetsmiljöfrågor diskuteras ska ett studerandeskyddsombud inkallas.

Respektive skolas arbetsmiljöplan ska samverkas i skolsamverkansgrupp och sedan skickas in till KTH:s personalavdelning på VS. Arbetsmiljöplanerna sammanställs av VS personalavdelning och redovisas för KTH:s Skyddskommitté.

Öppna/ladda ner årlig arbetsmiljöplan (XLSX 53 kB)

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

I samband med den årliga arbetsmiljöplanen ska varje skola/VS göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Syftet är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Genom intervjuer med chefer, arbetsledare, andra arbetstagare och skyddsombud kan arbetsgivaren ta reda på om arbetsmiljöarbetet fungerar bra och vad som behöver förbättras. Idenitfierade förbättringsområden skrivs in i den årliga arbetsmiljöplanen. Dokumentet skickas in samtidigt som årliga arbetsmiljöplanen.

Öppna/ladda ner Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (docx 82 kB)

Samverkan i arbetsmiljöarbetet

Personalsamverkansgruppen har en central roll i skolans arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöfrågor ska diskuteras och följas upp kontinuerligt. Arbetet med arbetsmiljöplanen är en del av det som ska planeras och följas upp av personalsamverkansgruppen. Arbetsgrupper kan tillsättas för olika projekt. Arbetsmiljöfrågor ska vara integrerade med verksamhetsfrågor och alltid ingå som en naturlig del i samverkansarbetet. Om det på skolan finns en arbetsmiljögrupp så bör denna vara delaktig i upprättandet av arbetsmiljöplanen.

När studierelaterade arbetsmiljöfrågor diskuteras ska ett studerandeskyddsombud inkallas.