Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Roller i arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljöfrågor skall vara integrerade med verksamhetsfrågor och alltid ingå som en naturlig del i personalsamverkansarbetet. Personalsamverkansgruppen har en central roll i skolans arbetsmiljöarbete.

Personalsamverkan

KTH:s utvecklingsarbete ska ske i samverkan mellan medarbetarna. Genom att ta tillvara på medarbetarnas kunskaper och kompetens blir medarbetarna delaktiga i KTH:s verksamhet. Samverkan innebär att information, dialog och diskussion förekommer inför alla beslut, i ett så tidigt skede att det finns faktiska möjligheter att påverka dessa.

För att läsa mer om personalsamverkan, följ länken. Information om personalsamverkan.

Arbetsgivarens roll

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Som chef måste du ha kunskap om:

 • Regler som har betydelse för arbetsmiljön.
 • Förhållanden som innebär risker (fysisk, psykisk, organisatorisk, social).
 • Åtgärder för att främja, förebygga och efterhjälpa.
 • Arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö.

Skyddsombudets roll

Skyddsombudet har laglig rätt att vara med och samverka vid planering och förändringar inom arbetsmiljön. Som skyddsombud ska du även:

 • Företräda arbetstagarna.
 • Verka för en god arbetsmiljö.
 • Inom sitt skyddsområde påpeka brister i arbetsmiljön.
 • Företräda inhyrda och entreprenadanställda.

Arbetstagarens roll

Arbetstagarna har ett ansvar i att delta i arbetsmiljöarbetet genom att:

 • Medverka i arbetsmiljöarbetet.
 • Följa föreskrifter.
 • Delta i genomförandet av åtgärder.
 • Använda skyddsanordningar och personlig skyddsutrustning.
 • Underrätta arbetsgivare eller skyddsombud vid uppmärksammade risker i arbetsmiljön.

Expertresurser

PA-funktionen - HR är en expertresurs dit du alltid kan vända dig om du funderingar kring arbetsmiljön.

Företagshälsovården (FHV) - är en expertresurs och kan vara behjälpliga vid exempelvis skyddsrond.

Rutor med de olika rollerna, med pilar mot den centrala punkten "Arbetsmiljö".
Rollerna i arbetsmiljön