Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Arbetsmiljöuppgifterna ska fördelas på KTH så att risker i arbetet förebyggs och att en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Bakgrund

Rektorn har huvudansvaret för arbetsmiljön och ska fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en eller flera chefer (i vissa fall befattningshavare) får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och att en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Uppgiftsfördelningen ska dokumenteras skriftligt. Arbetsmiljöansvaret i sig kan inte delegeras, däremot ska arbetsmiljöuppgifter fördelas i organisationen.

 Om du fått uppgifter inom arbetsmiljön fördelat till dig så har du ansvar för att dessa uppgifter utförs.

Ansvarsfördelning inom KTH

Arbetsuppgifter som innebär att medarbetare och studenter inte utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet ska i största möjliga utsträckning tilldelas den som i praktiken har möjlighet att överblicka verksamheten. Den som fått uppgifter inom arbetsmiljön fördelat till sig ska också ha en faktisk möjlighet, genom tät kontakt och dialog, att motverka ohälsa hos medarbetare och studenter på KTH. Personer som tilldelas uppgifter inom arbetsmiljön ska ha tillräcklig kompetens, resurser och befogenheter för att kunna agera inom området.

Att ha hand om uppgifterna inom arbetsmiljön ingår i chefsrollen på KTH. Chefer behöver därför känna till arbetsmiljölagen och de arbetsmiljöregler som gäller för KTH så att arbetsmiljöarbetet kan läggas upp på ett bra sätt. Som chef på KTH ska du avsätta tid för arbetsmiljöarbetet och genomgå den utbildning i arbetsmiljöfrågor som personalavdelningen anordnar.

Fördelning: Fördelning av arbetsmiljöuppgifter sker från rektorn till skolchef, vidare till avdelningschef och sedan till chefer/områdesansvarig som i praktiken har möjlighet att överblicka verksamheten. Vid frånvaro (exempelvis semester) övergår ansvaret till närmsta överordnande chef.

Om kompetensen, befogenheterna eller resurserna inte räcker till i någon uppgift inom arbetsmiljöområdet ska denna skriftligen returneras till närmaste chef (se samma blankett som fördelning av uppgifter inom arbetsmiljön).

För mer info läs Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 (pdf 83 kB)

Linnea Bogren, HR-specialist, 08 – 790 72 57, lbogren@kth.se

Leif Svanblom, miljökonsult, (fysisk arbetsmiljö) 08-790 72 77, leif@kth.se


 

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp