Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Arbetsmiljöuppgifterna ska fördelas på KTH så att risker i arbetet förebyggs och att en god arbetsmiljö uppnås.

Rektorn har huvudansvaret för arbetsmiljön och har enligt KTH:s delegationsordning fördelat ansvara för uppgifter inom arbetsmiljön och studiemiljön till skolcheferna. Det innebär bl.a. att verka för en god arbetsmiljö och studiemiljö och förebygga risker i arbetet. Arbetsmiljöansvaret i sig kan inte delegeras, däremot får arbetsmiljöuppgifter fördelas vidare i organisationen om det föreligger behov.

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter sker från rektorn till skolchef genom KTH:s delegationsordning. Från skolchef vidare till avdelningschef och sedan till de chefer/områdesansvariga som i praktiken har möjlighet att överblicka verksamheten. Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter görs enligt personalavdelningens blankett nedan. Vid frånvaro (exempelvis semester) övergår ansvaret till närmsta överordnande chef.

Chefen som fördelar arbetsmiljöuppgifter ska säkerställa att den som mottager uppgiften har tillräcklig kompetens, resurser och befogenheter för att kunna agera inom området, samt faktisk möjlighet att motverka ohälsa och olycksfall hos sina medarbetare och studenter. Om du fått uppgifter inom arbetsmiljön fördelat till dig har du ansvar för att dessa uppgifter utförs. Om kompetensen, befogenheterna eller resurserna inte räcker till i någon uppgift inom arbetsmiljöområdet ska denna skriftligen returneras till närmaste chef (se samma blankett som fördelning av uppgifter inom arbetsmiljön).

Att ha hand om uppgifterna inom arbetsmiljön ingår som en naturlig del i chefsrollen på KTH. Chefer behöver därför känna till arbetsmiljölagen och de arbetsmiljöregler som gäller för KTH så att arbetsmiljöarbetet kan läggas upp på ett bra sätt. Som chef på KTH ska du avsätta tid för arbetsmiljöarbetet och genomgå den utbildning i arbetsmiljöfrågor som personalavdelningen anordnar.

Kontakt

Natalia Orellana, HR-specialist, 08 – 790 7012, orella@kth.se

Leif Svanblom, miljökonsult, (fysisk arbetsmiljö) 08-790 72 77, leif@kth.se


 

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Lotta Gustavsson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-09-03