Medarbetarundersökning

Vid KTH ska vi arbeta systematiskt med arbetsmiljön på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och vi uppnår en tillfredsställande arbetsmiljö. För att skapa en god arbetsmiljö ska KTH anpassa arbetsförhållandena efter människors olika fysiska och psykiska förutsättningar. Genom ökad kunskap om hur KTH:s anställda upplever sin arbetssituation och information om vad som behöver förbättras, kan vi göra KTH till en arbetsplats där alla trivs och har förutsättningar att utföra ett bra arbete.

Syftet med KTH:s medarbetarundersökning är att få större kunskap om hur KTH:s anställda upplever sin arbetssituation och få information om vad som behöver förbättras inom arbetsmiljön. Medarbetarundersökningen är ett verktyg för att kunna identifiera styrkor och svagheter inom organisationen och kunna vidta åtgärder som leder till förbättring

Varför är din medverkan betydelsefull?

Målet är att öka kunskapen om hur vår arbetsplats, arbetsmiljö och verksamhet kan förbättras och utvecklas. En hög svarsfrekvens ger ett bättre underlag för att arbeta med förbättringar. Medarbetarundersökning är ett partgemensamt projekt och det är viktigt för både arbetsgivaren och de fackliga organisationerna att så många som möjligt deltar. Medarbetarundersökningen är ett led i KTH:s kvalitetsarbete.

Vad har hänt sedan tidigare medarbetarundersökningar?

Resultaten från tidigare medarbetarundersökningar har bland annat lett till att KTH tydliggjort rutinerna vid hanteringen av diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier. Andra insatser på övergripande nivå har t ex varit stress-seminarier för anställda och seminarier för både chefer och medarbetare i att hålla/delta i utvecklingssamtal. Vi erbjuder även möjligheten att delta i livs- och karriärplanering. Som en särskild satsning har det startats upp ett mångfaldsarbete för att utveckla organisationen och verksamheten så att vi bättre kan ta tillvara på mångfalden på KTH idag och imorgon.

Även på KTH:s skolor lokalt har det fokuserats på insatser från företagshälsovården i form av stress-seminarier och föreläsningar för att kunna hantera stress. Det har också på flera skolor genomförts informationskampanjer för att öka medvetenheten om rutiner vid krissituationer, brandutrymning och rapporteringen av tillbud/arbetsskada. Vidare har flera skolor strukturerat upp rutinerna för uppföljning av studieplanerna för doktorander.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp