Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH medarbetarpuls

Den 7 februari 2023 startade KTH medarbetarpuls - KTH:s nya universitetsövergripande medarbetarundersökning.

Syfte

Med dessa anonyma medarbetarundersökningar avser parterna (arbetsgivaren KTH och arbetstagarorganisationerna) att undersöka arbetsmiljön för våra arbetstagare i enlighet med Arbetsmiljölagen och skapa aktuella underlag för dialog mellan chefer, skyddsorganisation och medarbetare.

Frågorna

Hur ska man tänka kring till exempel ordet ”arbetsplats” i undersökningen? Avses då arbetsgruppen, avdelningen eller hela universitetet? Svaret är att det är upp till var och en hur man tolkar innebörden av ordet. Flera av frågorna ställs avsiktligt på en generell nivå, eftersom pulsundersökningsmetoden inte ger utrymme för att ställa specifika frågor. Tanken med metoden är inte att man ska få exakta svar på vad som fungerar bra och mindre bra. Avsikten är att använda resultatet som underlag för dialog.

När det ställs frågor om "närmaste chef" så är det chef med personalansvar som avses, t.ex. avdelningschef eller gruppchef.

Anonymitet

Dina svar på KTH medarbetarpuls är anonyma. Undersökningen hanteras av extern part och enskilda svar kan inte utläsas. Gruppresultat presenteras för grupper där minst sju personer har svarat.

Genomförande

KTH:s personalavdelning kommer att skicka ut enkäter med färre än 30 frågor kvartalsvis. Alla anställda medarbetare (förutom amanuenser) som arbetat i minst tre månader får vid datum då enkäten öppnas, ett mail med en länk till enkäten. Mailet skickas från vår upphandlade leverantör Populum:s mailadress noreply@populum.io. Svarsperioden för varje enkät är nio dagar.

Amanuenser

Amanuenser ingår sedan 9 maj 2023 inte längre i KTH medarbetarpuls. Anledningen till detta är p.g.a. låg svarsfrekvens i personalgruppen och för att de flesta amanuenser inte anses vara integrerade i verksamheten på samma sätt som övriga anställda.

Resultat

Gruppresultat presenteras av respektive chef på gruppmöte/APT för de grupper med minst sju respondenter. Universitetsövergripande resultat publiceras löpande här på intranätet.

Process

Personalavdelningen VS skickar via samarbetspartnern Populum ut medarbetarpuls en gång i kvartalet. Medarbetarpulsen startar alltid en tisdag och slutar alltid kl. 23:59 på onsdagen veckan efter (nio svarsdagar). På torsdag morgon, dagen efter medarbetarpulsen stängts, får de chefer med grupper där minst sju personer svarat ta del av sin grupps resultat.

Chefen ska presentera resultatet för gruppen, förslagsvis på APT. Chefen tillsammans med arbetsgruppen ska tillsammans besluta om prioriterade områden, samt åtgärder till dessa områden. Åtgärder förs in i mallen för åtgärdsplan. Målet är att genomföra små förbättringar mellan varje mättillfälle. Efter mätning i efterföljande kvartal kan åtgärdsplanen revideras om behov finns.

Teman och datum för medarbetarpuls 2024

Tema Enkäten öppnar Enkäten stänger Resultat blir tillgängligt
Bemötande 6 februari 14 februari 15 februari
Organisation och ledarskap 14 maj 22 maj 23 maj
Fysisk arbetsmiljö 3 september 11 september 12 september
Systematiskt arbetsmiljöarbete 19 november 27 november 28 november