Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön handlar om hur vi har det på jobbet, om frågor som stress, ledarskap, samarbete, arbetsbelastning och konflikter.

Om social arbetsmiljö

Arbetsmiljöns fysiska, organisatoriska och sociala faktorer hänger ihop. Om vi förmår se helheten kan rätt åtgärder vidtas och arbetsmiljön förbättras.

Det är lätt att förstå vad fysisk arbetsmiljö är, ljud, ljus, maskiner och annan utrustning. Men vad är organisatorisk och social arbetsmiljö? Den organisatoriska arbetsmiljön är resultatet av hur arbetet ordnas, styrs, kommuniceras och hur beslut fattas. Den sociala arbetsmiljön är hur vi samspelar med och påverkas av de personer som finns runt omkring oss, till exempel medarbetare och chefer. Till den räknas även digitala forum som mejl, sms, chatt och liknande. Den fysiska och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är tätt sammanlänkade.

Ett vanligt begrepp som används för det här arbetsmiljöområdet är psykosocial. Det är ett brett begrepp som i grunden syftar på hur individen upplever och reagerar på sin omgivning och individen blir därmed i fokus. I och med Arbetsmiljöverkets föreskrift som trädde ikraft 2016 lyfts istället de organisatoriska och sociala förutsättningarna och villkoren för arbetet eftersom det är det som arbetsgivaren kan kontrollera. Det kan handla om ledning, styrning, resurser och ansvar och om samarbete och stöd.

Var och en har ett personligt ansvar för att främja ett gott arbetsklimat, visa respekt och ha ett bra samarbete med kollegor och chef. Det finns dock en del förutsättningar som ökar möjligheterna till en god organisatorisk och social arbetsmiljö:

  • respekt för varandra
  • återkoppling och feedback
  • stöd och socialt samspel
  • tydliga uppdrag och mål
  • inflytande över arbetet och arbetssituation
  • möjlighet till återhämtning
  • anpassade arbetskrav