Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Anmälan av tillbud, risk och arbetsskada

Det är viktigt att rapportera tillbud, risker och arbetsskador (händelser) till KTH. Med din hjälp kan vi förhindra framtida olyckor. Allvarliga arbetsskador/tillbud anmäls utan dröjsmål till KTH:s larmnummer 08-790 77 00 och till Arbetsmiljöverket (anmalarbetsskada.se eller telefonnummer 010-730 90 00).

Logga in

IA-systemet

Akut situation

Vid akuta situationer och i behov av omedelbar hjälp:

 1. Nödnumret 112 larmas direkt och därefter
 2. KTH:s larmnummer 08-790 77 00

Allvarliga tillbud och arbetsskador anmälas utom dröjsmål (inom 48 h) av chef till Arbetsmiljöverket på www.anmalarbetsskada.se  eller på telefonnummer 010-730 90 00.

Hot och våld

Läs om vad som gäller vid hotfulla eller våldsamma situationer på Säkerhetsenhetens samlade informationssida om .

Vid diskriminering och trakasserier

Läs om var medarbetare kan vända sig vid upplevd diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling.

Anmäla händelse

Du rapporterar inträffade händelser genom att fylla i det länkade formuläret som är kopplat till IA-systemet. När du fyllt i formuläret och sparat skickas informationen till ansvarig chef.

Anmäl tillbud, risk eller arbetsskada

Vad är IA?

IA är ett digitalt system som används för att hantera händelser i arbetsmiljön så som tillbud, risker och arbetsskador. Läs mer om IA-systemet .

Utredning, åtgärder och uppföljning

Enligt Arbetsmiljölagen och AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete är arbetsgivaren skyldig att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. Det är viktigt att alla tillbud, risker och arbetsskador som inträffar på arbetsplatsen hanteras.

Arbetsgivaren i samverkan med skyddsombud är skyldig att utreda arbetsskador, risker och tillbud.

Arbetsmiljöverket utför vid allvarliga tillbud och arbetsskador en utredning. Vid inspektion kan Arbetsmiljöverket påtala brister och ge uppmaning om vad som ska åtgärdas och inom vilken tid. Vid allvarliga brister kan ett omedelbart förbud utfärdas till dess åtgärder ha vidtagits. Arbetsgivare som inte följer Arbetsmiljöverkets förbud eller föreläggande kan drabbas av vite.

Var hittar jag processen för utredning, åtgärder och uppföljning?

Du finner lathundar, processbeskrivningar och e-utbildningar under rubriken ”Mina dokument” i IA-systemets informationsportal. Du når informationsportalen genom att klicka på den blåa knappen märkt ”Bibliotek” när du är inloggad i IA-systemet eller när du har rapporteringssidan uppe.

Information till samverkansgrupp och skyddskommitté

HR-ansvarig informerar om inträffade händelser i skolans samverkansgrupp och om vidtagna och/eller planerade åtgärder.

Personalavdelningen VS gör en avidentifierad sammanställning av inkomna anmälningar av tillbud, risker och arbetsskador, och informerar i KTH:s skyddskommitté.

Vad är tillbud, risk och arbetsskada?

Arbetsskada (olycksfall, arbetssjukdom)

Alla skador och sjukdomar som uppkommit till följd av arbete eller arbetsförhållanden såväl fysiska som sociala och organisatoriska ska anmälas oavsett om den har lett till sjukfrånvaro eller inte.

Exempel på arbetsskador:

 • Olycksfall i arbetet/till och från arbetet (färdolycksfall)
 • Arbetssjukdomar till följd av arbete, ex. nedsatt hörsel på grund av bullrig arbetsmiljö.
 • Våld eller misshandel inom ramen för anställningen
 • Skada utanför ordinarie arbetsplatsen t.ex. tjänsteresa/distansarbete
 • Psykosociala förhållanden, ex. utmattningssyndrom

Tillbud

Tillbud är en händelse där ingen person kommit till skada men som hade kunnat leda till ohälsa eller olycksfall.

Exempel på tillbud:

 • Explosion i en lokal där ingen vistas för tillfället
 • Skåp eller hylla som lossnar från väggen​
 • Kemikalie-/gasutsläpp
 • Hotsituation
 • Konflikt på arbetsplatsen

Risk

En observerad risk där det inte inträffat vare sig ett tillbud eller en arbetsskada men det finns risk för att det skulle kunna ske.

Exempel på risker:

 • Nödutgång är blockerad
 • Ensamarbete
 • Problem som rör det sociala samspelet på arbetsplatsen
 • En hylla som sitter löst på väggen

Arbetsskada och försäkring

Enligt Arbetsskadeförsäkringen är den som förvärvsarbetar, tillsvidare eller tidsbegränsat, försäkrad vid arbetsskada. Det är alltid Försäkringskassan som gör bedömning om skadan ska klassas som arbetsskada. Arbetsskadeförsäkringen administreras av Försäkringskassan. Mer information om arbetsskadeförsäkringen finns på Försäkringskassans hemsida via länken www.forsakringskassan.se .

Förutom försäkringskassans bedömning av arbetsskadan och ersättning för densamma har KTH ett avtal om ersättning vid personskada (PSA). Avtalet gäller för anställda oavsett typ av anställningsform eller anställningens omfattning. Försäkringen administreras av AFA Försäkring, www.afa.se . Observera att arbetsskadeförsäkringen och PSA inte gäller för anställda under semester eller kompensationsledighet.

Försäkringar vid avtalat distansarbete och vid tillfälligt arbete i hemmet

Vid avtalat distansarbete, liksom vid tillfälligt arbete i hemmet, gäller arbetsskadeförsäkringen. Till skillnad från vid arbete på arbetsplatsen krävs att olycksfall har ett direkt samband med det arbete du ska utföra eller utför. Med det menas att du har skadat dig i samband med att du utför dina arbetsuppgifter. Om du till exempel skadar dig när du kokar kaffe i köket hemma räknas det inte som ett arbetsolycksfall, även om det sker under fastställd arbetstid. Om olycka sker som inte bedöms ha skett i samband med utfört arbete är det arbetstagarens egen försäkring som ska täcka dessa händelser.

Vid arbetsskada eller tillbud vid avtalat distansarbete, liksom vid tillfälligt arbete i hemmet, ska man göra en tillbuds- eller arbetsskadeanmälan enligt KTH:s rutin.

Först har Försäkringskassan att göra bedömning om skadan ska klassas som arbetsskada och om arbetstagaren har rätt till ersättning från Försäkringskassan. Utöver Försäkringskassans bedömning så kan man anmäla och söka ersättning från Särskilt personskadeskydd (PSA) via AFA Försäkring, som i sin tur gör sin bedömning. En anställd som utför sitt förvärvsarbete i hemmet och råkar ut för ett olycksfall kan vara försäkrad för olycksfall i arbetet enligt personskadeavtalet (PSA). Detta förutsätter dock att olycksfallet står i påtagligt och direkt samband med det förvärvsarbete som utförs.