Till innehåll på sidan

Anmälan av tillbud, risk och arbetsskada

Som chef ansvarar du för att anmäla tillbud, risk och arbetsskador. Allvarliga arbetsskador/tillbud anmäls utan dröjsmål till KTH:s larmnummer 08-790 77 00 och till Arbetsmiljöverket (anmalarbetsskada.se eller telefonnummer 010-730 90 00).

Akut situation

Vid akuta situationer och i behov av omedelbar hjälp:

 1. Nödnumret 112 larmas direkt och därefter
 2. KTH:s larmnummer 08-790 77 00

Allvarliga tillbud och arbetsskador anmälas utom dröjsmål (inom 48 h) av chef till Arbetsmiljöverket på www.anmalarbetsskada.se  eller på telefonnummer 010-730 90 00.

Hot och våld

Läs om vad som gäller vid hotfulla eller våldsamma situationer på Säkerhetsenhetens samlade informationssida om Hot och våld .

Chef ansvarar

Enligt Arbetsmiljölagen och AFS 2001:1 Systematiskt Arbetsmiljöarbete är arbetsgivaren skyldig att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. Det är viktigt att alla tillbud/risker och arbetsskador som inträffar på arbetsplatsen hanteras.

Vad är tillbud, risk och arbetsskada?

Arbetsskada (olycksfall, arbetssjukdom)

Alla skador och sjukdomar som uppkommit till följd av arbete eller arbetsförhållanden såväl fysiska som psykosociala ska anmälas oavsett om den har lett till sjukfrånvaro eller inte.

Exempel på arbetsskador:

 • Olycksfall i arbetet/till och från arbetet (färdolycksfall)
 • Arbetssjukdomar till följd av arbete, nedsatt hörsel på grund av bullrig arbetsmiljö.
 • Våld eller misshandel inom ramen för anställningen
 • Skada utanför ordinarie arbetsplatsen t.ex. tjänsteresa/distansarbete
 • Övertidsarbete, (inte om man stannat av privata skäl)
 • Psykosociala förhållanden

Tillbud

Tillbud är en händelse där ingen person kommit till skada men som hade kunnat leda till ohälsa eller olycksfall.

Exempel på tillbud:

 • Explosion i en lokal där ingen vistas för tillfället
 • Arbete med cancerogena ämnen utan adekvat ventilation
 • Kemikalie-/gasutsläpp
 • Hotsituation
 • Mobbning
 • Kränkning
 • Konflikt på arbetsplatsen

Risk

Risk är en händelse där det inte inträffat vare sig ett tillbud eller en arbetsskada men det finns risk för att det skulle kunna ske.

Exempel på risk:

 • Nödutgång är blockerad
 • Takpanna är lös

Utredning

Arbetsgivaren i samverkan med skyddsombud är skyldig att utreda arbetsskador, risker och tillbud. Arbetsgivare som inte följer Arbetsmiljöverkets förbud eller föreläggande kan drabbas av vite.

Arbetsmiljöverket utför vid allvarliga tillbud och arbetsskador en utredning. Vid inspektion kan Arbetsmiljöverket påtala brister och ge uppmaning om vad som ska åtgärdas och inom vilken tid. Vid allvarliga brister kan ett omedelbart förbud till dess åtgärder ha vidtagits.

Åtgärder ska genomföras så snart det är praktiskt möjligt. Åtgärder ska tas upp i en skriftlig handlingsplan där det framgå:

 • När åtgärder ska vara genomförda
 • Vem/vilka är ansvariga
 • Dokumentera så mycket som möjligt och vara noga med detaljer

Anmälan arbetsskada

 1. Vid allvarliga arbetsskador gör chefen en anmälan till Arbetsmiljöverket inom 48h, www.anmalarbetsskada.se. Denna anmälan bifogas KTH:s blankett.
 2. Vid en arbetsskada ska chefen tillsammans med skyddsombudet utreda händelsen och i samverkan med den skadade medarbetaren anmäla händelsen genom att fylla i följande blanketter:
 3. Chefen ansvarar för att blanketterna skickas till HR-ansvarig på skolan.
 4. HR-ansvarig behåller originalblanketterna, informerar skolchef, scannar in och skickar blanketterna till följande adress tillbudarbetsskada@kth.se  (personalavdelningen på GVS). Chef samt skyddsombud ska ha varsin kopia på blanketterna.
 5. Personalavdelningen på GVS får in blanketterna, diarieför och arkiverar dem som sekretessmaterial. Kopia på hela anmälan skickas till den skadade tillsammans med ett informationsbrev om vilka möjligheter som finns att söka ersättning genom AFA (mer info nedan).
 6. HR-ansvarig informerar om händelsen i skolans samverkansgrupp och om vidtagna och/eller planerade åtgärder som förhindrar upprepningar av vad som skett.
 7. Personalavdelningen (HR-specialist) på GVS gör en avidentifierad sammanställning av inkomna arbetsskador och informerar i KTHs skyddskommitté – CSG Tema arbetsmiljö.
 8. Chefen ansvarar för att åtgärderna genomförs och följs upp för att förhindra framtida olyckor. Efter ca 2-3 veckor ska chefen följa upp själva arbetsskadan för att se om ytterligare åtgärder behöver göras.

Anmäla tillbud/risk

 1. Vid ett tillbud ska chefen tillsammans med skyddsombudet utreda händelsen och i samverkan med medarbetaren, som råkat ut för tillbudet, anmäla händelsen genom att fylla i följande blankett:
  • KTH:s blankett för anmälan av tillbud, risk och arbetsskada
 2. Vid allvarliga tillbud gör chefen även en anmälan till Arbetsmiljöverket inom 48h, www.anmalarbetsskada.se. Denna anmälan bifogas till KTH:s blankett för anmälan av tillbud och risk.
 3. Chefen ansvarar för att anmälan/anmälningarna skickas till HR-ansvarig på skolan.
 4. HR-ansvarig behåller originalblanketten/blanketterna, informerar skolchef, scannar in och skickar blanketten/blanketterna till följande adress tillbudarbetsskada@kth.se  (personalavdelningen på GVS). Chef samt skyddsombud ska ha varsin kopia på blanketten/blanketterna.
 5. HR-ansvarig informerar om händelsen i skolans samverkansgrupp och om vidtagna och/eller planerade åtgärder som förhindrar upprepningar av vad som skett.
 6. Sekreterare i Skyddskommittén gör en avidentifierad sammanställning av inkomna anmälningar av tillbud och informerar i KTHs skyddskommitté – CSG Tema arbetsmiljö.
 7. Chefen ansvarar för att åtgärderna genomförs och följs upp inom rimlig tid för att förhindra upprepning av händelsen.

Arbetsskada och försäkring

Enligt Arbetsskadeförsäkringen är den som förvärvsarbetar, tillsvidare eller tidsbegränsat, försäkrad vid arbetsskada. Det är alltid Försäkringskassan som gör bedömning om skadan ska klassas som arbetsskada. Arbetsskadeförsäkringen administreras av Försäkringskassan. Mer information om arbetsskadeförsäkringen finns på Försäkringskassans hemsida via länken www.forsakringskassan.se .

Förutom försäkringskassans bedömning av arbetsskadan och ersättning för densamma har KTH ett avtal om ersättning vid personskada (PSA). Avtalet gäller för anställda oavsett typ av anställningsform eller anställningens omfattning. Försäkringen administreras av AFA Trygghetsförsäkring, www.afa.se . Observera att arbetsskadeförsäkringen och PSA inte gäller för anställda under semester eller kompensationsledighet. Om en olycka drabbar en anställd som då befinner sig på arbetsplatsen räknas inte detta som arbetsskada. Den anställde bör för sådana fall komplettera med en privat olycksfallsförsäkring.

Försäkringar vid avtalat distansarbete och vid tillfälligt arbete i hemmet

Vid avtalat distansarbete, liksom vid tillfälligt arbete i hemmet, gäller arbetsskadeförsäkringen. Till skillnad från vid arbete på arbetsplatsen krävs att olycksfall har ett direkt samband med det arbete du ska utföra eller utför. Med det menas att du har skadat dig i samband med att du utför dina arbetsuppgifter. Om du till exempel skadar dig när du kokar kaffe i köket hemma räknas det inte som ett arbetsolycksfall, även om det sker under fastställd arbetstid. Om olycka sker som inte bedöms ha skett i samband med utfört arbete är det arbetstagarens egen försäkring som ska täcka dessa händelser.

Vid olycksfall, arbetsskada och tillbud vid avtalat distansarbete, liksom vid tillfälligt arbete i hemmet, ska man göra en tillbuds- eller arbetsskadeanmälan enligt KTH:s rutin.

Först har Försäkringskassan att göra bedömning om skadan ska klassas som arbetsskada och om arbetstagaren har rätt till ersättning från Försäkringskassan. Utöver Försäkringskassans bedömning så kan man anmäla och söka ersättning från Särskilt personskadeskydd (PSA) via AFA Försäkring, som i sin tur gör sin bedömning. En anställd som utför sitt förvärvsarbete i hemmet och råkar ut för ett olycksfall kan vara försäkrad för olycksfall i arbetet enligt personskadeavtalet (PSA). Detta förutsätter dock att olycksfallet står i påtagligt och direkt samband med det förvärvsarbete som utförs.