Anmälan av tillbud, risk och arbetsskada

Som chef ansvarar du för att anmäla tillbud, risk och arbetsskador. Allvarliga arbetsskador/tillbud anmäls utan dröjsmål till KTH:s larmnummer 08-790 77 00 och till Arbetsmiljöverket (anmalarbetsskada.se eller telefonnummer 010-730 90 00).

Akut situation

Vid akuta situationer och i behov av omedelbar hjälp:

  1. Nödnumret 112 larmas direkt och därefter
  2. KTH:s larmnummer 08-790 77 00

Allvarliga tillbud och arbetsskador anmälas utom dröjsmål (inom 48 h) av chef till Arbetsmiljöverket på www.anmalarbetsskada.se  eller på telefonnummer 010-730 90 00.

Enligt Arbetsmiljölagen och AFS 2001:1 Systematiskt Arbetsmiljöarbete är arbetsgivaren skyldig att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. Därför måste tillbud och arbetsskador hanteras och anmälas på rätt sätt till arbetsgivaren. Det är viktigt att alla tillbud/risker och arbetsskador som inträffar på arbetsplatsen hanteras. Ju bättre vi är på att utreda och åtgärda orsakerna till arbetsskador, tillbud och risker, desto bättre blir vi på att förebygga dessa händelser.

Vad är tillbud, risk och arbetsskada?

Arbetsskada - aj!

Med arbetsskada menas alla skador och sjukdomar som uppkommit till följd av arbete eller arbetsförhållanden såväl fysiska som psykosociala. Det kan vara olycksfall i arbetet, olycksfall till och från arbetet (färdolycksfall) eller arbetssjukdomar till följd av arbetet. Även våld eller misshandel inom ramen för anställningen kan vara en arbetsskada.

Skador som inträffar när man utför arbete på annan plats än den ordinarie arbetsplatsen räknas också som arbetsskador, t ex under tjänsteresa eller vid distansarbete. Även övertidsarbete omfattas, däremot inte om man stannat kvar på arbetsplatsen efter arbetstidens slut av privata skäl. Observera att även arbetsrelaterad skada eller sjukdom som föranletts av psykosociala förhållanden kan uppfattas och bedömas som arbetsskada.

Tillbud - oj!

Ett tillbud är en händelse där ingen person kommit till skada men som hade kunnat leda till ohälsa eller olycksfall. Exempel på detta är explosion i en lokal där ingen vistas för tillfället, arbete med cancerogena ämnen utan adekvat ventilation, kemikalie-/gasutsläpp, hotsituation, mobbning, kränkning, konflikt på arbetsplatsen etc.

Risk

Risk innebär att det faktiskt inte har inträffat vare sig ett tillbud eller en arbetsskada men det finns risk för att det skulle kunna ske. Ett exempel på en risk är att man upptäcker att en nödutgång är blockerad eller att en takpanna är lös.

Utredning

Vissa åtgärder måste genomföras omedelbart, medan andra kanske kan vänta. Dessa åtgärder ska tas upp i en skriftlig handlingsplan där det framgår när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ansvarar för vad. Det som står i handlingsplanen ska genomföras så snart det är praktiskt möjligt. Målet med ett förebyggande arbetsmiljöarbete är att skapa en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. En dålig arbetsmiljö kan resultera i arbetsskador och tillbud varför arbetsgivaren i samverkan med skyddsombud är skyldig att utreda orsakerna till dessa.

Det är viktigt att dokumentera så mycket som möjligt och att vara noga med detaljer. Arbetsmiljöverket gör vid allvarliga tillbud och arbetsskador även en utredning av det inträffade. I de fall då Arbetsmiljöverket åker ut till arbetsplatsen för inspektion, för att på plats ta reda på vad som hänt, kan detta leda till ett inspektionsmeddelande. Meddelandet påtalar brister och ger uppmaning om vad som ska åtgärdas och inom vilken tid. Om risker bedöms som mycket allvarliga för nya tillbud eller olycksfall, kan Arbetsmiljöverket också lägga ett omedelbart förbud till dess åtgärderna är vidtagna. Arbetsgivare som inte följer Arbetsmiljöverkets förbud eller föreläggande kan drabbas av vite.

Såhär anmäler du

Arbetsskada

1. Vid en arbetsskada ska chefen tillsammans med skyddsombudet utreda händelsen och i samverkan med den skadade medarbetaren anmäla händelsen genom att fylla i följande blanketter:

Det är viktigt att händelsen utreds genom att undersöka varför arbetsskadan skedde och sedan vidta åtgärder för att förhindra att det händer igen. En arbetsskada som har uppstått i arbetet ska anmälas oavsett om den har lett till sjukfrånvaro eller inte.
 
2. Vid allvarliga arbetsskador gör chefen även en anmälan till Arbetsmiljöverket inom 48 h, www.anmalarbetsskada.se . Denna anmälan bifogas KTH:s blankett.

3. Chefen ansvarar för att blanketterna skickas till HR-ansvarig på skolan.

4. HR-ansvarig behåller originalblanketterna, informerar skolchef, scannar in och skickar blanketterna till tillbudarbetsskada@kth.se  (personalavdelningen på GVS). Chef samt skyddsombud ska ha varsin kopia på blanketterna.

5. Personalavdelningen på GVS får in blanketterna, diarieför och arkiverar dem som sekretessmaterial. Kopia på hela anmälan skickas till den skadade tillsammans med ett informationsbrev om vilka möjligheter som finns att söka ersättning genom AFA (mer info nedan).

6. HR-ansvarig informerar om händelsen i skolans samverkansgrupp och om vidtagna och/eller planerade åtgärder som förhindrar upprepningar av vad som skett.

7. Personalavdelningen (HR-specialist) på GVS gör en avidentifierad sammanställning av inkomna arbetsskador och informerar i KTHs skyddskommitté – CSG Tema arbetsmiljö.

8. Chefen ansvarar för att åtgärderna genomförs och följs upp för att förhindra framtida olyckor. Efter ca 2-3 veckor ska chefen följa upp själva arbetsskadan för att se om ytterligare årgärder behöver göras.

Tillbud/risk

1. Vid ett tillbud ska chefen tillsammans med skyddsombudet utreda händelsen och i samverkan med medarbetaren, som råkat ut för tillbudet, anmäla händelsen genom att fylla i följande blankett:

Det är viktigt att händelsen utreds genom att undersöka varför tillbudet/risken skedde och därefter vidta åtgärder för att förhindra att det händer igen.

2. Vid allvarliga tillbud gör chefen även en anmälan till Arbetsmiljöverket inom 48 h, www.anmalarbetsskada.se . Denna anmälan bifogas KTH:s blankett.

 3. Chefen ansvarar för att anmälan/anmälningarna skickas till HR-ansvarig på skolan.

 4. HR-ansvarig behåller originalblanketten/blanketterna, informerar skolchef, scannar in och skickar blanketten/blanketterna till tillbudarbetsskada@kth.se  (personalavdelningen på GVS). Chef samt skyddsombud ska ha varsin kopia på blanketten/blanketterna.

 5. HR-ansvarig informerar om händelsen i skolans samverkansgrupp och om vidtagna och/eller planerade åtgärder som förhindrar upprepningar av vad som skett.

 6. Sekreterare i Skyddskommittén gör en avidentifierad sammanställning av inkomna anmälningar av tillbud och informerar i KTHs skyddskommitté – CSG Tema arbetsmiljö.

7. Chefen ansvarar för att åtgärderna genomförs och följs upp inom rimlig tid för att förhindra upprepning av händelsen.

Arbetsskada och försäkring

Enligt Arbetsskadeförsäkringen är den som förvärvsarbetar, tillsvidare eller tidsbegränsat, försäkrad vid arbetsskada. Det är alltid Försäkringskassan som gör bedömning om skadan ska klassas som arbetsskada. Arbetsskadeförsäkringen administreras av Försäkringskassan. Mer information om arbetsskadeförsäkringen finns på www.forsakringskassan.se .

Förutom försäkringskassans bedömning av arbetsskadan och ersättning för densamma har KTH ett avtal om ersättning vid personskada (PSA). Avtalet gäller för anställda oavsett typ av anställningsform eller anställningens omfattning. Försäkringen administreras av AFA Trygghetsförsäkring, www.afa.se . Observera att arbetsskadeförsäkringen och PSA inte gäller för anställda under semester eller kompensationsledighet. Om en olycka drabbar en anställd som då befinner sig på arbetsplatsen räknas inte detta som arbetsskada. Den anställde bör för sådana fall komplettera med en privat olycksfallsförsäkring.

Försäkringar vid distansarbete i form av hemarbete

Vid hemarbete gäller arbetsskadeförsäkringen. Till skillnad från vid arbete på arbetsplatsen krävs att olycksfall har ett direkt samband med det arbete du ska utföra eller utför. Med det menas att du har skadat dig i samband med att du utför dina arbetsuppgifter. Om du till exempel skadar dig när du kokar kaffe i köket hemma räknas det inte som ett arbetsolycksfall, även om det sker under fastställd arbetstid. Om olycka sker som inte bedöms ha skett i samband med utfört arbete är det arbetstagarens egen försäkring som ska täcka dessa händelser.

Vid olycksfall, arbetsskada och tillbud vid distansarbete ska man göra en tillbuds- eller arbetsskadeanmälan enligt KTH:s rutin.

Först har Försäkringskassan att göra bedömning om skadan ska klassas som arbetsskada och om arbetstagaren har rätt till ersättning från Försäkringskassan. Utöver Försäkringskassans bedömning så kan man anmäla och söka ersättning från Särskilt personskadeskydd (PSA) via AFA Försäkring, som i sin tur gör sin bedömning.En anställd som utför sitt förvärvsarbete i hemmet och råkar ut för ett olycksfall kan vara försäkrad för olycksfall i arbetet enligt personskadeavtalet (PSA). Detta förutsätter dock att olycksfallet står i påtagligt och direkt samband med det förvärvsarbete som utförs.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
KTH Taggar:
Innehållsansvarig:karelia@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-03-25