Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ultra-Reliable and Resilient Communication Service for Cyber-Physical Systems

Tid: To 2023-08-24 kl 14.00

Plats: F3 (Flodis), Lindstedtsvägen 26 & 28, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/62792259961

Språk: Engelska

Ämnesområde: Informations- och kommunikationsteknik Datalogi

Respondent: Milad Ganjalizadeh , Kommunikationssystem, CoS, Ericsson Research, Ericsson AB, Stockholm, Sweden

Opponent: Professor Petar Popovski, Department of Electronic Systems, Aalborg University, Aalborg, Denmark

Handledare: Associate Professor Marina Petrova, Kommunikationssystem, CoS; Professor Emeritus Jens Zander, Kommunikationssystem, CoS

Exportera till kalender

QC 20230613

Abstract

Cyberfysiska system (CPS) blir alltmer relevanta och påtagliga i det moderna samhället. I sådana system sker en sömlös interaktion mellan datorberäkningar, kommunikation och fysiska processer. I detta sammanhang spelar system för kommunikation med extremt hög tillförlitlighet och låg fördröjning, s.k. URRLC (Ultra Reliable Low Latency Communication), en nyckelroll vid överföring av viktiga och tidskritiska data. I denna avhandling undersöks existerande tekniska lösningar för att erbjuda URLLC-tjänster i CPS-tillämpningar samt dessas prestanda och begränsningar. Vidare presenteras och utvärderas våra förslag till förbättringar för URRLC-tekniker inom ramen för 5G och inom andra nätarkitekturer.

Avhandlingen inleds med en översikt av de utmaningar som möter konstruktörer av CPS inom trådlösa nätverk, samt med en jämförelse av de vanligaste förekommande trådbundna och trådlösa kommunikationsstandarderna,  inklusive 5G. Därefter presenteras en omfattande översikt av olika prestandakriterier  för CPS samt för de senaste tekniska lösningar för URLLC-tjänster.

Tillförlitligheten för ett trådlösa nätverk utvärderas vanligen genom att mäta andelen datapaket som levereras i tid. Relevanta prestandamått för CPS är däremot systemets tillgänglighet (förmågan att tillhandahålla tjänster vid en godtycklig tidpunkt) och tillförlitlighet, som här definieras som förmågan att kunna bibehålla tjänsten över tid. I syfte att överbrygga klyftan mellan dessa två domäner studeras prestanda hos CPS som utnyttjar trådlösa nätverk som kommunikationsmedium. I avhandlingen härleds ett samband mellan väletablerade prestandamått för nätverk (t.ex. paketfel) och prestandamått för CPS (tillgänglighet och tillförlitlighet) för en deterministisk trafikmodell. Denna avhandling analyserar olika implementeringsstrategier för trådlösa system för att dessa skall uppfylla de prestandakrav som ställs på CPS. Kritiska parametrar är här spektrum- och energieffektivitet.

Två scenarier studeras:  i) ett där enbart en URLLC-tjänst erbjuds, och ii) i ett scenario där URRLC tjänsten tvingas dela resurser med andra tjänster. Antagandet i det första scenariot är att resurstillgången är så god, att påverkan från övriga tjänster på URLLC är försumbar. I detta scenario koncentrerar vi oss på diversitetssteknologier och effektreglering som primära metoder för att öka kommunikationstjänstens tillförlitlighet till priset av redundanta överföringar och överkonsumtion av resurser. En maskininlärningsteknik, s.k.Deep Reinforcement Learning (DRL)) används för att optimerar omsändningsförfarande (ARQ) och sändareffekt i syfte att förbättra tillgänglighet och tillförlitlighet. . Ett djupt Q-nätverk med en s.k. ”Branching Soft Actor-Critic” (BSAC) teknik,  har använts för att lösa skalbarhetsproblem.  Vår metod utvärderas med en 3GPP-kompatibel simulator för fabriksautomatiseringsscenarier. Vi kan visa påtagliga vinster vad avser våra prestandamått men även var gäller beräkningstid och minneskrav  i jämförelse med den tidigare arbeten. Den skalbara DRL metoden resulterar i betydligt lägre total energiförbrukning och spektrumbehov för att uppnå uppsatta prestandamål. Metoden erbjuder även viktiga insikter i den praktiska implementeringen av DRL lösningar för URLLC i verkliga trådlösa kommunikationssystem.

I det andra scenariot undersöker vi hur tjänster som konkurrerar med URRLC-tjänsten om resurserna, påverkar prestanda. Vi fokuserar på ett fall där ett system för distribuerad maskininlärning är en samexisterande tjänst. Den befintliga tjänsten “5G-NR quality of service” utnyttjas här för att prioritera URLLC-trafik. Vi utvecklar modeller för att karakterisera den trafik som arbetsflödet för maskininlärning (t.ex. träning av fördröjning, modellstorlek, konvergens och noggrannhet) ger upphov till, för att kunna analysera samspelet mellan denna trafik och URLLC-tillgängligheten. Eftersom systemet har begränsade resurser (när det gäller bandbredd och överföringskraft) och tillgänglighetskraven för URLLC är strikta, måste maskinlärningen stå tillbaka och endast låta en delmängd av sina enheter delta i varje iteration av den distribuerade träningen. Vi formulerar ett optimeringsproblem som minimerar den genomsnittliga träningstiden för maskinlärningstjänsten i syfte att uppnå en viss noggrannhet utan att kompromissa med URLLC -tillgängligheten. Vi omvandlar detta samexistensproblem till ett DRL problem och använder åter vår BSAC metod för att angripas problemet. Realistiska simuleringar av scenarier för fabriksautomation har använts för utvärdering av vår metod. Resultatet är en väsentlig minskning av träningstiden inom den distribuerade maskinlärningstjänsten samtidigt som den bibehåller URLLC-tillgängligheten över det krävda tröskelvärdet. Vår metod åstadkommer en högre prestandanivå för URLLC-tillgängligheten jämfört med de konventionella statiska “slicing” metoderna och prestanda snarlika med det första scenariot, där samtliga kommunikationsresurser var dedikerade till URLLC-tjänsten, uppnås. För att övervinna begränsningar i den statiska “slicing” metoden och åstadkomma mera flexibla, skalbara och lönsamma nätverk, föreslår vi en implementering av en hierarkisk RL-metod som dynamisk allokerar kommunikation och beräkningsresurser till tjänster över en större tidskala.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-328766