Till innehåll på sidan

Utrymningsrutiner

Det är viktigt att känna till hur utrymning går till på EECS.

Ingen, vare sig utrymningsledare eller annan person, skall utsätta sig för risker som kan medföra risk för eget liv.

Utrymningsplan

Utrymningsplan finns uppsatt på varje våningsplan.

Rutiner vid utrymning

Utrymningsledare bär en orange varselväst. Utrymningsledaren har till uppgift att hjälpa till vid utrymning i det fall hen finns på plats i lokalerna.

Vid brand är Räddningstjänstens primära arbetsuppgift att rädda människoliv. Räddningstjänsten behöver så snart som möjligt få uppgift om det finns människor kvar i en byggnad som brinner, t.ex. person med funktionsnedsättning som har svårt att själv ta sig ut då hiss ej skall användas. Då är det av största vikt att rutin finns så att denna information omgående lämnas till Räddningstjänstens räddningsledare. De utrymningsledare som har person med funktionsnedsättning inom sitt ansvarsområde skall utarbeta en rutin som säkerställer att personen kan få hjälp med utrymning om situationen uppstår.

Åtgärd vid utrymning, brand

 • Ta reda på vad som har hänt och försök, utan risk för eget liv, att släcka eller begränsa branden.
 • Ring 112 och till 790 77 00 (KTH:s larmnummer)
 • Beordra omedelbart utrymning:
  • Vägled med lämplig rökfri utrymningsväg
  • Diskutera ej med person som inte vill gå ut utan gå vidare
  • Kontrollera toaletterna och eventuella omklädningsrum
  • Lämna som sista person och avrapportera till Brandskyddsansvarig, KTH:s säkerhetsgrupp eller räddningsledare
  • Se till att ytterdörrar bevakas så att ingen går in i byggnaden så länge som fara finns.

Åtgärd vid utrymning ej brand, t.ex. giftig gas

 • Om byggnaden har utrymningslarm eller brandlarm: aktivera larmet
 • Ring 112 och till 790 7700 (KTH:s larmnummer)
 • Se till att alla personer lämnar lokalen:
  - Vägled med lämplig utrymningsväg
  - Har alla uppfattat situationen?
  - Skapa en lugn stämning
  - Diskutera ej med person som inte vill gå ut utan gå vidare
  - Kontrollera toaletter och eventuella omklädningsrum
  - Lämna sist och avrapporterar till Brandskyddsansvarig, KTH:s säkerhetsgrupp eller Räddningsledaren
  - Tillse att ytterdörrar bevakas så att ingen går in i byggnaden så länge som fara finns

Åtgärd efter utrymning

 • Ge nedan information till räddningstjänsten via Brandskyddsansvarig, KTH:s säkerhetsgrupp eller direkt till räddningsledaren
  • Vilka lokaler som är kontrollerade
  • Om lokalerna var tomma eller om det fanns människor kvar i lokalerna när utrymningsledaren lämnade
  • Om kunskap finns avseende orsak till utrymningen
 • Vid brand:
  • Risker för räddningstjänsten t.ex. acetylengasflaskor
  • Värdefull utrustning eller information som är viktig att prioritera vid släckinsatsen

Olycksplatsen

 • I det fall Räddningsledaren beslutar att område skall utrymmas är KTH Valhallavägens återsamlingsplats KTH:s idrottshall.
 • KTH:s säkerhetsgrupp, brandskyddsansvarig eller utrymningsledare, i nämnd ordning, skall finnas till Räddningsledarens förfogande.
 • Återinträde i utrymd byggnad sker först efter Räddningsledarens klartecken. Återinträde får ej ske när larmklockorna tystnat utan först när Räddningstjänsten gett klartecken. Det kan tänkas att Räddningstjänsten tystar larmklockorna för att inte bli störda av ljudet när de gör sin insats.
 • Utrymningsledaren får informera enligt punkt ovan och informerar de utrymda om vad som händer och vad som skall ske.