Till innehåll på sidan

Skolans krisorganisation

Krisorganisation på skolan för elektroteknik och datavetenskap. Här hittar du också EECS krisplan som inkluderar larmnummer och checklistor för användning vid kris.

Larmnummer

SOS alarm: 112 (akut situation)
KTH:s larmnummer: 08-790 77 00 (särskild händelse och kris)
KTH:s trygghetsnummer: 08-790 99 00 (för kontakt med väktare)
EECS:s larmnummer: 08-790 99 99

Uppsamlingsplats vid brand

Uppsamlingsplatser för skolans olika lokaler

EECS krisplan

Här finns larmnummer och checklistor för användning vid kris.

Krisplan EECS (pdf 639 kB)

Detta dokument är ett utdrag ur skolans lokala krisplan. Den kompletta krisplanen har endast berörd personal på skolan tillgång till.

Socialgrupp för EECS krisgrupp

Till Socialgruppen . Observera att bara medlemmar i krisgruppen har åtkomst. 

Syfte för skolans krisgrupp

Att lösa pågående kris och återgå till normalläge för verksamheten. Krisorganisationen sammankallas då hela eller delar av skolans organisation drabbas av brott, hot, brand, olycka, dödsfall, inbrott, systemhot eller hot mot pågående verksamhet.

Skolans krisledningsgrupp har kontakt med KTH:s ledningsgrupp för krishantering, interna intressenter som personal och studenter. Krisledningsgruppen innehar befogenhet att leda och fatta beslut för de behov som uppkommer under pågående kris.

Krispärm

I samtliga rum som är dedikerade att användas under kris ska det finnas en krispärm .

KTH:s centrala sidor vid kris

Krisstöd till anställda, övriga medarbetare och studenter