Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hantering av forskningsavtal

Affärsjuridiska gruppen inom KTH:s avdelning för forskningsstöd består av affärsjurister som upprättar, granskar och förhandlar avtal och överenskommelser mellan KTH och företag, organisationer och andra myndigheter framförallt inom forskningsområdet. Juridisk rådgivning i avtals- och civilrättsliga frågor ingår också i gruppens uppdrag.

Behöver du hjälp med avtal?

På KTH finns stöd för avtal att frå från såväl Gruppen för affärsjurdik på RSO och din lokala avtalskoordinator.

Enligt KTH:s delegationsordning ska alla KTH:s forskningsavtal granskas av affärsjuridiska gruppen på RSO, och enligt KTH:s riktlinje för intellektuella tillgångar ska även KTH:s forskningsavtal utarbetas och förhandlas av gruppen. Juristerna gör en bedömning av KTH:s risk och förhandlar vid behov om avtalsvillkoren. Därefter sammanställer de ett juridiskt utlåtande till behörig beslutsfattare  enligt delegationsordningen som underlag för KTH:s beslut att ingå avtalet eller inte. Den som signerar ett avtal där KTH är huvudman eller part ansvarar för att avtalet gagnar KTH:s verksamhet, att ekonomin är säkrad och att resurser finns för att utföra avtalsåtagandena. Vid signering ansvarar beslutsfattaren också för att avtalet är granskat av gruppen för affärsjuridik och för att de risker som avtalet medför är avvägda.

Gruppen för affärsjuridik

Nya uppdrag till gruppen lämnas in av respektive handläggare: skolans avtalskoordinator eller, vad gäller ärenden från verksamhetsstödet, ärendets handläggare som förbereder inför juristernas granskning, enligt KTH:s handläggningsordning , för arbete med forskningsavtal. Handläggaren registrerar nya granskningsuppdrag i ärendedatabasen CASE tillsammans med nödvändiga underlag.

Kontakta alltid din skolas avtalskoordinator så snart att finansiering beviljats för ditt projekt för bästa möjliga hjälp av juristerna att färdigställa ett avtal.

Kontakta ditt verksamhetsstöd

Förankring

Alla projekt behöver vara förankrade hos KTH:s, respektive berörd skolas, ledning, i regel genom att skolchef lämnar intyg om att skolan har resurser för att genomföra projektet.

Observera också att skolans bekräftelse behöver vara på plats innan juridisk granskning kan påbörjas.

Hur lång tid tar det?

Med hänsyn till ärendemängden från skolorna och verksamhetsstödet, samt komplexiteten i de avtal som ska granskas, behöver juristerna i regel minst två veckor för att sätta sig in i nya uppdrag. Samtliga jurister granskar och förhandlar många forskningsavtal samtidigt. Ju bättre förberedda underlag, desto snabbare kan hanteringen gå. När ett uppdrag fördelas till en av juristerna i gruppen skickas automatiskt en bekräftelse ut via mejl till ansvarig forskare med information om att ärendet är placerat i kö.

Ett tips är att förankra KTH:s legala förutsättningar hos övriga parter, och vice versa, redan när ett samarbete med andra parter planeras så att parternas förväntningar kring samarbetet är klarlagda innan avtal ska upprättas och villkoren förhandlas. Viktigt är också att i god tid inför projektstart se till att regler för att bedriva forskning efterlevs, till exempel att projektet är finansierat på rätt sätt, att etikgodkännande finns på plats innan forskningen påbörjas, att exportkontrollbedömning är genomförd och att jäv inte riskerar att uppstå.

När ett avtal behöver förhandlas med andra parter kan förhandlingen dra ut på tiden om parterna har svårt att komma överens om avtalsvillkoren. Det kan ibland bero på att parterna har olika legala förutsättningar. KTH har som myndighet andra legala förutsättningar än till exempel företag. KTH ska göra sin riskbedömning utifrån gällande lag utan bedömning av om samarbetet blir en god affär eftersom en myndighet inte bedriver kommersiell verksamhet. Ett företag gör däremot i regel en affärsmässig bedömning utöver den legala bedömningen.