Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Inventering identifierar nytt styrkeområde för Stockholmsregionens fordonsindustri

En vy över Stockholm
Foto: Fordonsdalen
Publicerad 2022-10-11

I augusti 2022 organiserade Fordonsdalen Stockholm sitt andra högnivåmöte med regionråd Gustav Hemming (c) som ordförande. Under mötet diskuterades bland annat att gränssnittet mellan fordonsindustri, IKT-sektor och det bredare mobilitetsområdet har potential att bli ett nytt styrkeområde för Stockholmsregionen.  

Fordonsdalen  ska stärka den regionala fordonsindustrins konkurrenskraft i omställningen till framtidens hållbara transportsystem. Under mötet presenterade Fordonsdalens projektledare Sofia Wieselfors från Region Stockholm en nyligen genomförd inventering av Stockholmsregionens befintliga innovationssystem inom autotech/mobilitytech. 

Inventeringen visar att gränssnittet mellan fordonsindustrin, IKT-sektorn samt det bredare mobilitetsområdet har potential att bli ett nytt styrkeområde för Stockholmsregionen. Syftet med inventeringen var just att skapa en djupare förståelse för Stockholmsregionens förutsättningar att utveckla området. 

Sofia Wieselfors. Foto: Region Stockholm

– En viktig slutsats är att aktörer i regionen redan erbjuder flera tjänster med hög relevans för auto-/mobilitytech, men att samverkan i gränssnittet mellan IKT-sektorn och fordonsindustrin bör kunna fördjupas och drivas i en mer långsiktigt strategisk klusterformation, istället för avgränsade och kortsiktiga projekt, säger Sofia Wieselfors, projektledare för Fordonsdalen Stockholm, Region Stockholm.

En central slutsats är även att Fordonsdalen 2.0 bör ha ett bredare systemperspektiv med fokus på fordon/infrastruktur/mobilitet och i det inkludera IKT och produktion. Detta inkluderar förändring och innovation i teknik samt processer, tjänster och organisation så väl i infrastruktur, regler och lagstiftning, policy som i beteende och kultur. 

Magnus Burman. Foto: Privat

– Det är tydligt att det både finns ett behov och ett intresse att fortsatt utveckla samverkan mellan regionala innovationsnoder, akademi, industri och nationella branschorganisationer för industrin. Allt i syfte att accelerera samverkan i det nya framtida transportekosystemet, behålla nya idéer och motverka “flytt” av företag och kompetens, öka tillgängligheten för test- och demo för både nya och etablerade företag och innovatörer samt att möta det pågående stora kompetensskiftet på ett mer samlat sätt, säger Magnus Burman, KTH Transportplattformens  föreståndare och vice projektledare, Fordonsdalen Stockholm, som deltog i mötet.

Han berättar att liksom inventeringen visade, så uttryckte även deltagarna vid högnivåmötet ett stort intresse för ett regionalt kluster. Fokus bör ligga på att bygga en plattform utifrån det som redan finns i regionen där innovationsnoderna Kista Science City och Södertälje Science Park viktiga aktörer. Region Stockholms stöd är dock en viktig förutsättning för både mobilisering och drift. Stödet bör vara politiskt och faciliterande.

Viktigt är även att kunna erbjuda mötesplatser och finansiellt stöd. Ett kluster bör vara transdisciplinärt, det vill säga inkludera aktörer/expertis från näringsliv, forskningsutförare och myndighet, region och kommun samt ha nationell dimension.

Ett förslag för hur ett regionalt kluster kan formeras och organiseras för att skapa en långsiktig klusterstruktur ska nu tas fram inom ramen för Fordonsdalen React, som pågår fortsatt under 2023. 

Under högnivåmötet presenterade Gustav Hemming (c) även en debattartikel han skrivit i Dagens Samhälle  med anledning av den genomförda inventeringen.

Högnivågruppen

Fordonsdalens högnivågrupp består av representanter på ledningnivå från näringsliv, offentlig sektor, innovationsnoder, kommuner, branschorganisationer och akademi med beröring till fordonsindustrin, IKT-sektorn och det regionala transportsystemet.