Till innehåll på sidan

Information om behandling av personuppgifter vid användning av KTHs IT-stöd

Informationen på denna sida riktar sig till dig som är student, anställd, konsult eller på annat sätt är behörig användare att använda Kungl. Tekniska högskolans dator-, nät- och systemresurser.

Kungliga Tekniska högskolan, org.nr. 202100-3054, 114 28 Stockholm, telefonnummer 08-790 60 00 ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter om dig när du använder KTH:s IT-stöd inom ramen för KTH:s verksamhet. Vid frågor om innehållet i denna artikel och KTH:s personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta KTH:s dataskyddsombud genom följande kontaktuppgifter: 08-790 60 00, dataskyddsombud@kth.se , Brinellvägen 8, 100 44 Stockholm.

Ändamålen med KTH:s behandling av dina personuppgifter är att underlätta kommunikation och informationsutbyte i relationen mellan användare samt att i övrigt erbjuda goda förutsättningar för användare att bedriva forskning, studier, arbete och därmed förenlig verksamhet. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas för att KTH ska kunna följa tillämplig lagstiftning, kollektivavtal och myndighetsbeslut.

Den rättsliga grunden för KTH:s behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig som ett led i den uppgift av allmänt intresse som KTH, i egenskap av svenskt universitet, har att utföra, det vill säga för att kunna utföra anordna och bedriva universitetsutbildning och forskning.

KTH kommer som utgångspunkt, och så länge du och KTH inte kommer överens om annat, att lagra dina personuppgifter under den tid du är behörig att använda KTH:s IT-stöd enligt gällande ansvarsförbindelse. KTH kan dock komma att lagra dina personuppgifter under längre tid än detta i den mån KTH är skyldig att göra så enligt gällande lagstiftning. KTH är till exempel skyldig att bevara allmänna handlingar enligt svensk arkivlagstiftning och personuppgifter som behandlas inom ramen för KTH:s IT-stöd kan komma att ingå i allmän handling.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Förutom av KTH så kommer dina personuppgifter även att behandlas av leverantörer av de applikationer, system och tjänster som ingår i KTH:s IT-stöd. Personuppgifterna kommer även att behandlas av dessa leverantörers respektive underleverantörer i den mån de är involverade i tillhandahållandet av respektive applikation/system/tjänst till KTH. Även andra leverantörer av IT-tjänster till KTH kan komma att få tillgång till personuppgifterna. KTH ansvarar i dessa fall för att de leverantörer som får tillgång till personuppgifter endast har tillgång till dessa i läsbart format om detta är strikt nödvändigt samt att de inte behandlar personuppgifterna för andra ändamål än att tillhandahålla aktuell applikation, system eller tjänst till KTH.

KTH kan även komma att lämna ut personuppgifterna till annan tredje part i den mån skyldighet till detta föreligger enligt svensk lag. Detta gäller till exempel för det fall personuppgifterna ingår i en allmän handling som måste lämnas ut (det vill säga i den mån sekretess inte gäller för aktuella personuppgifter) samt vid överlämnande av sådan handling till annan myndighet för bevarande inom ramen för KTH:s skyldighet att bevara allmänna handlingar enligt svensk arkivlagstiftning.

Tillhandahållande av KTH:s IT-stöd innebär att dina personuppgifter kan komma att överföras till länder utanför EES/EU(så kallat tredje land) för vilka beslut av EU-kommissionen om adekvat skyddsnivå för personuppgifter saknas. KTH har i dessa fall vidtagit sådana lämpliga och passande skyddsåtgärder som krävs enligt gällande dataskyddslagstiftning för att skydda personuppgifterna.

Hur kan du påverka KTH:s behandling av dina personuppgifter?

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som KTH behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Du har under vissa förutsättningar även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller att invända mot KTH:s behandling av personuppgifter om dig. Du har även rätt att inge klagomål till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet inom EU som utövar tillsyn över behandling av personuppgifter.

Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör dig och som du har lämnat till KTH i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig än KTH (rätt till så kallad dataportabilitet).

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan kan du göra detta genom att kontakta KTH per post eller e-post. Generella kontaktuppgifter till KTH samt till KTH:s dataskyddsombud framgår högst upp i denna artikel. E-postadressen för rättighetsfrågor är dataskydd@kth.se .

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-06-08