Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Arbets- och delegationsordning SCI

Delegationer till skolchefen och skolchefens vidaredelegationer. Skolan för teknikvetenskap. Gäller från och med 1 januari 2024.

Arbets- och delegationsordning för SCI-skolan (pdf 496 kB)

Sammanfattning

Skolans delegationsordning anger vilka beslutsrättigheter olika funktioner inom skolan har. Delegationsordningen revideras årligen i anslutning till KTH:s revidering av universitetets delegationsordning.

Delegationsordning  

En delegation innebär ett överförande av viss beslutsbefogenhet från ett organ till ett underordnat organ. Att bestämma vilka arbetsuppgifter - vid sidan av beslutsfattandet - som ska utföras av ett underordnat organ innebär inte någon delegation. En delegationsordning måste med andra ord skiljas från en arbetsordning och riktlinjer om beredning.

Beredning  

  • Ärenden ska beredas och föredras innan beslut fattas.
  • Strategiska rådet och ledningsgruppen är beredande och förslagsställande organ till skolchefen.
  • GA och FA är föredragande inom ärenden rörande deras ansvarsområden där skolchefsbeslut krävs. Beredningen av dessa ärenden sker med stöd av skolkansliet och utbildningskansliet.
  • Administrativ chef ansvarar för att bereda ärenden inom den administrativa verksamheten vid skolan och fördelar berednings- och föredragningsuppgifter inom administrationen.

Principer för delegation vid KTH  

KTH:s linjeorganisation utgör grunden för all delegation inom myndigheten. Med linjeorganisationen menas rektor, prorektor, vicerektorer och skolchefer/förvaltningschef samt eventuella avdelningschefer eller prefekter. Den grundläggande delegationsprincipen är att de organ eller beslutsfattare som organisatoriskt har pålagts vissa uppgifter också får beslutsbefogenheter inom sitt område med begränsning av den årliga budget som tilldelas linjeorganet.

Utöver linjeorganisationen har KTH även en fakultetsorganisation, företrädd av fakultetsrådet. I egenskap av att vara ett organ med majoritet av vetenskapligt kompetenta personer har fakultetsrådet med stöd av högskolelagen vissa egna beslutsbefogenheter. En del av dessa beslutsbefogenheter har fakultetsrådet delegerat till skolchefer, forskarutbildningsansvariga (FA)- och grundutbildningsansvariga (GA) på respektive skola. Fakultetsorganisationen utgör således ett komplement till linjeorganisationen.

All delegation görs under förutsättning att den som får en beslutanderätt delegerad till sig följer aktuella regler och riktlinjer. Vidare gäller att för det fall den beslutsfattare som har beslutanderätt delegerad till sig inte finns tillgänglig är behörig beslutsfattare i det fallet den delegerande beslutsfattaren. Delegationen går således upp ett steg i organisationen. Denna princip gäller inte prorektor som träder i rektors ställe då rektor inte är tillgänglig.

Delegationer till skolchefen och dennes vidaredelegation ska vara väl kända bland medarbetarna, så att tveksamheter inte råder kring vem som äger besluta i olika ärenden. En princip som gäller för vidaredelegation är att delegaten meddelar de beslut som fattats till den som vidaredelegerat beslutanderätten. Delegaten ska därmed vara beredd på att återrapportera på det sätt som den som delegerat önskar.