Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Forskarutbildningssatsning (FUS) 2015

Under 2014-2015 genomförde KTH en forskarutbildningssatsning (FUS). I projektet gjordes en grundlig analys av forskarutbildningen med målet att sätta in stöd och åtgärder där sådana behövs. FUS genomfördes i tre delar: en analys av styrkor och svagheter, en kartläggning av kvalitetssäkringen och en uppföljning av KTH:s doktorsprogram.

FUS initierades mot bakgrund av KTH:s ambition att kvalitetsuppföljning ska göras regelbundet. Under senare år har KTH genomfört storskaliga egeninitierade utvärderingar av sin forskning (RAE 2008 och 2012), utbildning (EAE 2011) och administration (AAE 2014). Utbildning på forskarnivå har endast berörts indirekt i dessa projekt. Det fanns därför ett behov att lyfta denna särskilt. Med FUS valde KTH en delvis ny arbetsform; att arbeta med existerande data och etablerade nätverk, snarare än att initiera fler storskaliga utvärderingsprojekt.

FUS pågick under 2014-2015 och bestod av tre delprojekt: A. en analys av styrkor och svagheter, B. en kartläggning av kvalitetssäkringen och en C. uppföljning av KTH:s doktorsprogram. Därtill hölls en seminarieserie om kvalitet i forskarutbildningen. Varje delprojekt finns dokumenterat i slutrapporten, som inleds med generella slutsatser och rekommendationer. Dessa inkluderar att medvetenheten om lärandemålen behöver öka, och att kursutbudet samt driften och uppföljningen av kurser på forskarnivå behöver förbättras.

Läs hela slutrapporten i FUS-projektet (pdf 437 kB)

För mer information kontakta Magnus Johansson magjoh9@kth.se