Till innehåll på sidan

Universitetsövergripande rutin för uppdatering av policy för hållbar utveckling

RUTIN
Beslutsfattare:   Hållbarhetschef
Gäller från och med:   29 mars 2019
Ändrad från och med: 4 april 2021
Diarienummer: V-2020-0342-06 kskod 1.2
Ansvarig för översyn och frågor:  KTH Sustainability Office

1. Syfte

Syftet med denna rutin är att beskriva hur Policy för hållbar utveckling för KTH upprättas, revideras, kommuniceras och följs upp.

2. Omfattning/avgränsning

Rutinen omfattar hela KTH.

3. Ansvar

  • Universitetsstyrelsen fattar beslut om samtliga policyer på KTH.
  • Hållbarhetschef och vicerektor för hållbar utveckling ansvarar för att upprätta, kommunicera och följa upp policyns relevans och efterlevnad. Chefer inom det gemensamma verksamhetsstödet (GVS) och chefer inom skolorna ansvar för att inom ramen för sina ansvarsområden kommunicera och följa upp policyns efterlevnad. Kommunikationen ska ske både intern och externt.
  • Anställda och de som arbetar på uppdrag av KTH har ett ansvar för att känna till Policy för hållbar utveckling.

4. Genomförande

Samtliga policyer på KTH antas av universitetsstyrelsen och uppdateras då behov föreligger av ansvariga funktioner inom KTH.

Hållbarhetschef ansvarar för att hållbarhetspolicyn revideras när väsentliga förändringar sker i verksamheten som påverkar policyns innehåll. Hållbarhetschefen bereder ändringar i policyn i samverkan med berörda funktioner och forum inom KTH samt med KTH:s Tekniska högskolans studentkår (THS). Hållbarhetschefen utarbetar utifrån inkomna synpunkter ett slutligt förslag till hållbarhetspolicy som dras för rektor inför beslut av Universitetsstyrelsen.  

Policyn ska uppfylla de krav som finns i ISO 14001: 2015 och miljöledningsförordningen (2009:907) samt spegla KTH:s arbete med hållbar utveckling.

Vid ledningens genomgång av miljöledningssystemet på olika nivåer i organisationen diskuteras vid behov policyns relevans och efterlevnad.

Kommunikation

  • Policy för hållbar utveckling för KTH publiceras på KTH:s externa hemsida och på intranätet, både övergripande och på skolnivå.
  • Ansvarig funktion på GVS publicerar policyn bland KTH:s styrdokument.
  • KTH Sustainability Office publicerar policyn på KTH Sustainability externa och interna sidor.
  • Ansvariga funktioner inom KTH kommuniceras policyn till anställda, studenter, interna och externa intressenter, leverantörer och entreprenörer, där då är relevant.

5. Dokumentation

Beslut om Policy för hållbar utveckling för KTH.

6. Bilagor

Inga bilagor.

7. Ändringslogg

Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn
04/00 2018-04-10 Ändring av Dokument ID samt uppdatering i och med skolsammanslagning och nya ISO 14001:15 Sabine Micksäter
05/00 2019-03-27 Revidering av rutin mot bakgrund av ny organisation för förvaltningen och miljöledningssystemets nya organisation och arbetssätt där miljömbudsrollen ersätts med ansvariga funktioner Kristina von Oelreich

06/00

2021-04-01

Ändring hur uppdatering och revidering av policyn sker i olika forum samt redaktionella ändringar.

Kristina von Oelreich Sabine Micksäter

Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-04-15